تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی وکاهش بزهکاری؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان مناطق شهر اصفهان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پردیس فارابی تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

سرمایه اجتماعی به دلیل محتوایی که دارد، با موضوعات مطرح در حوزه انسانی ، از جمله حوزه آسیب‌های اجتماعی ،ارتباط پیدا می‌کند. با توجه به این تأثیرات متقابل، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بزهکاری است.روش این مطالعه به روش پیمایشی در بین ۳۸۴ نفر از دانش آموزان پسر 25 تا 19 سال مناطق 6 و 7 شهر اصفهان انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد بین سرمایه اجتماعی و تمام ابعاد آن اعم از مشارکت، اعتماد، حمایت و انسجام اجتماعی و همچنین روابط متقابل با دیگران با بزهکاری ، با ضریب اطمینان ۹۵ درصد از نظر آماری رابطه منفی وجود دارد. همچنین، سن و پایه تحصیلی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیرهای زمینه‌ای با ضریب اطمینان ۹۵ درصد، از نظر آماری رابطه معنی داری نشان داده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد هر اندازه افراد در ساختار جدید اجتماعی، سرمایه اجتماعی بیشتری داشته باشند، یعنی این متغیر به عنوان مجموع ذخایر ارزشمندی مانند حمایت‌های اجتماعی، روانی و مالی، حس تعلق، وابستگی و مشارکت در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی برای افراد وجود داشته باشد، سلامت اجتماعی آنها در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات