تاثیر سرمایه اجتماعی بر بزهکاری (مطالعه موردی جوانان بزهکارو عادی شهرکرج)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،گروه حقوق واحد تهران جنوب، دانشگاه ازاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 استادیارحقوق جزاوجرمشناشی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

.هدف پژوهش حاضر تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر بزهکاری جوانان در سه جرم قتل ،سرقت ،مواد مخدر در شهر کرج می باشد لذا کاربردی است. روش تحقیق به صورت توصیفی و علی مقایسه است و ابزار گرداوری دادها اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته است.جامعه تحقیق ، محکومین به سرقت ، قتل ، مواد مخدر در ندامتگاه کرج و افراد عادی در سال 1395 می باشد .به منظورانجام پژوهش 200 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . برای تجزیه و تحلیل دادها دو شیوه آمار توصیفی و آمار استنباطی به کار گرفته شده است . نتایج نشان داد افزایش سرمایه اجتماعی بر کاهش بزهکاری در میان جوانان شهر کرج تاثیر دارد.
کلید واژه : سرمایه اجتماعی،مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ، بزهکاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات