طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکدة علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکدة علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 استاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناخت عمیق و تحلیل رفتار پیچیده، پویا، و غیرخطی عوامل مؤثر در فرایند تولید و انباشت «سرمایۀ اجتماعی» در گذر زمان و پاسخ به این پرسش‏هاست که «اعتماد»، «هنجارپذیری»، و «شبکه‏‏پذیری» چگونه شکل می‏گیرند؟ چگونه بر یک‌دیگر اثر می‏گذارند؟ طی چه فرایندی تولید و انباشته می‏شوند؟ چگونه بر سیستم‏های اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارند؟ و با چه مکانیسمی سودآور می‌شوند و مزایا تولید می‏کنند؟ کمّی‏سازی و تعیین معادلات متغیرها، همچنین، تعیین مرز سیستم در این پژوهش با جمع‏بندی دیدگاه‏های نظریه‏پردازان، دریافت نظر خبرگان به کمک مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته و تلفیق آن با روش دلفی فازی، فرایند تحلیل شبکه‏ای، و متدولوژی پویایی‏شناسی سیستم‏ها صورت گرفت. فرایند تولید سرمایۀ اجتماعی با سه زیرسیستم اصلی افراز و سپس دیاگرام‏های علّی‌ـ حلقوی و انباشت‌ـ جریان ترسیم شدند. پس از ساختاردهی کمّی به متغیرهای کیفی، با استفاده از اعداد فازی مثلثی و دیفازی‏ کردن آن‌ها، استخراج حلقه‏های فزاینده و تعادلی و تعیین نقاط اهرمی، شبیه‏سازی مدل عمومی با نرم‏افزار Vensim انجام گرفت و رفتار سیستم و مدل طراحی‏شده در سناریوها و سیاست‏های مختلف تحلیل و تفسیر و اعتبارسنجی شد. نتیجه اینکه با آزمون‏هایی برای ساختار مدل، رفتار سیستم و تحلیل حساسیت سیاست‏ها بر اساس هشت سیاست منتخب، راهکارهای بهینه برای اصلاحات و تغییرات بلندمدت در سیستم مورد مطالعه انتخاب و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. استرمن، جان د. (1390). پویایی‏شناسی کسب و کار، مترجمان: کورش برارپور و همکاران، چ 3، تهران، سمت، ج 1.
 2. تیموری، ابراهیم و مزرعه‌فراهانی، مینا (1386). مقدمه ای بر مدل سازی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 3. رنانی، محسن و غفاری، رزیتا (1390). چرخه های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایۀ اجتماعی و توسعه در ایران، تهران، نشر طرح نو.
 4. فغفوری آذر، امین (1395). «طراحی مدلی پویا برای بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی»، پایان‏نامۀ کارشناسی‌ارشد، رشتۀ مهندسی سیستم‏های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 5. گیدنز، آنتونی (1384). پیامدهای مدرنیته، مترجم: محسن ثلاثی، تهران، مرکز.
  1. Bartolini, Stefano & Luigi Bonatti (2007). "ENDOGENOUS GROWTH, DECLINE IN SOCIAL CAPITAL AND EXPANSION OF MARKET ACTIVITIES", MPRA Paper, No. 3341, posted 07. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/3341/
  2. Brooks, B., Welser, H. T., Hogan, B., & Titsworth, S. (2011). Socioeconomic status updates: Family SES and emergent social capital in college student Facebook networks. Information, Communication and Society, 14(4), pp. 529–549. http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2011.562221.
  3. Brandtzæg, P. B. (2012). Social networking sites: Their users and social implications—a longitudinal study. Journal of Computer – Mediated Communication, 17(4), 467–488. http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01580.x.
  4. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In: Richardson, J.G. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press, Westport, CT.

10. Burke, M., Marlow, C., & Lento, T. (2010). Social network activity and social wellbeing. In CHI’ 10 Proceedings of the 28th International Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1909–1912). New York, NY: ACM. doi:10.1145/1753326.1753613.

11. Burke, M., Marlow, C., & Lento, T. (2010). Social network activity and social well-being. In: Proceedings of the 28th International Conference on HumanFactors in Computing Systems – CHI’10. ACM Press, New York, USA http://dx.doi.org/10.1145/1753326.1753613.

