دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-154 
مسئولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

صفحه 25-58

10.22059/jscm.2019.276161.1792

امید فرجی؛ فاطمه جنتی دریاکناری؛ کفسان منصوری؛ فاطمه یونسی مطیع