دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 181-346