دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 149-303