شناخت و طبقه‌بندی ابعاد و نظریات تغییر در مداخلات توسعه اجتماع‌محور مبتنی بر ارتقای سرمایه اجتماعی در ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 پردیس فارابی

3 پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در سال‌های اخیر، در مقابل جریان‌های رایج توسعه عمرانی و اقتصادی در ایران، توجه به جنبه‌های اجتماعی و انسانی توسعه ذیل گفتمان عمومی توسعه مردمی یا اجتماع‌محور قوت گرفته است. در این گفتمان، توجه به تقویت سرمایه اجتماعی با هدف توانمندسازی تشکل‌های مردمی و قرار گرفتن آنها در محور توسعه مد نظر قرار می‌گیرد. در این مطالعه کیفی، پنج نمونه موردی از مداخلات توسعه اجتماع‌محور در ایران از طریق مصاحبه عمیق با دست‌اندرکاران اصلی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از کدگذاری متن مصاحبه‌ها و گزارش‌های مرتبط با استفاده از روش تحلیل تم، ابتدا ابعاد این مداخلات استخراج شده و نمونه‌ها در هر بُعد مقایسه می‌شوند. سپس نشان داده می‌شود که مسائل مشترک توسعه اجتماع‌محور در ایران از چه جنسی است و چه تفاوتی با رویکردهای رایج در برنامه‌های توسعه در کشور دارد. در نهایت به این مهم پرداخته خواهد شد که هر یک از پنج نمونه با وجود شباهت‌ها، دارای مسئله و نظریه تغییر خاص خود هستند که پیش از این در ادبیات توسعه اجتماع‌محور به این تنوع در نظریات تغییر اشاره نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات