تأثیر سرمایة اجتماعی بر بزهکاری (مطالعة موردی: جوانان (18 تا 29) بزهکار و عادی شهر کرج)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بر بزهکاری جوانان (18 تا 29 ساله) در سه جرم قتل و سرقت و مواد مخدر در شهر کرج بود. بنابراین، این پژوهش از نوع کاربردی است. روش تحقیق توصیفی و علّی‌ـ مقایسه‌ای و ابزار گردآوری داده‌ها اسنادی و پرسشنامة محقق ساخته بود. جامعة تحقیق جوانان مجرم محکوم به سرقت، قتل، و مواد مخدر در ندامتگاه کرج و جوانان عادی در سال 1395 بودند. بدین منظور 200 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل دادها دو شیوة آمار توصیفی و آمار استنباطی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایة اجتماعی بر کاهش بزهکاری در میان جوانان شهر کرج تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اصانلو، علی؛ عبدالرضا باقری؛ علی‌رضا حیدرنژاد (1391). «مقایسة میزان سرمایة اجتمـاعی در جوانان معتاد و غیر معتاد»، اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، 6(24)، صص 85 ـ 94.
امیرکافی، مهدی (1375). «اعتماد اجتماعی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
آقابخشی، علی؛ مینو افشاری‌راد (1393). فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.
بخارایی، احمد (1396). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران، پژواک جامعه.
بیرو، آلن (1367). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة باقر ساروخانی، تهران، کیهان.
پاتنام، رابرت (1384). جامعة برخوردار، سرمایة اجتمـاعی و زندگی عمومی، ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، شیرازه.
ـــــــــ (1392). دموکراسی و سنت‌های مدنی (سرمایة اجتمـاعی و سنت‌های مدنی در ایتالیای مدرن)، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران، جامعه‌شناسان.
جلیلی، صالح (1381). «عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم بین جوانان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
حق‌شناس، معصومه (1394). «مفهوم سرمایة اجتمـاعی و ابعاد آن»، حدیث زندگی، (27)، صص 6 ـ 10.
حیدرنژاد، علی‌رضا؛ قاسم قنبری؛ محسن صفی‌پور (1394). «بررسی رابطة بین سرمایة اجتمـاعی خانواده و بزهکاری جوانان (مطالعة موردی: شهر زاهدان)»، پلیس زن، 9(22)، صص 78 ـ 94.
فیلد، جان (1396). سرمایة اجتمـاعی، ترجمة غلام‌رضا غفاری، حسین رمضانی، تهران، کویر.
References
Articles
Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of  Education. J. Richardson (eds). New York, Greenwood Press: 241-258.
Coleman, J. S. (1994). "Social capital in the creation of human-capital. American Journal of Sociology 94: S95-S120.
Israel, G. D.; Beaulieu, Lionel J.; Hartless, Glen. (2001) "The Influence of Family and Community Social Capital on Educational Achievement", Rural Sociological Society, 66(1): 43-68.
Katz, C. M.; Maguire, E. R. & Roncek, D. W. (2002). The creation of specialized police gangunits: A macro-level analysis of contingency, social threat and resource dependency explanations. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management,25)3(, 472-506.
Lederman, Daniel. Louisa, Norman and Maria, Menendez Ana, (1999)."Violent Crime: Does Social Capital Matter": 1-43, http://www .rosenet.com
Ozden Ozbay, (2008).Does social Capital deter youth from cheating, alcohol use, and violence in Turkey. Journal of criminal justice 36.p.403-415. Department of sociology, nigde university, turkey.
Putnam, R. D. (1995). "Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy 6(1): 65-78
Books
Clarke, R. (1997), situational crime prevention and Ratio
Fine, B. (2000). Social Capital Versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the Turn of the Millennium. London, Routledge
H Turner .(1988) ،  New York. Springer Science + Business Media, LLC.
Krishna, A. and Shrader, E.(1999)” Social Capital Assessment Tool”, Conference Paper for Conference on Social Capital and Poverty Reduction, The World Bank
Rose،Dna A& Clear ،Todd R (1998)، Incarceration ،Social Capital ،and Crime: Implications for Social Disorganization Theory ، Criminology.
Sabatini, F.(2006)” Social Capital, Labour Precariousness and the Economic Performance, An Empirical Assessment of the Strength of Weak Ties in Italy, Working Paper No.26.