دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 273-456 
2. سرمایۀ اجتماعی و رفتار نامتقارن هزینه‌ها

صفحه 297-317

10.22059/jscm.2020.303117.2010

میرفیض فلاح شمس؛ بهمن اسکندری؛ فرهاد عزیزی؛ محمد نوروزی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 457-611 پاییز 1399، صفحه 273-456 تابستان 1399، صفحه 155-272 بهار 1399، صفحه 1-154