ارائۀ مدلی برای توسعۀ سرمایۀ روان‌شناختی با محوریت سرمایۀ اجتماعی در سطح شهری در شهر کرج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائة مدلی برای توسعة سرمایة روان‌شناختی با محوریت سرمایة اجتماعی در سطح شهری بود. جامعة آماری این تحقیق خبره‏های فعال شهری در زمینة سرمایه‏های روان‌شناختی بودند. برای شناسایی خبره‏ها از روش نمونه‏گیری هدفمند و گلوله‌برفی استفاده شد. بیست خبره با توجه به کفایت داده انتخاب شدند. روش تجزیه‏و‏تحلیل تئوری داده‏بنیاد بود. داده‏ها از مصاحبة عمیق گردآوری شد. بر اساس نتایج داده‌بنیاد و در شرایط علّی، یکپارچگی در برابر تهدیدها و شکوفایی قابلیت‏های شهروندان شناسایی شد. پدیدة اصلی امید به زندگی است؛ شرایط مداخله‌گر شامل شخصیت شهروندان، و اقدامات مسئولان شهری است؛ بستر حاکم شامل فرهنگ زندگی شهری و کیفیت زندگی شهری است؛ راهبرد اصلی سرمایة اجتماعی و سلامت شهری است. پیامد اصلی این مدل نیز توسعة سرمایة روان‌شناختی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. امیرخانی، طیبه؛ محسن عارف‌نژاد (1391). «تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة روان‌شناختی بر سرمایة اجتماعی»، علوم مدیریت ایران، د 7، ش 26، صص 89 ـ 112.
 2. خادمی، امیر؛ عیسی جوکار (1391). «ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعة موردی: بافت فرسودة شهر آمل)»، جغرافیا و مطالعات محیطی، د 1، ش 4، صص 100 ـ 117.
 3. حکیمی، هادی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی خواجه (1395). «بررسی رابطة بین کیفیت مسکن و سرمایة روان‌شناختی در سکونتگاه‌های غیر‌‌رسمی (مطالعة موردی: محلة یوسف‌آباد تبریز)»، پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، د 4، ش 1، صص 117 ـ 134.
 4. خواستار، حمزه (1388). «ارائة روشی برای محاسبة پایایی مرحلة کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی»، روش‌شناسی علوم مدیریتی، د 15، ش 58، صص 161 ـ 174.
 5. ریماز، شهناز؛ یوسف مرادی؛ جمیله ابوالقاسمی (1394). «بررسی مؤلفه‏های سرمایة اجتماعی در زنان سرپرست خانوار با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی»، مجلة علوم پزشکی رازی، د 22، ش 25، صص 140 ـ 148.
 6. شارع‏پور، محمود؛ نادر رازقی؛ خلیل غلام‌زاده (1389). «بررسی رابطة انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران»، مطالعات اجتماعی ایران، د 4، ش 3، صص 35 ـ 40.
 7. صابری، علی؛ محمد سلطان‌حسینی؛ بهزاد ایزدی؛ بهنوش وزیریان (1394). «بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایة روا‌ن‌شناختی از طریق سرمایة اجتماعی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 2، ش 3، صص 394 ـ 413.
 8. عباس‌زاده، محمد (1390). «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»، جامعه‌شناسی کاربردی، د 4، ش 2، صص 23 ـ 24.
 9. نعیمی، امیر؛ روح‌الله رضائی؛ سیده کوثر موسی‏پور (1397). «تحلیل رابطه بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان با تأکید بر نقش میانجی گردشگری»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 5، ش 4، صص 523 ـ 552.

References

 1. Abbasszade, M. (2011). “Reflections on validity and reliability in qualitative research”, Journal of Applied Sociology, 4(2): pp. 23-24. (in Persian)
 2. Amirkhani, T. & Arefnezhad, M. (2012). “The Impact of organizational citizenship behavior and psychological capital on social capital”, Journal of Iran’s management science, 7 (26): pp. 89-112. (in Persian)
 3. Hakimi, H., Fatemeh, Z., & Khajeh Shahrokh, Z. (2016). “Relationship between housing quality and psychological capital in informal settlements Case study: Yusufabad neighborhood, Tabriz”, Journal of urban planning geography studies, 4(1): pp. 117-134. (in Persian)
 4. Hodges, T. (2010). An Experimental study of the impact of psychological capital on performance, engagement, and the contagion effect. Dissertations and Theses from the College of Business Administration. University of Nebraska- Lincoln Year 2010 School principals, PhD dissertation.
 5. Khademi, A. & Jokar, I. (2012). “Evaluation of urban life quality case study: worn-out texture of Amol”, Journal of geography and environmental studies, 1(4): pp. 100-117. (in Persian)
 6. Khastar, H. (2008). “Provide a method for calculating the reliability of coding steps in research interviews”, Scientific-research Journal of Management Science Methodology, 15(58): pp. 161-174. (in Persian)
 7. Naeemi, A., Rezaei, R., & Moosapour, S. K. (2018). “Analysis of the relationship between social capital and the quality of life of villagers in Khuzestan province with emphasis on the mediating role of tourism”, Journal of Social Capital Management, 5(4): pp. 523-552. (in Persian)
 8. Rimaz, Sh., Moradi, Y., & Abolghasemi, J. (2015). “Explore the factors affecting components of social capital in women-headed households by using confirmation analysis”, Journal of Razi Medical Sciences, 22(25): pp. 140-148. (in Persian)
 9. Saberi, A., Soltanhosseini, M., Izadi, B., Vazirian, B. (2015). “Investigating the effect of organizational justice on psychological capital through social capital”, Journal of social capital management, 2(3): pp. 394-413. (in Persian)

10. Sharepour, M., Razaghi, N., & gholamzade, Kh. (2010). “Investigating the Relationship between Types of Trust and Social Trust among Mazandaran University Students”, Journal of Social Studies of Iran, 4(3): pp. 40-53. (in Persian)

11. Seligman, M. E. P. (2006). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life (3nd Ed. First E, 1990. 2nd Ed, 1998). The New York Times Book Review: Vintage Books.

12. Seunghwan, M. & Hyungjun, S. (2016). “Which type of social capital matters for building trust in government? Looking for a new type of social capital in the governance era”, Journal of Sustainability, 8(322): pp. 1-15.

13. Strauss, A., & Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage.

14. Vivieni, E., Rajshekhar, J., & Cavusgil, G. (2018). The role of economic and normative signals in international prosocial crowdfunding: An illustration using market orientation and psychological capital, International Business Review 27, pp. 208 -217.