دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 457-611