دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 181-346