طراحی مدل بازتولید سرمایة نمادین برای رهبران در سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری (مورد مطالعه: یک سازمان حوزوی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشیار، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

بر اساس نظر بوردیو، سرمایة نمادین کلید نفوذ در قلب‌ها و القای مشروعیت و مقبولیت برای اطاعت دیگران از مدیر است. بر این اساس، هدف از این پژوهش طراحی مدل سرمایة نمادین رهبران در سازمان‌های فرهنگی ایرانی با رویکرد ساختاری‌ـ تفسیری (ISM) بود. ازاین‌رو، از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، ده عامل بازتولید سرمایة نمادین بر اساس رویکرد تبدیل سرمایه‌ها جمع‌آوری شد. در ادامه با اخذ نظر خبرگان دانشگاهی و مدیران فرهنگی این مؤلفه‌ها تأیید و تصحیح شد و بر اساس نظر مدیران سازمان مورد مطالعه با روش مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری مدل نهایی در شش سطح ایجاد شد. نتیجه اینکه برای شکل‌گیری سرمایة نمادین در رهبران سازمان‌های فرهنگی مهم‌ترین عامل شایستگی‌های اوست. در سطوح بعدی خروجی‌ها و نتایج و سپس کسب افتخارات سازمانی جای دارند که با تبلیغات و برندسازی شخصی می‌توان زمینة ایجاد دارایی‌های اقتصادی ملموس و ناملموس، سرمایة اجتماعی (اعتماد، حمایت)، و شهرت را به مثابة ثمرة سرمایة نمادین برای رهبر ایجاد کرد. در انتها بر اساس تحلیل MICMAC مؤلفه‌های مدل از نظر میزان نفوذ و وابستگی در ماتریس چهارگانه جایابی شدند.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدوند، شجاع؛ وحیده احمدی (1394). «تأثیر سرمایة نمادین در ساخت و بازتولید تمایزهای هویت‌ساز در اسرائیل»، سیاست، 45(3)، صص 551 ـ 567.
 2. ازگلی، محمد (1383). شناخت دانش و مهارت مورد نیاز مدیران فرهنگی کشور، تهران، کمیسیون فرهنگی دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 3. اصغرپور، محمدجواد (1382). تصمیم‌گیری گروهی و نظریة بازی‌ها با نگرش تحقیق در عملیات، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 4. انصاری، منصور؛ فاطمه طاهرخانی (1388). «بازیابی نظریة سرمایة نمادین در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی»، پژوهشنامة متین، 45، صص 1 ـ 20.
 5. آذر، عادل؛ علی تیزرو؛ عباس مقبل‌باعرض؛ علی‌اصغر انواری‌رستمی (1389). «طراحی مدل چابکی زنجیرة تأمین: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(4)، صص 1 ـ 25.
 6. آذر، عادل؛ فرهاد خسروانی؛ رضا جلالی (1392). تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسئله، تهران، سازمان مدیریت.
 7. بهیان، شاپور (1388). «سرمایة نمادین در آثار ابراهیم حاتمی‌کیا»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15، صص 117 ـ 138.
 8. جوادی‌یگانه، محمدرضا؛ سید ضیاء هاشمی (1387). «نگاهی جدید به مناقشة فردگرایی و جمع‏گرایی در جامعه‏شناسی»، نامة علوم اجتماعی، صص 131 ـ 161.
 9. دانایی‌فرد، حسن؛ سید مهدی الوانی؛ عادل آذر (1389). روش‌شناسی: پژوهش کمّی در مدیریت رویکردی جامع، تهران، اشراقی.

10. درینی، ولی‌محمد؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ صیدمهدی ویسه؛ علی‌رضا احمدی‌زاده (1395). «نقش سرمایة نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی‌ـ اسلامی در تحکیم نهاد خانوادة اسلامی با تأکید بر سیرة رضوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان)»، فرهنگ رضوی، 15، صص 7 ـ 46.