12. Burke, M., Kraut, R., & Marlow, C. (2011). Social capital on Facebook: differentiating usesand users. In: Proceedings of the 2011 Annual Conference on Human Factors inComputing Systems, pp. 571–580. http://dx.doi.org/10.1145 /1978942.1979023.

13. Burke, M., Kraut, R., & Marlow, C. (2011). Social capital on Facebook: differenti-ating uses and users. In: Proceedings of the 2011 annual conference onHuman factors in computing systems, Vancouver, BC, May 7–12. http://dx.doi.org/10.1145/1978942.1979023.

14. Burke, M., Kraut, R., & Marlow, C. (2011). Social capital on Facebook: differenti-ating uses and users. In: Proceedings of the 2011 annual conference onHuman factors in computing systems, Vancouver, BC, May 7–12. http: //dx.doi.org/10.1145/1978942.1979023.

15. Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory, Cambridge: Harvard University Press.

16. Coleman, J. )1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology 94(supplement): S95-S120. 1990. Foundations of social theory. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, MA

17. Chen, W. (2013a). Internet use, online communication, and ties in Americans’ networks. Social Science Computer Review, 31(4), pp. 404–423. http://dx.doi.org/ 10.1177/0894439313480345.

18. Chen, W. (2013b). Growth or decline: Changes in Americans’ social capital. In N. Lin, Y. C. Fu, & C. J. Chen (Eds.), Social capital and its institutional contingency: A study of the United.

19. Chou, K. Yuan (2006). "Tree Simple Models of Social Capital and Economic Growth", the Journal of Socio-Economic, Vol. 35, pp. 889-912.

20. Donath, J. & Boyd, D. (2004). Public displays of connection. BT Technology Journal 22(4), pp. 71–82. http://dx.doi.org/10.1023/B:BTTJ.0000047585.06264.cc.

21. Dudley, R. G. (2004). The Dynamic Structure of Social Capital: How Interpersonal Connections Create Communitywide Benefits, prepared for presentation at the 22nd International Conference of the System Dynamics Society July 25 – 29.

22. Ellison, N., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”:social capital and college students’ use of online social network sites.Journal of Computer-Mediated Communication 12 (4), pp. 1143–1168. http://dx.doi.org/10.1111/j. 1083-6101.2007.00367.x.

23. Ellison, N., Steinfield, C., & Lampe, C. (2011). Connection strategies: social capital impli-cations of Facebook-enabled communication practices. New Media & Society 13(6), pp. 873–892. http://dx.doi.org/10.1177/1461444810385389.

24. Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2011). Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices. New Media and Society, 13(6), pp. 873–892. http://dx.doi.org/10.1177 /1461444810385389.

25. Falk, I. & Kilpatrick, S. (2000). What is social capital? A study of interaction in a rural community. Sociologia Ruralis 40(1): pp. 87–110.

26. Friggeri, A., Chelius, G., & Fleury, E. (2011). Triangles to capture social cohesion. In: ThirdIEEE International Conference on Social Computing, Cambridge, MA, October 9–11. http://dx.doi.org/10.1109/PASSAT /SocialCom.2011.169.

27. Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.

28. Grootaert, C. & Bastelaer, Tv. (2001). Understanding and measuring social capital: A synthesis of findings and recommendations from the social capital initiative. Social Capital Initiative Working Paper No. 24, World Bank, Washington DC.

29. Hampton, K. N. & Ling, R. (2013). Explaining communication displacement and large-scale social change in core networks: A cross-national comparison of why bigger is not better and less can mean more. Information, Communication and Society, 16(4), pp. 561–589. http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2013.777760.

30. Hampton, K. & Wellman, B. (2001). Long distance community in the network society: Contact and support beyond netville. American Behavioral Scientist, 45(3), pp. 476–495. http://dx.doi.org/10.1177/00027640121957303.

31. Hampton, K. & Wellman, B. (2003). Neighboring in Netville: How the Internet supports community and social capital in a wired suburb. City and Community, 2(4), pp. 277–311. http://dx.doi.org/10.1046/j.1535-6841.2003.00057.x.

32. Hanifan, Lyda J. (1916). The raural school community center. Annals of the American academy of political and social science 67: pp. 130-38.

33. Hofer, M. & Aubert, V. (2013). Perceived bridging and bonding social capital on Twitter: Differentiating between followers and followers. Computers in Human Behavior, 29(6), pp. 2134–2142. http://dx.doi.org/10.1016 /j.chb.2013.04.038.

