مسئولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشکدة مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‏سینا، همدان، ایران

4 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

طبق تئوری نمایندگی، مدیریت شرکت ممکن است از اختیارات خود جهت حداکثر کردن رفاه شخصی بهره ببرد. بدین‏ ترتیب، از یک سو به مدیریت سود پرداخته و از سوی دیگر، بر اساس استراتژی تحکیم‏بخشی، با استفاده از اختیار خود، می‏تواند آثار منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت را با پرداختن به فعالیت‏های مسئولیت‏پذیری اجتماعی و افشای آن یا صرفاً افشای صوری این‏گونه فعالیت‏ها، که بر شهرت شرکت و حمایت ذی‏نفعان تأثیر مثبت می‌گذارد، مخفی کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت سود بر رابطة بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش شرکت بود. بدین منظور نمونه‌ای شامل 150 شرکت پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 1390 تا 1395 برای آزمون فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته‏های پژوهش بر اساس تحلیل رگرسیونی نشان داد فعالیت‏های مسئولیت‏پذیری اجتماعی ارزش بازار سهام شرکت را افزایش می‏دهد. اما مدیریت سود نمی‏تواند رابطۀ مسئولیت‏پذیری اجتماعی و ارزش بازار سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‏رسد با توجه به نو بودن موضوع مسئولیت‏پذیری اجتماعی در ایران، هم در بعد انجام فعالیت هم در بعد افشا، از یک طرف مدیران به اثر پوششی افشای فعالیت‏های اجتماعی بر سوءاستفاده از اختیاراتشان واقف نیستند و از طرف دیگر، به دلیل نقص در کارآیی بازار سرمایه در ایران، سرمایه‏گذاران به کیفیت مخدوش‏شدة مسئولیت‏پذیری اجتماعی پی نخواهند برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. پورزمانی، زهرا؛ احسان‌رضا خریدار (1392). «تأثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(20)، صص 79ـ 89.
 2. تقوی، مهدی؛ فرهاد غفاری؛ سید یاسر غیبی (1389). «اثر بحران مالی غرب بر بورس اوراق بهادار تهران»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 3(1)، صص 137ـ 160.
 3. حاجیها، زهره؛ بهمن سرافراز (1393). «بررسی رابطة بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینـة حقـوق صـاحبان سـهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2(14)، صص 105ـ 123.
 4. حساس‌یگانه، یحیی؛ قدرت‌الله برزگر (1391). «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، سیر تکامل مفاهیم و تعاریف»، حسابدار رسمی، 17(29)، صص 22ـ 31.
 5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1394). «مدلی برای افشای مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت‌ها و وضعیت موجود آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران»، بورس اوراق بهادار، 8(29)، صص 91ـ 110.
 6. دارابی، رؤیا؛ محمود داوودخانی (1394). «تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(28)، صص 131ـ 152.
 7. دموری، داریوش؛ زهره عارف‌منش؛ خلیل عباسی موصلو (1390). «بررسی رابطة بین هموارسازی سود، کیفیت سود، و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(1)، صص 39ـ 54.
 8. رضایی، فرزین؛ عبدالله پیری (1390). «تأثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه، و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت‌ها»، حسابداری مالی و حسابرسی، 3(11)، صص 155ـ 174.
 9. زنجیردار، مجید؛ اشرف معتمد؛ سید مصطفی سجادی (1389). «ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازة شرکت، نسبت قیمت به درآمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایة ایران»، مدیریت صنعتی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، 5(11)، صص 137ـ 151.

10. سرلک، نرگس؛ امید فرجی؛ مصطفی ایزدپور؛ زهرا جودکی چگنی (1397). «بیش‌اعتمادی مدیران و نگه‌داشت وجه نقـد بـا تأکید بر نقش تعدیل‌کنندة کیفیت حسابرسی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، صص 199ـ 214.

