نگاشت جایگاه سرمایه اجتماعی در مدل ذهنی سیاست‌گذاران، مورد مطالعه: گفتمان های حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه کسب و کار، دانشگاه تهران

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در سالهای اخیر بحثهای زیادی پیرامون نوافرینی فراینـدهای مـدیریتی در سـازمانهـای دولتـی مطرح بوده است. انتخـاب چـارچوبهـای جدیـد در مدیریت بخش عمومی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها، به گونـه ای که تسهیل کننده سیاستها و اقدامات توسعه‌ای باشد برای کشورهای در حال توسعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. موفقیت چنین فراورده هایی در حوزه اجرا با جلب حمایت شهروندان میسرخواهد بود که به شدت متاثر از توجه سیاستگذار به مساله سرمایه اجتماعی و ابعاد آن می باشد. قانون مدیریت خدمات کشوری ایران یکی از بروندادهای چنین دیدگاهی است و در این پژوهش به بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در گفتمان‌های حاکم بر این قانون پرداخته شده است. برای این منظور با رویکرد کیفی و تفسیری و استفاده از راهبرد تحلیل گفتمان متن قانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش 128 ماده، 106تبصره در 15 فصل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج گویای دو گفتمان غالب اخلاق- قانون و خدمتگزاری شایسته در بیشتر فصول است. از بررسی متن قانون در فصول مختلف میتوان چنین نتیجه گیری کرد که مدل ذهنی تقویت کننده سرمایه اجتماعی در فصل های اول، دوم و سوم به‌خوبی مشهود است. این روند از فصل های چهارم و پنجم شروع به افول میکند و در فصل‌های مهم شش و هفت و هشت که پیرامون موضوعات جذب، استخدام و ارتقا میباشد به حداقل خود میرسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات