دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 149-303 
8. شناسایی شایستگی‏ های‏ مؤثر بر اعتمادپذیری عامل توسعۀ خوشۀ کسب‌وکار

صفحه 281-303

10.22059/jscm.2019.260559.1637

هادی نوتاش؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی‌زاده؛ کامبیز طالبی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 445-624 پاییز 1398، صفحه 305-444 تابستان 1398، صفحه 149-303 بهار 1398، صفحه 1-148