11. صفری گرایلی، مهدی (1397). «مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش‌گذاری بازار از نگه‌داشت وجه نقد شرکت»، راهبرد مدیریت مالی، 6(20)، صص 163ـ 183.

12. صنوبر، ناصر؛ بهنام حیدریان (1390). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران»، جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، 1(1)، صص 71ـ 89.

13. صنوبر، ناصر؛ محمد خلیلی؛ حامد ثقفیان (1390). «بررسی رابطۀ بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت‌ها»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 2(4)، صص 28ـ 52.

14. فلاح، علی؛ سینا کرمی (1395). «بررسی رابطة مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت (مطالعة موردی: شـرکت‌هـای صنعتی استان گلستان)»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز.

15. قالیباف‌اصل، حسن؛ محبوبه ناطقی (1385). «بررسی کارآیی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیربخش‌های بازار)»، تحقیقات مالی، 8 (22)، صص 47ـ 66.

16. کاشانی‌پور، محمد؛ غلام‌رضا جندقی؛ محمد رحمانی (1397). «بررسی رابطة بین کیفیت گزارشگری مالی با افشای اطلاعات پایداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(1)، صص 11ـ 31.

17. کیوان‌لو، احسان؛ علی‌رضا بابایی؛ محمد بابایی (1394). «رابطة بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بورس، 128، صص 89ـ 91.

18. گجراتی، دامودار (1386). مبانی اقتصادسنجی، مترجم: حمید ابریشمی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

19. گروسی، حبیب‌الله؛ ناصر ایزدی‌نیا؛ محسن دستگیر (1397). «تأثیر رتبة مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برآورد سرمایه‌گذاران از ارزش بنیادی شرکت»، مدیریت توسعه و تحول، 33، صص 17ـ 30.

20. محمدرضایی، فخرالدین؛ امید فرجی (1398). «معمای سنجش کیفیت حسابرسی در پژوهش‌های آرشیوی: نقد و ارائة پیشنهادات برای فضای پژوهشی ایران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، صص 87ـ 122.

21. محمدرضایی، فخرالدین؛ خسرو منطقی؛ اسماعیل عباسی (1396). «بررسی اثر رکود تورمی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی»، حسابداری مدیریت، 10(33)، صص 123ـ 138.

22. محمدرضایی، فخرالدین؛ محمدرضا مهربان‌پور (1395). «نوع گزارش و تعداد بندهای حسابرسی، اثر رتبة مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار»، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(17)، صص 65ـ 77.

23. مران‌جوری، مهدی؛ راضیه علی‌خانی (1393). «اﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و راﻫﺒﺮی ﺷﺮﻛﺘﻲ»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(3)، صص 329ـ 348.

24. معبادی، مجید؛ فرهاد دهدار؛ محمدرضا عبدلی؛ محسن دارایی (1393). «تحقیقی پیرامون ارتباط بین نگه‌داشت نقدینگی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی»، دانش حسابرسی، 14(55)، صص 151ـ 174.

25. مهرانی، ساسان؛ سونا نوروزی (1394). «بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و مدیریت سود»، دانش حسابداری مالی، 2(3)، صص 105ـ 122.

26. ندری، کامران؛ سید محمدرضا حسینی (1394). «تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد بر ارزش بازار سرمایة کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه‌هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایة ایران»، تحقیقات مالی اسلامی، 4(2)، صص 159ـ 186.

27. نمازی، محمد؛ فاطمه مقیمی (1397). «تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شـرکت‌هـا در صنایع مختلف»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، صص 289ـ 310.

