رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه میزان آسیب های اجتماعی امنیت اجتماعی از منظر قضات دادگستری (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه میزان آسیب های اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه میزان آسیب های اجتماعی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها