بررسی طولی ـ ملی (1990 ـ 2014) نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ صنعتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش سرمایة اجتماعی در توسعة صنعتی در 139 جامعه در بازة زمانی 1990 تا 2014 بود. به علت فقدان داده‌های برخی از جوامع و سال‌ها، ساختار داده‌ها پانل نامتوازن بود و با توجه به اهمیت بررسی وزن سرمایة اجتماعی در کنار سایر عوامل و بررسی مسیرهای علّی تحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام و تحلیل مسیر انجام ‌شد. نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی (و سرمایة انسانی، که اهمیت تجربی یکسانی دارند) بعد از کیفیت نهادی مهم‌ترین عامل مؤثر بر سطح توسعه‌یافتگی صنعتی در جوامع است. بررسی مسیرهای علّی نیز نشان داد مسیر سرمایة انسانی مهم‌ترین مسیر علّی دخیل است. سطوح بالای سرمایة اجتماعی در جوامع به سرمایه‌گذاری بیشتر خانوار در تحصیل می‌انجامد و افزایش سطح سرمایة انسانی در جامعه بر توسعة صنعتی اثر مثبت می‌گذارد. دومین مسیر علّی مهم مسیر کیفیت نهادی است که طبق آن سرمایة اجتماعی بالا در جوامع کیفیت ساختار نهادی جوامع را تقویت می‌کند و ازین طریق عملکرد صنعتی جوامع را بهبود می‌بخشد. در مجموع نتایج نشان داد مسیرهای علّی ـ اجتماعی نقش بسیار بیشتری در مقایسه با مسیرهای علّی ـ اقتصادی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. چلبی،م. و ح. اکبری (1385)، مطالعة تطبیقی ـ طولی و رفتار با داده‌های مفقوده: پاسخ به‌ نقد مقالة توسعة سیاسی، توسعة اقتصادی، و نابرابری اجتماعی، مطالعة تطبیقی ـ طولی (1970 ـ 2000)»، جامعه‌شناسی ایران، د 7، ش 3، صص 128 ـ 140.
 2. چلبی، مسعود (1393). تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی. تهران:انتشارات نی.
 3. عطار، سعید (1392). بنیادهای نظری سرمایة اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی در ایران)، یزد، انتشارات دانشگاه یزد.
 4. موسوی، میرطاهر و پروین علی‌پور (1391). تأملی بر نظریه سرمایة اجتماعی در جامعه‌شناسی، تهران، جامعه‌شناسان.
  1. Acemoglu, D. & Johnson, S. (2005). Unbundling institutions. journal of political Economy, 113(5), pp. 949-995.
  2. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review, 91, pp. 1369-1401.
  3. Acemoglu, D., JOHNSON, S., & ROBINSON, J. A. (2005). INSTITUTIONS AS A FUNDAMENTAL CAUSE OF LONG-RUN GROWTH. In P. Aghion , & S. N. Durlauf, Handbook of Economic Growth. ELSEVIER.
  4. Adams, S. & Mengistu, B. (2008). "Privatization, governance and economic development in developing countries. Journal of Developing Societies, 24(4), pp. 415-438.
  5. Adler, P. S. & Kwon, S.-W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of management review, 27, pp. 17-40.

10. Ahlerup, P., Olsson, O., & Yanagizawa, D. (2009). Social capital vs institutions in the growth process. European Journal of Political Economy, 25, pp. 1-14.

11. Akçomak, S. I. & Ter Weel, B. (2009). Social capital, innovation and growth: Evidence from Europe. European Economic Review, 53, pp. 544-567.

12. Anchorena, J. & Anjos, F. (2015). Social ties and economic development. Journal of Macroeconomics, 45, pp. 63-84.

13. Archer, M. (1995). Realist social theory: The morphogenetic approach. Cambridge university press.

14. Archer, M. (2013). Social morphogenesis. springer Science & Business Media.

15. Arrow, K. (1972). Gifts and exchanges. Philosophy and Public Affairs, 1, pp. 343–362.

16. Audretsch, D. B. & Max, K. (2004). Does entrepreneurship capital matter? Entrepreneurship Theory and Practice, 28(5), pp. 419-429.

17. Baliamoune-Lutz, M. (2011). Trust-based social capital, institutions, and development. The Journal of Socio-Economics, 40, pp. 335-346.

18. Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (Third edition ed.). John Wiley & Sons Ltd.

19. Bangwayo-Skeete, P. F., Rahim, A. H., & Zikhali, P. (2011). Does education engender cultural values that matter for economic growth? The Journal of Socio-Economics, 40, pp. 163-171.