References

 1. Adams, C. & Zutshi, A. (2004). Corporate social responsibility: Why business should act responsibly and be accountable. Australian Accounting Review, 14(34), pp. 31–39.
 2. Adams, C. A. (2002). Internal organisational factors influencing corporate social and ethical reporting: beyond current theorising. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(2), pp. 23–50.
 3. Almaharog, Y., Aribi, Z. A., Arun, T. (2018). Earnings management and corporate social responsibility: UK evidence. Journal of Financial Reporting and Accounting, 16(2), pp. 311-332.
 4. Ball, R., Jayaraman, S., Shivakumar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: a test of the confirmation hypothesis. Journal of accounting and economics, 53(2), pp. 136-166.
 5. Bansal, P. (2005). Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development. Strategic Management Journal, 26(3), pp. 197–218.
 6. Barnett, M. L. (2007). Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility, Academy of Management Review, 32(3), pp. 794–816.
 7. Baumol, W. J. (1959). Business behavior, value and growth, Macmillan, New York.
 8. Bebchuk, L. A., Cohen, A., Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance?. Review of Financial Studies, 22, pp. 783–827.
 9. Berger, P. G., Ofek, E., Yermack, D. L. (1997). Managerial entrenchment and capital structure decisions. The Journal of Finance, 52 (4), pp. 11–38.

10. Cespa, G. & Cestone, G. (2007). Corporate social responsibility and managerial entrenchment. Journal of Economics & Management Strategy, 16(3), pp. 41–71.

11. Chang, B. & Hong, H. (2019). Selection versus talent effects on firm value. Journal of Financial Economics, 133(3), pp. 751-763.

12. Chen, M. C., Cheng, S. J., Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 6(2), pp. 59–76.

13. Chieh-Tse Hou, T. (2019). The relationship between corporate social responsibility and sustainable financial performance: firm-level evidence from Taiwan. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(1), pp. 19-28.

14. Cline, B. N., Walkling, R. A., Yore, A. S. (2018). The consequences of managerial indiscretions: Sex, lies, and firm value, Journal of Financial Economics, 127, pp. 389-415.

15. Dagiliene, L. (2013). The influence of corporate social reporting to companys value in a developing economy. Procedia Economics and Finance. 5, pp. 212-221.

16. Damoori, D., Arefmanesh, Z., Abasi Muselo, KH. (2011). Investigating the relation between income smoothing, earnings quality and firm value. Financial Accounting Researches, 3(1), pp. 39-54. (in Persian)

17. Darabi, R. & Davoodkhani, M. (2016). The effect of transactions with related parties on firm's value. The Financial Accounting and Auditing Researches, 7(28), pp. 131-152. (in Persian).

18. Davidson, W. N., Xie, B., Xu, W. (2004). Market reaction to voluntary announcements of audit committee appointments: The effect of financial expertise. Journal of Accounting and Public Policy, 23(4), pp. 79–93.

19. Dechow, P. M., Sloan, G. R., Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. Accounting Review, 70(2), pp. 193–225.

20. Fallah, A. & Karami, S. (2017). Investigating the Relationship between Corporate Responsibility and Corporate Financial & Non-financial Performance. Case Study: Industrial Companies of Golestan Province, 5th International Conference on Accounting & Management & the Second International Conference on Entrepreneurship and Open Innovation. (in Persian)

21. Ferrero, J. M., Peramato, O. V., Sanchez, I. M. G. (2017). Can investors identify managerial discretion in corporate social responsibility practices? The moderate role of investor protection. Australian Accounting Review, 27(1), pp. 4-16.

22. Font, X., Guix, M., Bonilla-Priego, M. J. (2016). Corporate social responsibility in cruising: using materiality analysis to create shared value. Tourism Management, 53, pp. 175-186.

23. Garousi, H., Izadinia, N., Dastgir, M. (2018). Impact Rating of Social Responsibility on Investors’ Estimates of Company Fundamental Value. Journal of Development Evolution Management, 33, pp. 17-30. (in Persian)

24. Ghalibaf Asl, H. & Nateghi, M. (2006). studying efficiency in weak level in Tehrans’ securities exchange.  Financial |Researche Journal, 8(22), pp. 47-66. (in Persian)

25. Gujarati, D. (2007). Fundamentals of Econometrics. Translated by: Hamid Abrishami, Tehran: Tehran University Press. (in Persian)

26. Hajiha, Z. & Sarfaraz, B. (2015). The Relation between Corporate Social Responsibility and Cost of Equity Capital of Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research In Accounting, 2(14), pp. 105-123. (in Persian)

27. Handelman, J. M. & Arnold, S. J. (1999). The role of marketing actions with a social dimension: Appeals to the institutional environment. Journal of Marketing, 63(3), pp. 33–48.

