فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی پیامدهای سرمایة اجتماعی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی، و از نظر نوع داده‌ها کمّی است. جامعة مورد بررسی پژوهش مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی‌ـ پژوهشی در زمینة سرمایة اجتماعی از سال 1393 تا سال 1397 بود که 68 مورد با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پژوهش‏های منتخب با استفاده از نرم‌افزار CMA2 (نرم‌افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند از بین پیامدهای سرمایة اجتماعی در سطح سازمان، به ترتیب، متغیرهای تسهیم دانش (706/0)، عملکرد سازمانی (635/0)، تعهد سازمانی (620/0)، تعالی سازمانی (589/0)، رضایت شغلی (512/0)، مدیریت دانش (511/0)، حمایت سازمانی (501/0)، و سلامت سازمانی (500/0) دارای اندازة اثر بالا (5/0) هستند. همچنین، از بین پیامدهای سرمایة اجتماعی در سطح جامعه، به ترتیب، متغیرهای احساس امنیت اجتماعی (712/0)، کیفیت زندگی (699/0)، پیشرفت تحصیلی (680/0)، هوش هیجانی (670/0)، سلامت اجتماعی (633/0)، سرمایة روان‌شناختی (630/0)، پایبندی به فرهنگ شهروندی (548/0)، و بهزیستی روان‌شناختی (510/0) اندازة اثر بالا (5/0) دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. افشانی، علی‌رضا و حمیده شیری (1396). «نقش سرمایة اجتماعی در ارتقای سلامت اجتماعی زنان شهر یزد»، پژوهشنامة زنان، 8 (4)، صص 1 ـ 20.
  2. ترک‌زاده، جعفر و معصومه محترم (1393). «بررسی رابطة نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایة اجتماعی گروه‌های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز»، جامعه‌شناسی کاربردی، 25 (1)، صص 175 ـ 194.
  3. تسلیمی، محمدسعید؛ عباس منوریان؛ مصطفی آشنا (1385). «رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی درون‌سازمانی»، مدیریت فرهنگ سازمانی، 4 (14)، صص 27 ـ 56.
  4. چاوشینی، رسول و ماریا نقش‌بندی (1393). «بررسی رابطة عدالت سازمانی و سرمایة اجتماعی کارکنان در شرکت توزیع برق استان کردستان»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 1 (2)، صص 247 ـ 264.
  5. خدایی، زهرا؛ علی شمس‌الدینی؛ میثم رضایی (1397). «تحلیلی بر رابطة سرمایة اجتماعی و هوش هیجانی در محله‌های شهر فردوسیه»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، 9 (34)، صص 167 ـ 200.
  6. دادگر، یدالله؛ محمدنقی نظرپور؛ مصطفی منتظری‌مقدم (1394). سرمایة اجتماعی، اسلام، و توسعة اقتصادی، تهران، انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.
  7. زاهدی، شمس‌السادات و ابوالفضل محمدی (1384). «فراتحلیل، راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 12 (4)، صص 51 ـ 79.
  8. شربتیان، محمدحسن و نفیسه ایمنی (1396). «تحلیل جامعه‌شناختی رابطة سرمایة اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، 8 (30)، صص 105 ـ 141.
  9. عبدالملکی، حسین؛ محمود گودرزی؛ علی نوری‌زاده (1393). «بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی (مطالعة موردی: استان همدان)»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 1 (1)، صص 65 ـ 80.

10. قربانی‌زاده، وجه‌الله (1394). راهنمای کاربردی فراتحلیل یا نرم‌افزار CMA2، تهران، جامعه‌شناسان.

11. قنبری، سیروس و پرویز نویدی (1394). «ادراک از وضعیت رهبری خدمتگزار و رابطة آن با سرمایة اجتماعی (مطالعة موردی: بانک کشاورزی استان همدان)»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 2 (2)، صص 221 ـ 244.

12. مطلبی ورکانی، ابوطالب؛ ساناز مظاهری؛ علی‌رضا عالی‌پور (1397). «ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با تأکید بر نقش مدیریت دانش»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 5 (3)، صص 411 ـ 432.

13. مهاجران، بهناز؛ علی‌رضا قلعه‌ای؛ فرشید اشرفی؛ زین‌العابدین درویشی (1397). «بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانی»، جامعه‌شناسی کاربردی، 29 (72)، صص 39 ـ 58.

14. نعیمی، امیر؛ روح‌الله رضایی؛ کوثر موسی‌پور (1397). «تحلیل رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی کاری روستاییان استان خوزستان با تأکید بر نقش میانجی گردشگری»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 5 (4)، صص 523 ـ 552.

15. وحدتی، حجت؛ سید هادی موسوی‌نژاد؛ علی‌اکبر حسنی (1396). «بررسی نقش سرمایة اجتماعی در جهت ارتقای بهره‌وری منابع انسانی: با تأکید بر نقش واسط فرهنگ سازمانی و مدیریت»، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9 (33)، صص 157 ـ 184.

16. An, S. (2015). Social capital and educational achievement in the Republic of Korea. Thesis (DPhil), University of Pretoria.

17. Behtoui, A. & Neergaard, A. (2015). Social capital and the educational achievement of young people in Sweden. British Journal of Sociology of Education, 37(7), pp. 947–969.

18. Berggren (2009). The rational-legal framework and embeddedness in local social capital networks. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 3, No. 2.

19. Chen, L., Zheng, W., Yang, B., & Bai, S. (2016). Transformational leadership, social capital and organizational innovation. Leadership & Organization Development Journal, 37(7), pp. 843-859.

20. Crucke, S., Knockaert, M., & Vallet, N. (2017). Board social capital and organizational performance in social enterprises. Academy of management annual meeting, No. 1, 14276.

21. Ellinger, A., Musgrove, C., Ellinger, A., Bachrach, D., Baş, A., & Wang, Y. (2013). Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of Business Research, 66(8), pp. 1124-1133.

22. Engelen, A., Kaulfersch, A. & Schmidt, S. (2015). The contingent role of top management's social capital on the relationship between entrepreneurial orientation and performance. Journal of small business management, 54(3), pp. 827-850.

23. Fujisawa, Y., Hamano, T., & Takegawa, S. (2009). Social capital and perceived health in Japan: an ecological and multilevel analysis. Journal of Social Science Medicine. No. 69, pp. 500-505.

24. Gao, B., Yang, S., Liu, X., Ren, X., Liu, D., & Li, N. (2018). Association between social capital and quality of life among urban residents in less developed cities of western China. Medicine (Baltimore), 97(4), 9656.

25. Novianti, S. F., Tjahjono, H., Palupi, F., & Palupi, M. (2017). Interaction of social capital and organizational justice in explaining employee engagement. 30th IBIMA Conference, Madrid, Spain.

26. Pigott, T. D. (2012). Advances in Meta - Analysis. New York, Springer.

27. Slåtten, T., Lien, G., Horn, C. M. F., & Pedersen, E. (2019). The links between psychological capital, social capital, and work-related performance. Total Quality Management & Business Excellence, pp. 1–15.

28. Song, J. H. (2016). The Effect of Social Capital on Organizational Performance in Different Cultures: A Cross-National Comparison of the United States and South Korea. FIU Electronic Theses and Dissertations.

29. Strömgren, M., Eriksson, A., Bergman, D., & Dellve, L. (2016). Social capital among healthcare professionals: A prospective study of its importance for job satisfaction, work engagement and engagement in clinical improvements. International Journal of Nursing Studies, 53, pp. 116–125.

30. Van Dijk, A., Hendriks, P., & Romo-Leroux, I. (2016). Knowledge sharing and social capital in globally distributed execution. Journal of Knowledge Management, 20(2), pp. 327-343.

31. Weil, F. & Lee, M. (2012). The Burdens of Social Capital: How Socially-Involved People Dealt with Stress after Hurricane Katrina. Social Science Research, 41(1), pp. 110-119.