مدل‌سازی روابط سرمایة اجتماعی، امنیت، و توسعة گردشگری خارجی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

گردشگری از عواملی است که باعث توسعه و رونق اقتصادی می‌شود. سرمایه‌ای که از طریق گردشگران خارجی وارد می‌شود به افزایش درآمد کشور می‌انجامد. گردشگری و امنیت دو مقولة بسیار مرتبط‌اند. بی‌توجهی به امنیت کاهش گردشگران خارجی را در پی خواهد داشت و سرمایة اجتماعی یکی از عواملی است که باعث احساس امنیت می‌شود. در پژوهش حاضر نقش ابعاد سرمایة اجتماعی بر امنیت و نقش امنیت بر توسعة گردشگری خارجی بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار اصلی جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ بود. جامعة آماری پژوهش گردشگران خارجی سفرکرده به شهر مشهد در تیرماه 1397 بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار‌های SPSS و  LISRELاستفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اعتماد، مسئولیت‌پذیری، هنجارها، مشارکت اجتماعی، و کمک کردن و تعاون امنیت را به صورت معناداری تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، امنیت بر توسعة گردشگری خارجی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدی‌زاد، آرمان؛ مریم ورمقانی؛ پرویز کفچه (1396). «تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، س 9، ش 17، صص 197 ـ 224.
 2. ایباغی اصفهانی، سعید (1387). نگاهی به سرمایة اجتماعی و مباحث مرتبط با آن در سازمان و مدیریت، تهران، پاپریک.
 3. یدختی، علی‌اکبر و نوید شریفی (1391). «بررسی رابطة بین رونق گردشگری و سرمایة اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر»، مطالعات مدیریت گردشگری، س 7، ش 17، صص 121 ـ 149.
 4. پوربافرانی، فاطمه؛ کامبیز ملایی؛ فاطمه غفاری؛ عالمه بوکایی؛ ذکرالله زنجانی؛ احترام سعادت‌فر (1387). مقالات برگزیدة همایش امنیت اجتماعی با رویکرد پیشگیری اجتماعی، قم، آیین احمد.
 5. پیلتن، فخرالسادات و مختار برومند (1393). «بررسی نقش سرمایة اجتماعی بر امنیت اجتماعی»، مطالعات توسعة اجتماعی، س 6، ش 2، صص 119 ـ 129.
 6. حبیبی، فاتح (1395). «بررسی نقش سرمایة اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعة موردی: شهرستان مریوان)»، مطالعات شهری، د 5، ش 18، صص 37 ـ 50.
 7. رحمانی، محمود و اسماعیل کاوسی (1387). اندازه‌گیری و مقایسة سرمایة اجتماعی در بخش دولتی و خصوصی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم.
 8. زارع شاه‌آبادی، اکبر و ترکان رحمت‌الله (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد»، نظم و امنیت انتظامی، ش 2، س 4، صص 133 ـ 156.
 9. زارعی‌متین، حسن؛ بهزاد محمدیان؛ سعید مدرسی (1395). مدیریت سرمایة اجتماعی، تهران، مؤسسة کتاب مهربان نشر.

10. صیدایی، سید اسکندر و زهرا هدایتی‌مقدم (1389). «نقش امنیت در توسعة گردشگری»، فصلنامة تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، س 4، ش 8، صص 97 ـ 110.

11. قاسمی، راضیه و اصغر محمدی (1392). «بررسی میزان احساس امنیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان 15 تا 44 سالة شهرکرد»، فصلنامة علمی ـ تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، س 1، ش 2، صص 21 ـ 37.

12. متقی، سمیرا؛ محمد صادقی؛ مراد دلالت (1395). «نقش امنیت در توسعة گردشگری خارجی (نمونة موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)»، گردشگری شهری، د 3، ش 1، صص 97 ـ 91.

13. نیازی، محسن و عباس بحری‌‌پور (1393). «بررسی رابطة بین شبکة مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعة موردی: شهرستان کاشان)»، فصلنامة تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، س 8، ش 1، صص 29 ـ 58.

14. هاشمی، سید سعید و ابتهال زندی (1393). «سرمایة اجتماعی، امنیت ملی، و توسعة گردشگری (اثرات و روابط متقابل)»، اولین همایش بین‌المللی علمی ـ راهبردی توسعة گردشگری جمهوری اسلامی ایران، صص 521 ـ 532.

15. هزارجریبی، جعفر و ملک‌محمد نجفی (1389). «اعتماد اجتماعی و توسعة گردشگری»، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، س 2، ش 7، صص 53 ـ 70.

16. یزدان‌پناه، لیلا و فاطمه حکمت (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان»، مطالعات اجتماعی ایران، س 8، ش 2، صص 127 ـ 150.

 1. 17.  Amore, M. D. (2017). Social capital and family control. Explorations in Economic History, 65, pp. 106-114.
 2. 18.  Blake, A. & Sinclair, M. T. (2003). Tourism crisis management: US response to September 11. Annals of Tourism Research, 30(4), pp. 813-832.‏
 3. 19.  Buhalis, D. & Costa, C. (Eds.). (2006). Tourism management dynamics: trends, management and tools. Routledge.‏
 4. 20.  Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programming. Psychology Press.‏
 5. 21.  Claiborne, P. (2010). Community Participation in Tourism Development and the Value of Social Capital-the case of Bastimentos, Bocas del Toro, Panamá.‏
 6. 22.  Hawdon, J. & Ryan, J. (2009). Social capital, social control, and changes in victimization rates. Crime & delinquency, 55(4), pp. 526-549.
 7. 23.  Jensen, S. & Svendsen, G. T. (2016). Social trust, safety and the choice of tourist destination. Business and Management Horizons, 4(1), p. 1.‏
 8. 24.  Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling: Methodology in the social sciences.‏
 9. 25.  Lin, V. S., Yang, Y., & Li, G. (2018). Where Can Tourism-Led Growth and Economy-Driven Tourism Growth Occur?. Journal of Travel Research, 0047287518773919.‏
 10. 26.  Paasche, T. F. (2013). ‘The softer side of security’: The role of social development in Cape Town’s policing network. Geoforum, 45, pp. 259-265.
 11. 27.  Penic, J. & Kurecic, P. (2017). SECURITY AS THE KEY FACTOR IN CONTEMPORARY TOURISM: SPECIFICITIES IDENTIFIED THROUGH THE ANALYSIS OF RESPONDERS’ATTITUDES. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 23rd International Scientific Conference on Economic and Social, pp. 146-158.
 12. 28.  Ramirez Hernandez, O. I., Cruz Jimenez, G., & Serrano Barquin, R. D. C. (2019). TOURISM AND SOCIAL CAPITAL: RESEARCH OPPORTUNITIES AND GAPS. ANUARIO TURISMO Y SOCIEDAD, 24, pp. 25-49.‏
 13. 29.  Saffer, A. J. (2016). A message-focused measurement of the communication dimension of social capital: Revealing shared meaning in a network of relationships. Journal of Public Relations Research, 28(3-4), pp. 170-192.
 14. 30.  Stumbaum, M. B. U. (2015). The diffusion of norms in security-related fields: views from China, India and the EU. Asia Europe Journal, 13(3), pp. 331-347.‏
 15. 31.  Trainer, T. (2005). Social responsibility: the most important, and neglected, problem of all?. International Journal of Social Economics, 32(8), pp. 682-703.‏