20. Barro, R. J. (2013). Health and economic growth. Annals of Economics and Finance, 14(2), pp. 329-366.

21. Barro, R. J. & Lee, J.-W. (2010). A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010. NBER Working Paper No. 15902." National Bureau of Economic Research.

22. Beattie, M. A. (2009). the role of education in economic development. gonzaga university.

23. Becker, G. S. (1964). Human capital theory. Columbia: New York.

24. Behbudi, D., Mamipour, S., & Karami, A. (2010). Natural resource abundance, human capital and economic growth in the petroleum exporting countries. Journal of Economic Development, 35, pp. 81-102.

25. Beugelsdijk, S. & Van Schaik, T. (2005). Social capital and growth in European regions: an empirical test. European Journal of Political Economy, 21(2), pp. 301-324.

26. Beugelsdijk, S., De Groot, H. L., & Van Schaik, A. B. (2004). Trust and economic growth: a robustness analysis. Oxford economic papers, 56, pp. 118-134.

27. Bourdieu, P. (1985). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education: 241-258. New York: Greenwood.

28. Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: University of Chicago Press.

29. Bravo-Ortega, C. & De Gregorio, J. (2007). The relative richness of the poor? Natural resources, human capital, and economic growth. In D. Lederman, & W. F. Maloney (Eds.), Natural Resources Neither Curse nor Destiny (pp. 71-103). Stanford University Press.

30. Burt, R. S. 1992. Structural holes: The social structure of com- petition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

31. Burt, R. S. (1997). A note on social capital and network con- tent. Social Networks, 19: pp. 355-373.

32. Calderon, C., Chong, A., & Galindo, A. (2002). Development and efficiency of the financial sector and links with trust: Cross-country evidence. Economic Development and Cultural Change, 51(2), pp. 189-204.

33. Chambers, D. & Krause, A. (2010). Is the relationship between inequality and growth affected by physical and human capital accumulation? The Journal of Economic Inequality, 8(2), pp. 153-172.

34. Charles-Coll, J. A. (2010). "The optimal rate of inequality: A framework for the relationship between income inequality and economic growth."

35. Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, pp. 95-120.

36. Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.

37. Cypher, J. M. & Dietz, J. L. (2009). The Process of Economic Development. Routledge. Retrieved third.

38. Dakhli, M. & De Clercq, D. (2004). Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study. Entrepreneurship & regional development, 16, pp. 107-128.

39. Dănăcică, D.-E., Belașcu, L., & Ilie, L. (2010). The interactive causality between higher education and economic growth in Romania. International Review of Business Research Papers, 6(4), pp. 491-500.

40. Dasgupta, P. (2001). Economic progress and the idea of social capital. In P. Dasgupta, & I. Serageldin (Eds.), SocialCapital: A Multifaceted Perspective (pp. 325-424). World Bank Publications.

41. Davidsson, P. & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of business venturing, 18(3), pp. 301-331.

42. Dearmona, J. (2009). Trust and development. Journal of Economic Behavior & Organization, 71(2), pp. 210-220.

43. Do, S. (2009). Impacts of social capital on entrepreneurship, innovation, and economic development in the knowledge economy. George Mason University.

44. Durlauf, S. N. & Fafchmps, M. (2006). Social Capital. In p. Aghion, & S. N. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth (Vol. 2, pp. 1609-1700). North Holland.

45. Durlauf, S. N. (2002). On the empirics of social capital. The economic journal, pp. 459-479.

46. Easterly, W. (2007). Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument. Journal of Development Economics, 84, pp. 755-776.

47. Feenstra, R. C., Inklaar, R., & Timmer, M. P. (2015). The next generation of the penn world table. The American Economic Review, 105 (10), pp. 3150–3182. Retrieved from www.ggdc.net/pwt.

48. Fritsch, M. (2004). Cooperation and the efficiency of regional R&D activities. Cambridge Journal of Economics, 28(6), pp. 829-846.

49. Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.

50. Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. " Third world quarterly, 22(1), pp. 7-20.

51. Glaeser, E. L., Laibson, D., & Sacer, B. (2002). An economic approach to social capital. The Economic Journal, pp. 437-458.

52. Glaeser, E., la porta, r., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). Do Institutions Cause Growth? Journal of Economic Growth, 9(3), pp. 271-303.

53. Glaeser, E. L. & Redlick, C. (2009). Social capital and urban growth. International Regional Science Review, 32(3), pp. 264-299.

54. Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2004). The Role of Social Capital in Financial Development. The American Economic Review, 94(3), pp. 526-556.

