دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 155-272