11. درینی، ولی‌محمد؛ احسان نامدار جویمی؛ محمد تابان؛ صیدمهدی ویسه (1394). «بررسی رابطة سرمایة نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی‌ـ اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیرة رضوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان)»، فرهنگ رضوی، 10، صص 7 ـ 42.

12. درینی، ولی‌محمد؛ احسان نامدار جویمی (1398). «شناسایی ابعاد سرمایة نمادین و رابطة آن با رفتار خرید مصرف‌کننده در فروشگاه‌های لوازم ورزشی (مشتریان تجهیزات ورزشی در شهر زاهدان)»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 31، صص 25 ـ 36.

13. محمددرینی، ولی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ ناصر باهنر (1394). «بررسی رابطة سرمایة نمادین با سرمایة فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)»، مطالعات فرهنگ‌ـ ارتباطات، 63، صص 177 ـ 198.

14. محمددرینی، ولی؛ احسان نامدار جویمی (1394). «بررسی تأثیر سرمایة نمادین بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی در آموزش عالی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه دولتی ایلام)»، پژوهش در نظام‌های آموزشی، 28، صص 105 ـ 149.

15. نامدار جویمی، احسان؛ حبیب‌الله سالارزهی؛ باقر کرد (1397). «نقش سرمایة نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی‌ـ اسلامی و مدیریت دانش مشتری (دانشجو) (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه دولتی سیستان‌وبلوچستان)»، اسلام و علوم اجتماعی، 20، صص 77 ـ 102.

16. وثوقی، منصور؛ مرتضی حضرتی (1391). «بررسی جامعه‌شناختی رابطة سرمایة نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعة موردی: شهر تبریز)»، مطالعات جامعه‌شناسی، 14، صص 141 ـ 164.

17. هرسی، پاول؛ کنت. ایچ. بلانچارد (1375). مدیریت رفتار سازمانی، مترجم: قاسم کبیری، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

References

 1. Abdourrahmane, M. (2019). “The Impact of Symbolic Leadership Style on Followers in Organizations”, Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 16(5), pp. 68-75.
 2. Ahmadvand, Sh. & Ahmadi, V. (1394). “The impact of symbolic capital on the construction and reproduction of identity-making distinctions in Israel”, Politics, 45(3), pp. 551-567. (in Persian)
 3. Anheier, H., Gerhards, J., & Romo, F. (1995). “Forms of capital and social structure in cultural fields: Examining Bourdieu’s social topography”, American Journal of Sociology, 100(4), pp. 859–903.
 4. Asgharpour, M. J. (1382). Group decision making and game theory with an operational research approach, Tehran, Institute of Publishing and Printing, University of Tehran. (in Persian)
 5. Aslamazishvili, D., Ignatova, V., & Smirnaya, A. (2019). “Symbolic Leadership in the Organizational Culture in the Context of Transformation”, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 441, 5-10.
 6. Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2013). “Interpretive Structural Modelling (ISM approach: An Overview) Research, Journal of Management Sciences,2(2), pp. 3-8.
 7. Azar, A., Khosravani, F., & Jalali, R. (1392). Research in soft operations, problem structuring approaches, Tehran, Management Organization Publications. (in Persian)
 8. Azar, A., Tizro, A., Moqbel Baarz, A., & Anvari Rostami, A. A. (1389). “Supply Chain Agility Model Design: An Interpretive Structural Modeling Approach”, Management Research in Iran, 14(4), pp. 1-25. (in Persian)
 9. Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice, Cambridge, MA: Cambridge University Press.

10. ------------------ (1979). “Symbolic power”, Critique of anthropology, 13(4), pp. 77-85.

11. ------------------ (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge, MA: Harvard university Press.

12. ------------------ (1986). “The forms of capital. In: Richardson JG”, In: The Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press, pp. 241-258.

13. ------------------ (1990). The logic of practice, Stanford Univ Pr.

14. ------------------ (1992). An invitation to reflexive sociology, Chicago, University of Chicago press.

