بررسی رابطة بین حکمرانی خوب و ناهنجاری اجتماعی با توجه به نقش میانجی نشاط اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

ناهنجارهای اجتماعی از عوامل مخربی تلقی می‌شوند که می‏توانند هر جامعه‏ای را با مشکلات جد‌ّی مواجه سازند و در نتیجه جوامع هزینه‏های زیادی را برای مدیریت و کنترل آن‌ها متحمل شوند. بررسی ارتباط بین حکمرانی خوب و ناهنجاری اجتماعی، با توجه به نقش میانجی شادابی اجتماعی، هدف اصلی مقالة حاضر است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش از تحقیقات توصیفی است. جامعة آماری پژوهش 110 نفر از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند که 78 نفر از آن‌ها به کمک فرمول به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز، پس از توزیع پرسشنامه‏ها، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‏افزارهای آماری Spss و Amos تجزیه و تحلیل شد. فرضیات تحقیق با استفاده از فن تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحلیل‏های آماری یافته‏های تحقیق بر وجود رابطة معنادار بین متغیرهای تحقیق دلالت کرد که به تأیید فرضیه‏ها منجر شد؛ یعنی حکمرانی خوب رابطة معکوس و معنادار با ناهنجاری اجتماعی و رابطة معنادار و مستقیم با شادابی اجتماعی دارد. همچنین شادابی اجتماعی با ناهنجاری اجتماعی رابطة معنادار دارد. بدین ترتیب، میانجی بودن شادابی اجتماعی در رابطة بین حکمرانی خوب و ناهنجاری اجتماعی نیز تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. الوانی، سید مهدی و محسن علی‌زادة ثانی (1386). «تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 53، صص 1 ـ 24.
  2. آذر، عادل (1383). آمار و کاربرد آن در مدیریت، چ 2، تهران، سمت.
  3. بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ سعید صفری؛ علی مرشدی‌زاد؛ عبدالمجید پولادگر (1391). «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب»، چشمانداز مدیریت دولتی، ش 12، صص 65 ـ 86.
  4. جوادی، حسن؛ محمود علمی؛ صمد صباغ (1392). «بررسی عوامل مؤثر اجتماعی در احساس آنومی»، مطالعات جامعه‏شناسی، 14 (4)، صص 29 ـ 45.
  5. حافظ‌نیا، محمدرضا (1384). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت.
  6. حسینی، سید یعقوب (1382). آمار ناپارامتریک، روش تحقیق، و نرمافزار آماری spss، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  7. رجب‌زاده، احمد و مسعود کوثری (1386). «آنومی سیاسی در ایران با تکیه بر نظر شهروندان تهرانی»، علوم اجتماعی، د 11 , ش 1 (پیاپی 21)، صص 319 ـ 348.
  8. سکاران، اوما (1386). روشهای تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات مؤسسة عالی آموزش‌و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی.
  9. شیخاوندی، داور (1384). جامعه‏شناسی انحرافات و مسائل جامعیتی ایران، چ 2، تهران، قطره.

10. عنبری، محمد و سمیه حقی (1393). «بررسی عوامل فردی اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان مناطق شهری و روستایی شهرستان دلیجان)»، جامعهشناسی کاربردی، س 25، ش 5، صص 1 ـ 26.

11. کـوزر، لـوئیس و روزنبــرگ بـرنـارد (1387). نظـریه‏های بنیادی جامعهشناختی، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران، نی.

12. میرشاه جعفری، ابراهیم؛ محمدرضا عابدی؛ هدایت‌الله دریکوندی (1381). «شادمانی و عوامل مؤثر بر آن»، تازههای علوم شناختی، د 4، ش 3 (مسلسل 15)، صص 50 ـ 58.

13. یعقوبی، نورمحمد (1394). مدیریت دولتی (سیر اندیشههای نوین)، چ 5، تهران، سمت.

14. Adler, Mitchel G. & Fagley, Nancy S. (2005). Appreciation: Individual differences in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being, Journal of personality, 73 (1), pp. 79-114.