34. Johnston, K., Tanner, M., Lalla, N., & Kawalski, D. (2013). Social capital: The benefit of Facebook ‘friends’. Behaviour and Information Technology, 32(1), pp. 24–36. http://dx.doi.org/10.1080/0144929X.2010.550063.

35. Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J., Helgeson, V., & Crawford, A. (2002). Internet paradox revisited. Journal of Social Issues, 58(1), pp. 49–74. http://dx.doi.org/10.1111/1540-4560.00248.

36. Lampe, C., Vitak, J., & Ellison, N. (2013). Users and nonusers: Interactions between levels of adoption and social capital. In Proceedings of the 2013 Conference on Computer Supported Cooperative Work (pp. 809–820). New York, NY: ACM. doi: 10.1145/2441776.2441867.

37. La Porta, R. (1997), "Trust in Large Organizations", American Economic Association Papers and Proceedings, Vol. 87(2), pp. 333-338.

38. Landry, R., Amara, N., & Lamari, M. (2002). Does social capital determine innovation? To what extent? Technological Forecasting & Social Change 69, pp. 681–701.

39. Liu, H., Shi, J., Liu, Y., & Sheng, Z. (2013). The moderating role of attachment anxiety on social network site use intensity and social capital. Psychological Reports: Relationships and Communications, 112(1), pp. 252–265.

40. Papacharissi, Z. & Mendelson, A. L. (2011). Toward a new(er) sociability: uses,gratifications, and social capital on Facebook. In: Papathanassopoulos, S.(Ed.), Media Perspectives for the 21st Century. Routledge, London, UK, pp. 212–230.

41. Pasek, J., More, E., & Romer, D. (2009). Realizing the social Internet? Online social networking meets offline civic engagement. Journal of Information Technology and Politics, 6(3–4), pp. 197–215. http://dx.doi.org/10.1080 /19331680902996403.

42. Pfeil, U., Arjan, R., & Zaphiris, P. (2009). Age differences in online social networking – A study of user profiles and the social capital divide among teenagers and older users in MySpace. Computers in Human Behavior, 25(3), pp. 643–654. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2008.08.015.

43. Putnam, R. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

44. Sabatini, F. (2005). The role of social capital in Economic development. Investigating the causal nexus through structural Equations Models. University of Rome la Sapienza, Department of public Economics and SPES Development Studies Research centre, University of casino, Department of Economics.

45. Soumynananda, D. (2007)."Social Capital in the Creation of Human Capital and Economic Growth: A Productive consumption approach", The Journal of Socio Economics, Soceco. 685, No. 14.

46. Steinfield, C., Ellison, B. E., & Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), pp. 434–445. http://dx.doi.org/10.1016 /j.appdev.2008.07.002.

47. Steinfield, C., DiMicco, J. M., Ellison, N. B., & Lampe, C. (2009). Social networking and social capital within the organization. In Proceedings of the Fourth International Conference on Communities and Technologies (pp. 245–254). New York, NY: ACM. doi: 10.1145/1556460.1556496.

48. Shah, V., Subramanian, S., Rouis, S., & Limayem, M. (2012). A Studyon the impact of Facebook usage on student’s social capitaland academic performance. In: AMCIS 2012 Proceedings, p. 27. http://aisel.aisnet.org/amcis2012 /proceedings/ISEducation/27.

49. Valenzuela, S., Park, N., & Kee, K. (2009). Is there social capital in a social network site?: Facebook use and college students’ life satisfaction, trust, and participation. Journal of Computer – Mediated Communication, 14(4), pp. 875–901. http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2009.01474.x.

50. Vitak, J., Ellison, N., & Steinfield, C. (2011). The ties that bond: re-examining therelationship between Facebook use and bonding social capital. In: 44thHawaii International Conference on System Sciences (HICSS), pp. 1–10.

51. Wellman, B., Haase, A. Q., Witte, J., & Hampton, K. (2001). Does the Internet increase, decrease, or supplement social capital? Social networks, participation, and community commitment. American Behavioral Scientist, 45(3), pp. 436–455. http://dx.doi.org/10.1177/00027640121957286

52. Williamson, O. E. (1985). The Economics Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. Free Press, New York.

53. Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. Isuma: Canadian Journal of Policy Research 2(1): pp. 11-17.