55. Gujarati, D. (2004). Basic econometrics (Forth edition ed.). McGraw-Hill Education.

56. Helliwell, J. F. & Putnam, R. D. (1995). Economic growth and social capital in Italy. Eastern economic journal, 21(3), pp. 295-307.

57. Huang, F., Ling, J., & Xiaoli, S. (2009). Relationship between scale of higher education and economic growth in China. Asian Social Science, 5(11), pp. 55-60.

58. Katircioğlu, S., Fethi, S., & Caner, H. (2014). Testing the higher education-led growth hypothesis in a small island: an empirical investigation from a new version of the Solow growth model. Quality & Quantity, 48(2), pp. 729-744.

59. Keefer, P. & Knack, S. (2008). Social Capital, Social Norms and the New Institutional Economics. In C. Ménard, & M. M. Shirley, Handbook of New Institutional Economic (pp. 701-725). springer.

60. Knack, S. & Keefer, P. (1997). Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation. the Quarterly journal of economics, 112, pp. 1251-1288.

61. Kunčič, A. (2014). Institutional quality dataset. Journal of institutional economics, 10(1), pp. 135-161.

62. Landry, R., Amara, N., & Lamari, M. (2002). Does Social Capital Determine Innovation? To What Extent? Technological Forecasting & Social Change, 7(69), pp. 681-701.

63. Laughlin, T. W. (2012). The Effects of Social Capital on Local Government Performance and Economic Development. Auburn University.

64. Liu, K. (2006). The interactive causality between education and economic growth in China. Available at SSRN 920624 (2006).

65. Mariana, D. R. (2015). Education as a determinant of the economic growth. The case of Romania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, pp. 404-412.

66. Moesen, W., Van Puyenbroeck, T., & Cher, L. (2000). Trust as Societal Capital. CES (KUL) Discussion Paper.

67. Mouzelis, N. P. (2008). Modern and Post modern Social Theorizing Bridging the Divide. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

68. Neamtu, D. M. (2015). Education, the economic development pillar. Social and Behavioral Sciences, 180, pp. 413-420.

69. North, D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.

70. Odedokun, M. O. & Round, J. (2004). Determinants of Income Inequality and its Effects on Economic Growth evidence from African countries." African Development Review, 16(2), pp. 287-327.

71. Olson, M. (1984). The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. ale University Press.

72. Onyx, J. & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in five communities. The journal of applied behavioral science, 36(1), pp. 23-42.

73. Pana, M.-C. & Mosora, C. (2013). From quantity to quality in addressing the relationship between education and economic development. Social and Behavioral Sciences, 93, pp. 911-915.

74. Peiró-Palomino, J. & Tortosa-Ausina, E. (2015). Social capital, investment and economic growth: some evidence for Spanish provinces. Spatial economic analysis, 10(1), pp. 102-126.

75. Porpora, D. (2013). Morphogenesis and Social Change. In M. Arher, social morphogenesis (pp. 25-39). spring.

76. Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. . Princeton university press.

77. Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining so- cial capital. Journal of Democracy, 6(1): pp. 65-78.

78. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. SIMON & SCHUSTER.

79. Putnam, R. D. (1993). THE PROSPEROUS COMMUNITY Social Capital and Public Life. the american prospect , 4(13), pp. 35-42.

80. Salih, K., Sami, F., & Hamit, C. (2014). Testing the higher education-led growth hypothesis in a small island: an empirical investigation from a new version of the Solow growth model. Quality & Quantity, 48(2), pp. 729-744.

81. Sarkar, D. (2007). The role of human capital in economic growth revisited. Applied Economics Letters, 14(6), pp. 419-423.

82. Schultz, T. W. (1971). Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research.

83. Tabellini, G. (2010). Culture and institutions: economic development in the regions of Europe. Journal of the European Economic association, 8, pp. 677-716.

84. Torsvik, G. (2000). Social capital and economic development: A plea for the mechanisms. Rationality and Society, 12(4), pp. 451-476.

85. Vieira, E. (2010). Social capital and growth in European regions.

86. Westlund, H. (2006). Social Capital in the Knowledge Economy:Theory AND Empirics. SPRINGER.

87. Whiteley, P. F. (2000). Economic growth and social capital. Political studies, 48(3), pp. 443-466.

88. Woolcock, M. & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. the World Bank Research Observer, 15(2), pp. 225-249.

89. Zak, P. J. & Knack, S. (2001). Trust and growth. The economic journal, 111, pp. 295-321.

90. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx

91. https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/

92. https://www.unido.org/data1/Statistics/Research/cip.html

93. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp