رابطۀ مجازات جرم قاچاق مسلحانۀ مواد مخدر و روان‌گردان با مؤلفۀ میزان آسیب‌های اجتماعی امنیت اجتماعی از منظر قضات دادگستری (مطالعۀ موردی: قضات دادگستری استان تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، رشتة حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با هدف نشان دادن رابطة معنادار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانة مواد مخدر و روان‌گردان بر مؤلفه‌های مختلف امنیت اجتماعی، از جمله مؤلفة میزان آسیب‌های اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران انجام شده است. پژوهش توصیفی و کاربردی است. جامعة آماری پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران بودند که از همة آن‌ها با ابزار پرسشنامة محقق‌ساخته اطلاعات گرفته شد. پایایی پرسشنامه، که با ضریب آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شد، 87 درصد بود. در این پژوهش، برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک‌گزینه‌ای استفاده شد و وجود رابطة معنادار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانة مواد مخدر و روان‌گردان و مؤلفة میزان آسیب‌های اجتماعی نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها


 1. امیر علایی، شمس‌الدین (1357). مجازات اعدام، تهران، دهخدا.
 2. آشوری، محمد؛ علی آزمایش (1374). «قاچاق بین‌المللی مواد مخدر، به عنوان بخشی از جرایم سازمان‌یافتة فراملی و اشکال نوین بزهکاری»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد علوم جزایی و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 3. پوربافرانی، حسن؛ قدرت‌الله خسروشاهی؛ علی‌رضا آرش‌پور؛ سید محسن قائم‌خرد (1395). «تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة حقوق، گرایش جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
 4. رحم‌دل، منصور (1395). حقوق کیفری مواد مخدر، چ 4، تهران، دادگستر.
 5. علیزاده قلیلو، سعید؛ نیوشا قهرمانی‌افشار (1394). «بررسی جرایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانة آن»، سلامت اجتماعی و اعتیاد، د 3، ش 7، صص 123ـ 150.
 6. محمدبیکی خورتابی، علی‌رضا (1392). دادستان و امنیت اجتماعی، تهران، میزان.
 7. مرادی رمضانی، کاظم (1390). سایت اینترنتی http://kazemlaw.blogfa.com/post/3.
 8. میرزایی، علی‌ر‌ضا (1392). محشی قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، چ 3، تهران، بهنامی.

References

 1. Alizadeh Golilo, S. & Gahramani Afshar, N. (2015). “Investigating Organized Crime with Emphasis on Drug Trafficking and Its Preventive Strategies”, Social Health and Addiction Quarterly, 3( 7): pp. 123-150. (In Persian).
 2. Ashori, M. & Azmaysh, A. (1995). “International Drug Trafficking, as Part of Transnational Organized Crime and New Forms of Delinquency”, Master Thesis in Criminal Science and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. (In Persian).
 3. Bernard, T. T. (1992). The cycle of juvenile justice, New York: Oxford University Press.
 4. Bjarnason, T. (2009). “Anomie among European adolescents: conceptual and empirical clarification of a multilevel sociological concept”, Sociological Forum, 24(1): pp. 135-161.
 5. Buzan, B. & Waever, O. (1987.). Liberalism and Security, Retrieved from http://www. Ciao net. Org/Wps/bubos/bubo2. Html.
 6. Mirzaee, A. R. (2013). annotated anti-narcotics laws and regulations. 3rd edition. Tehran: Behnami Publication. (In Persian).
 7. Mohammad Beyki Khortabi, A. (2013). Prosecutor and Social Security, Tehran: Mizan Publications. (In Persian).
 8. Moller, B. (2000). National, Societal and Human security: Discussion-Case study of the Israel- Palestine Conflict in http://sociology82.blogfa.com.
 9. Moradi Ramezani, K. (2011). Classification of Penalties, Retrieved from at http://kazemlaw.blogfa.com/post/3. (In Persian).

10. Pourbafrani, H., khosroshahi, G., Arashpour, A. R., & Gaem Kherad, S. M. (2016). Criminological analysis of the death penalty in the Anti-Narcotics Law, Master Thesis in Law, Criminal and Criminology, University of Isfahan. (In Persian).

11. Rahmdel, M. (2016). criminal justice of narcotic drug, 4th edition, Tehran: Dadgostar publication. (In Persian).