28. Hasan, I., Kobeissi, N., Liu, l., Wang, H. (2018). Corporate social responsibility and firm financial performance: The moderating role of productivity. Journal of Business Ethics, 149(3), pp. 671-688.

29. Hassas-Yegane, Y. & Barzegar, GH. (2015). A model for social responsibility disclosure and lasting of companies and its current situation on those listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 8(29), pp. 91-110. (in Persian)

30. ------------------------------------------ (2012). Corporate  Social Responsibility: Development  of Concepts  and Definitions. Official Accountant, 17(29), pp. 22-31. (in Persian)

31. Heal, G. (2005). Corporate social responsibility: an economic and financial framework. The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, 30(3), pp. 387–409.

32. Hillman, A. J. & Keim, G. D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and social issues: What’s the Bottom Line?. Strategic Management Journal, 22(2), pp. 25–39.

33. Hong, Y. & Andersen, M. L. (2011). the relationship between corporate social responsibility and earnings management: An explanatory study. Journal of Business Ethics, 104, pp. 461-471.

34. Ingley, C. B. (2008). Company growth and board attitudes to corporate social responsibility. International Journal of Business Governance and Ethics, 4(1), pp. 17–39.

35. Jamali, D. (2007). The case for strategic corporate social responsibility in developing countries. Business and Society Review, 112, pp. 1-27.

36. Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American Economic Review, 76(2), pp. 23–29.

37. Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), pp. 193–228.

38. Kashanipour, M., Jandaghi, Gh., Rahmani, M. (2018). Financial Reporting Quality and Sustainability Information Disclosure. Journal of Empirical Research In Accounting, 8(1), pp. 11-31. (in Persian)

39. Keivan Loo, E.,  Babaei, A., Babaei, M. (2016). The Relationship between Social Responsibility and Financial Performance in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Bourse Magazine, 128, pp. 89-91. (in Persian)

40. Kim, Y., Park, M. S., Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social responsibility?. Accounting Review. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1899071, accessed 7 March 2016.

41. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (2002). Investor protection and corporate valuation. Journal of Finance, 57, pp. 47–71.

42. Lara, G. J. M., Osma, G. B., Penalva, F. (2012).Accounting conservatism and the limits to earnings management. Working Papers Series, pp. 1-55.

43. Li, D., Cao, C., Zhang, L., Chen, X., Ren, Sh., Zhao, Y. (2017). Effects of corporate environmental responsibility on financial performance: The moderating role of government regulation and organizational slack. Journal of Cleaner Production. 166(8), pp. 1323-1334.

44. Lourenco, I. C., Castelo, M., Curto, J., Eugenio, T. (2012). How does the market value corporate sustainability performance?. Journal of Business Ethics, 108(4), pp. 17–28.

45. Luo, X. & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of Marketing, 70(4), pp. 1–18.

46. Maabadi, M., Dehdar, F., Abdoli, M. R., Daraei, M. (2014). Investigating the Relationship between Liquidity Holdings and the Value of Companies Listed in Tehran Stock Exchange under Information Asymmetry. Journal of Audit Science, 14(55), pp. 151-174. (in Persian)

47. Maranjory, M. & Alikhani, R. (2014). Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance. Accounting and Auditing Review, 3(21), pp. 329-348. (in Persian)

48. McWilliams, A., Siegel, D. S., Wright, P. M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic implications. Journal of Management Studies, 43(1), pp. 1-18.

