تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی وکاهش بزهکاری (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دو منطقۀ شهر اصفهان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، دانشکدة حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

سرمایة اجتماعی، به دلیل محتوایی که دارد، با موضوعات مطرح در حوزة علوم انسانی، از جمله آسیب‌های اجتماعی، ارتباط پیدا می‌کند. با توجه به این تأثیر متقابل، هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و بزهکاری بود. این مطالعه به روش پیمایشی بین ۳۸۴ دانش‌آموز پسر 19 تا 25 سال مناطق 6 و 7 شهر اصفهان انجام شد. یافته‌ها نشان داد بین سرمایة اجتماعی و همة ابعاد آن‌ـ اعم از مشارکت، اعتماد، حمایت، انسجام اجتماعی‌ـ و همچنین روابط متقابل با دیگران با بزهکاری، با ضریب اطمینان ۹۵ درصد، از نظر آماری، رابطة منفی وجود دارد. همچنین، سن و پایة تحصیلی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی، به منزلة متغیرهای زمینه‌ای، با ضریب اطمینان ۹۵ درصد، از نظر آماری رابطة معنادار دارند. نتایج این تحقیق نشان داد هر اندازه افراد در ساختار جدید اجتماعی سرمایة اجتماعی بیشتری داشته باشند، یعنی این متغیر به مثابة ذخیره‌ای ارزشمند‌ـ مانند حمایت‌های اجتماعی، حمایت روانی و مالی، حس تعلق، وابستگی، مشارکت‌ـ در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی افراد نقش داشته باشد، سلامت اجتماعی آن‌ها در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. بنائی، امیرحسین (1398). «نگاهی نظام‌مند به مفهوم سرمایۀ اجتماعی: چیستی، چرایی، چگونگی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 6، ش 1،صفحه21.
 2. میرخلیلی، محمود (1397). «عوامل حفظ و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 5، ش 2،صفحه10.
 3. مداح، مجید و نوید شریفی (1396). «تحلیل رابطة سرمایة اجتماعی و جرم»، نظم و امنیت انتظامی، د 3، ش 3،صفحه11.
 4. علی‌وردی‌نیا، علی‌اکبر و شارع پورمحمد (1387). «سرمایة اجتماعی خانواده و بزهکاری»، پژوهش زنان، د 6، ش 2،صفحه5.

References

 1. Asayesh, H. (2001). “Measuring Quality of Life in the World`s 100 Largest Cities”, Urban Management Quarterly, 8: pp. 94-105.
 2. Backer, R. & Mehlkop, G. (2006). “An Empirica Utilization of Rational Choice Theory with Cross-Sectional Data of the 1990 and 2000 German General Population Surveys”, Rationality and Society, 18(2): pp. 193-235.
 3. Banai, A. (2019), “An orderly view on Social Capital as to its What, Why and How” Social capital Management, Pub., 6(1), pp.21 (in persian).
 4. Bauer, H. H., Stokburger-Sauer, N. E., & Exler, S. (2008). Brand image and fan loyalty.
 5. Biscaia, R., Correia, A., Rosado, A., Maroco, J., & Ross, S. (2012). “The effects of emotions on football spectators' satisfaction and behavioural intentions”, European Sport Management Quarterly, 12(3): pp. 227-242.‌
 6. Cho, H. (2014). Development and application of a nostalgia scale for sport tourism: A multilevel approach. Doctoral Dissertation, Clemson University.
 7. Colman, J. S. (2016). Social Capital in the creation of human capital in professional team sport: A refined model and empirical assessment. Journal of sport Management, 22(2): pp. 205-226.‌
 8. Lederman, D., L, Norman & Maria, Menedez Ana (2015). “Violent Crime: Does social capital Matter”: pp. 1-43, http://www.rose-net.com.
 9. Madah, M. and Sharifi, N. (2017), “Analyzing the relation between Social Capital and Crime”, National Security Order Pub., 3(3), pp. 11 (in persian).

10. Mirkhalili, M. (2018), “Factors involved in protecting and developing family social capital in preventing children and youth crime” Social capital Management, Pub. 5(2), pp. 10 (in persian).

11. Putnam, R. (1993). “The Prosperous Community: Social Capital and Public Life”, The American Prospect, 13: pp. 35-42.

12. Putnam, R. (1995). “Bowling Alone:  American`s Declining Social Capital”, Journal of Democracy, 6(1): pp. 65-78.

13. Putnam, R. (1996). Bowling Alone: The collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster.

14. Putnam, R. D. (1995). “Tuning in, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America”, Political Science and Politics, 28: pp. 664-683.

15. Putnam, R. D. & Goss, K. (2014). Introduction in Putnam(ed), Democracies in Flux, The Evolution of Social Capital in Contemporary Society American journal of Sociology S, 120-95.

16. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The collapse and revival of American Community, New York: Simon and Schuster Paperbacks. Putnam, R. (1996). “Who Killed Civic America”, Prospect, 7: pp. 66-72.

17. Rosenfeld, Richard, messnter, Steven F., Baumer, Erice p., (2016). “Social Capital and Homicide”, Social Forces, Vol. 80, Issue 1: pp. 283-309.

18. Salmi, V. & Janne Kivivuori (2016). “The Association between Social Capital and Juvenile Crime the Role of Individual and Structural Factors”, European Journal of Criminology, 3(2): pp. 123-148.

19. Verdi Nia, A. and Purmohammad, S. (2008), “Family Social Capital and Crime”, Women’s Research Pub., 6(2), pp. 5 (in persian).