دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 445-624 
2. طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 445-473

10.22059/jscm.2019.282916.1866

امین فغفوری آذر؛ فاطمه باکویی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ رضا رادفر؛ محمدعلی افشار کاظمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 445-624 پاییز 1398، صفحه 305-444 تابستان 1398، صفحه 149-303 بهار 1398، صفحه 1-148