49. Mehrani, S. & Noruzi, S. (2015). Examining the effect of corporate governance on the relationship between firm value and earnings management. The Journal of Financial Accounting Knowledge, 2(3), pp. 105-122. (in Persian)

50. Mercedes, R. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance. BRQ Business Research Quarterly, 19(2), pp. 137-151.

51. Mohammad Rezaei, F. & Mohd-Saleh, N. (2016). Audit report lag: the role of auditor type and increased competition in the audit market, Accounting and Finance, Accepted manuscript, doi: 10.1111/acfi.12237.

52. Mohammadrezaei, F. & Faraji, O. (2019). The Dilemma of Audit Quality Measuring in Archival Studies: Critiques and Suggestions for Iran’s Research Setting. Accounting and Auditing Review, 26(1), pp. 87-122. (in Persian)

53. Mohammadrezaei, F. & Mehrabanpour, M. (2016). Audit Firms Ranking and Audit Opinions: Evidence from Iran. Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing, 5(17), pp. 65-77. (in Persian)

54. Mohammadrezaei, F., Manteghi, Kh., Abbasi, E. (2017). The Effects of Stagflation on Real and Accrual-based Earnings Management. Management Accounting. 10(33), pp. 123-138. (in Persian)

55. Moratis, L. & Egmond, M. V. (2018). Concealing social responsibility? Investigating the relationship between CSR, earnings management and the effect of the Industry through quantitative analysis. International journal of corporate social responsibility, 3(8), https://doi.org/10.1186/s40991-018-0030-7.

56. Nadri, K, &  Hosseini, S. M. (2015). The Effect of Protecting Minority Investors on the Capital Market Value in Selected Countries by Using Panel Data Analysis; Corrective Recommendations for Iran's Laws and Regulations. Islamic Finance Researches, 2(4), pp. 159-186. (in Persian)

57. Namazi, M. & Moghimi, F. (2018). Effects of Innovations and Moderating Role of Corporate Social Responsibility on the Financial Performance of the Firms Listed on the Tehran Stock Exchange in Different Industries. Accounting and Auditing Review, 25(2), pp. 289-310. (in Persian)

58. Palmer, J. (1973). The profit–performance effects of the separation of ownership from control in large US industrial corporations. The Bell Journal of Economics and Management Science,  4(spring), pp. 293–303.

59. Petersen, M. A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: comparing approaches. The Review of Financial Studies, 22(1), pp. 435-480.

60. Poorzamani, Z. & Kharidar, E. (2014). The effect of institutional owners on value of company. Journal of  Financial Knowledge of Security Analysis, 6(20), pp. 79-89. (in Persian)

61. Preston, L. E. & O’Bannon, D. P. (1997). The corporate social–financial performance relationship. Business and Society, 36(4), pp. 19–29.

62. Prior, D., Surroca, J., Tribo, J. A. (2008). Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. Corporate Governance: An International Review, 16(3), pp. 60–77.

63. Rezaei, F. & Piri, A. (2011). The influence of ownership structure, capital structure and cash holding on firm's market value. The Financial Accounting and Auditing Researches, 3(11), pp. 155-174. (in Persian)

64. Rowley, T. & Berman, S. (2000). A brand new brand of corporate social performance. Business & Society, 39(4), pp. 397–418.

65. Safari Gerayeli, M. (2018). Corporate Social Responsibility and Market Value of Corporate Cash Holdings. Journal of Financial Management Strategy, 6(20), pp. 163-183. (in Persian)

66. Saleh, M., Zulkifli, N., Muhamad, R. (2010). Corporate social responsibility disclosure and its relation on institutional ownership: Evidence from public listed companies in Malaysia. Managerial Auditing Journal, 25(6), pp. 591-613.

67. Salewski, M. & Zulch, H. (2014). The association between corporate social responsibility (CSR) and earnings quality-Evidence from European blue chips. HHL Working paper series, 112.

