توسعه پایدار سرمایه اجتماعی بر مبنای تثبیت زیر ساخت های فرهنگ دینی از کودکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

2 هیات علمی گروه مدیریت ، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار به یکی از مهمترین چالش‌هایی که جامعه دینی اسلامی به آن گرفتار است پرداخته شده است. سخن از رابطه توسعه، سرمایه اجتماعی و فرهنگ معنوی و دینی و تبیین دقیق علمی این موضوع درشرایط فعلی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا که توسعه بر اساس سرمایه اجتماعی درجهان امروز از اساسی ترین موضوعات ملی و فراملی است و هر ملتی درپی آن است تا جایگاه خود را در فرآیند توسعه بیابد و از عنصر فرهنگ به عنوان یک سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار خود بهره گیرد. سرمایه گذاری بر روی تقویت بنیان‌های فرهنگ معنوی و دینی، آن را تبدیل به یک سرمایه اجتماعی می‌کند که در توسعه پایدار نقش به‌سزایی دارد. برای تثبیت فرهنگ دینی و تبدیل آن به یک سرمایه اجتماعی بهترین دوران، دوران کودکی است؛ زیرا این دوران فرصتی بسیار مناسب برای تثبیت هنجارها و ارزشهای اجتماعی است. اسلام به عنوان دین جامع و کامل، در بردارنده آموزه هایی است که می‌تواند به عنوان منبعی ارزشمند و کارآمد روشهای کاربردی تقویت و تثبیت فرهنگ را ارائه دهد و الگویی نو در سرمایه اجتماعی ارائه دهد. در این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است و در منابع اسلامی؛ قرآن و سخنان معصومین و منابع تخصصی؛ علوم اجتماعی و علوم روانشناسی و علوم تربیتی جست و جو و بررسی صورت پذیرفته است و به این نتیجه می رسد که برای تثبیت فرهنگ معنوی و دینی از کودکی می‌توان به شش روش؛ الگو، پیشگیری و کنترل، تشویق، تنبیه و تعلیم بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات