دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-154 
2. مسئولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

صفحه 25-58

10.22059/jscm.2019.276161.1792

امید فرجی؛ فاطمه جنتی دریاکناری؛ کفسان منصوری؛ فاطمه یونسی مطیع


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 457-611 پاییز 1399، صفحه 273-456 تابستان 1399، صفحه 155-272 بهار 1399، صفحه 1-154