68. Sarlak, N., Faraji, O., Ezadpour, M., Joudaki Chegeni, Z. (2018). CEO Over-confidence and Corporate Cash Holdings: Emphasizing the Moderating Role of Audit Quality. Accounting and Auditing Review, 25(2), pp. 199-214. (in Persian)

69. Schneper, W. D. & Guillen, M. F. (2004). Stakeholder rights and corporate governance: A cross-national study of hostile takeovers. Administrative Science Quarterly, 49(2), pp. 63–95.

70. Senobar. N. & Heydariyan, B. (2012). Identifying and Prioritizing Factors Affecting Corporate Social Responsibility in Iran. Quarterly Journal of Economic Sociology and Development, 1(1), pp. 71-89. (in Persian)

71. Senobar. N., Khalili, M., Saghafiyan, H. (2012). Investigating relationship between social responsibility and financial performance of companies, Quarterly scientific research of exploring business management, 2(4), pp. 28-52. (in Persian)

72. Servaes, H. & Tamayo, A. (2013). The impact of corporate social responsibility on firm value: The role of customer avareness. Management Science, 59(5), pp. 1045-1061.

73. Stephanus, R. W., Michelle, D. W., Toto, R. (2014). CSR and financial performance analysis: Evidence from top ASEAN listed companies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 164(2), pp. 493-500.

74. Stevens, J. M., Steensma, H. K., Harrison, D. A., Cochran, P. L. (2005). Symbolic or substantive document? The influence of ethics codes on financial executives’decisions. Strategic Management Journal, 26(2), pp. 81–95.

75. Stulz, R. (1988). Managerial control of voting rights: Financing policies and the market for corporate control. Journal of Financial Economics, 20, pp. 25–54.

76. Sundaramurthy, C. (2000). Antitakeover provisions and shareholder value implications: A review and a contingency framework. Journal of Management, 26(5), pp. 5–30.

77. Surroca, J. & Tribo, J. A. (2008). Managerial entrenchment and corporate social performance. Journal of Business Finance & Accounting, 35(5–6), pp. 48–89.

78. Surroca, J., Tribo, J. A., Waddock, S. (2010). Corporate responsibility and financial performance: The role of intangible resources. Strategic Management Journal, 31(5), pp. 63– 90.

79. Taghavi, M., Ghaffari, F., Gheybi, Y. (2010). The Impact of the Western Financial Crisis on Tehran Stock Exchange. Journal of  Financial Knowledge of Security Analysis, 3(1), pp. 137-160. (in Persian)

80. Tangjitprom, N. (2013). The role of corporate governance in reducing the negative effect of earnings management. International Journal of Economics and Finanace, 5(3), pp. 213-220.

81. Waddock, S. (2003). Stakeholder performance implications of corporate responsibility. International Journal of Business Performance Management, 5(2), pp. 14–24.

82. Waddock, S. A. & Graves, S. B. (1997). Corporate social performance–financial performance link. Strategic Management Journal, 18(4), pp. 3–19.

83. Wang, Zh. & Sarkis, J. (2017). Corporate social responsibility governance, outcomes, and financial performance. Journal of Cleaner Production, 162(3), pp. 1607-1616.

84. Weber, O., Scholz, R. W., Michalik, G. G. (2010). Incorporating sustainability criteria into credit risk management. Business Strategy and the Environment, 19(1), pp. 39–50.

85. Williamson, O. E. (1963). Managerial discretion and business behavior. The American Economic Review, 53(5), pp. 32–57.

86. Zahra, S. A., Priem, R. L., Rasheed, A. A. (2005). The antecedents and consequences of top management fraud. Journal of Management, 31(6), pp. 3–28.

87. Zanjirdar, M., Motamed, A., Sajjadi, S. M. (2010). Evaluating the sufficiency of variables systematic risk, book-to-market ratio of equity, company size, price-to-earnings ratio, earnings-to-price ratio, market rate of return, non-risk return, and risk premium to determine the actual return of stock in iran stock exchange. Journal of Industrial Management. 5(11), pp. 151-137. (in Persian)