دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 501-663 (زمستان)