15. Ahr end, R. (2002). Press freedo, Human capital and corruption. DELTA working paper. p. 11.

16. Ahuvia, Aaron. C. (2008). “If money doesn’t make us happy, why do we act as if it does?”. Journal of Economic Psychology, 29 (4), pp. 491-507.

17. Billger, Sh. M., & Goel, R. K. (2009). Do existing corruption levels matter in controlling corruption Cross-country regression estimates. Journal of Development Economics, 90 (2), pp. 299-305.

18. Biswas (2019). A good-governance framework for urban management. Journal of Urban Management 8, pp. 225–236.

19. Bjarnason, Thoroddur (2009). "anomie among European adolescents: conceptual and empirical clarification of a multi level sociological concept" sociological forum vol. 24, no.1.

20. Brand, H. (2007). Good Governance for the Public’s Health, European Journal of Public Health, 17 (6), pp. 25-41.

21. Cao, liqun (2007). "returning to normality: anomie and crime in china", international journal of offender therapy and comparative criminology Vol. 51. No. 1, pp. 40-51.

22. Diener, Ed. (2005). Most People Are Pretty Happy, But There Is Cultural Variation: The Inughuit, the Amish, and the Maasai, Journal of Happiness Studies, 6 (3), pp. 205-226.

23. Diener, Ed. & Biswas-Diener, R. (2001). Income and Subjective Well-being: Will Money Make us happy?, Social Indicators Research. No. 57, pp. 119-169.

24. Durkheim, E. (1971). crime and conformity, in mass society in crisis, Bernard Rosenberg, Israel Gerver and William Howton, new York, Macmillan company.

25. Eddington, Number. & Shuman, R. (2004). Subjective Well-being. Presented by Continuity Psychology Education.

26. Evrensel, A. (2010). Corruption, growth & growth volatility. International Review of Economics & Finance, 19 (3), pp. 501-514.

27. Fukuyama, F. (2013). "What Is Governance?". Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institution. Vol 26.No 3. pp 347–368.

28. Gupta, K. & Gupta, S. (2018). Durkheim's Theory of Anomie and the 2016 American Election. Journal of Global Economy 13 (4), pp. 250-267.

29. Herrala, R. & Turk-Ariss, R. (2016). “Capital accumulation in a politically unstable region”. International Money and Finance, Vol. 64, pp. 1-15.

30. Keeping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. Hum. Soc. Sci., 11: pp. 1–8.

31. Lewis, M. & Gunila, P. (2009). Governance in health care delivery: Raising performance. World Bank policy, Research Paper, No. WPS 5074. pp. 1-2.

32. Mestrovic, S. & Ronald, L. (2008) Durkheim concept of Anomie and the abuse at abu ghohraib, Journal of classical society, Vol. 8. No. 2., pp. 179-207.

33. Montinola, G. R. & Jackman, R. W. (2002). Sources of corruption: A cross country study. British Journal of political Science, Cambridge University Press, 32 (1), pp. 147-170.

34. Osunyikanmi Pius Olakunle (2019). Good Governance and National Development: Nigeria in Perspective. World Journal of Social Science Research, 6 (1).

35. Roy, I. (2008). Civil Society and Good Governance: (Re-) Conceptualizing The Interface, World Development, (36) 4, pp. 677-705.

36. Rudra, P. Pradhan & Sanyal, G. S. (2011). Good Governance and Human Development: Evidence from Indian States, Journal of Social and Development Sciences, 1 (1), pp. 1-8.

37. Sepra (2018). Anomie in the sociological perspective of Émile Durkheim. Sociology International Journal, 2 (6), pp. 689‒691.

38. Sew ornu, R. E. (2010). The role of good governance in improving woman’s access right to land. International Journal of Sustainable Development, 1 (5), pp. 37-53.

39. Taye Demissie Beshi and Ranvinderjit Kaur (2019). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. Public Organization Review, pp. 1-14.

40. Thorns, D. C. (2002). The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Life, New York, Palgrave.

41. Yun Hyeok Choi, Jae Kyu Myung, & Jong Dae Kim (2018). The Effect of Employees’ Perceptions of CSR Activities on Employee Deviance: The Mediating Role of Anomie. Sustainability, 10, 601.