15. ------------------ (1993). Social Sense, Frankfurt, Suhrkamp.

16. ------------------ (1998). Practical Reason: On the Theory of action, Cambridge, Polity press.

17. ------------------ (2000). Les structures sociales de l’économi, Paris, Éditions de Seuil.

18. ------------------ (2003). “Participant objectivation”, Journal of the royal anthropological institute, 9(2), pp. 281-294.

19. ------------------ (2005). Principles of an economic anthropology, The handbook of economic sociology, Vol. 2.

20. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). “Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing”, Organizational behavior and human decision processes, 97(2). pp. 117-134.

21. Charan, P., Shanka, R., & Baisya, R. (2008). “Analysis of interactions among the variables of supply chain performance measurement system implementation”, Business Process Management, 14(4), pp. 512-529.

22. Cherry, A. & Abraham (2000). Testing the effects of social accounting information on desision making and attitudes: A laboratory experiment, Los Angeles: University of California.

23. Danaei-Fard, H., Alvani, S M., & Azar, A. (1389). Methodology: Quantitative research in comprehensive management, Tehran, Ishraqi Publications. (in Persian)

24. Elam, A. (2008). Gender and Entrepreneurship: A Multilevel Theory and Analysis, Cheltenham, Edward Elga.

25. Elder-Vass, D. (2007). “Reconciling Archer and Bourdieu in an emergentist theory of action”, Sociological theory, 25(4), pp. 325-346.

26. Faisal, M., Banwet, D., & Shankar, R. (2006). “Supply chain risk mitigation: modelling the enablers”, Business Process Management, 12(4), pp. 535-552.

27. Gardner, W. L., Cogliser, C. C., & Davis, K. M. (2011). “Authentic leadership: A review of the literature and research agenda”, The Leadership Quarterly, 26(6), pp. 1120-1145.

28. Gergs, H. (2003). “Economic, Social, and Symbolic capital”, Ternational Studies of Management and organization, 33(4), pp. 22-48.

29. Hersey, P. & Blanchard, K. (1375). Organizational Behavior Management, Translated by Qasem Kabiri, Tehran, University Jihad Publications. (in Persian)

30. Huang, J., Tzeng, G., & Ong, C. (2005). “Multidimensional Data in Multidimensional Scaling Using the Analytic Network Process”, Pattern Recognition Letters, 26(6), pp. 755-767.

31. Javadi-Yeganeh, M. R. & Hashemi, S. Z. (1387). “A New Look at the Controversy of Individualism and Collectivism in Sociology”, Social Science Letter, pp. 131-161. (in Persian)

32. Kannan, G. & Aulbur, W. (2004). “Intellectual capital: measurement effectiveness”, Journal of Intellectual capital, 5(3), pp. 389-413.

33. Karataş-Özkan, M. (2011). “Understanding relational qualities of entrepreneurial learning: Towards a multilayered approach”, Entrepreneurship and Regional Development, 23(9-10), pp. 877-906.

34. Malone, D. (1975). “An Introduction to the application of interpretive structural modeling”, IEEE, pp. 397-404.

35. Mandal, A. & Deshmukh, S. (1994). “Vendor selection using interpretive structural modelling (ISM)”, International Journal of Operations & Production Management, 14(6), pp. 52-59.

36. Ozbiglin, M. & Tatli, A. (2005). “Book review essay: Understanding Bourdieu’s contribution to organization and management studies”, Academy of Management Review, 30, pp. 855–877.

37. Özbilgin, M. & Tatli, A. (2005). “Book review essay: Understanding Bourdieu’s contribution to organization and management studies”, Academy of Management Review, 30(4), pp. 855-869.

38. Ozgoli, M. (1383). Recognize the knowledge and skills required by the country's cultural directors, Tehran, Cultural Commission of the Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. (in Persian)

39. Pret, T., Shaw, E., & Drakopoulou Dodd, S. (2015). “Painting the full picture: The conversion of economic, cultural, social and symbolic capital”, International Small Business Journal, pp. 1-24.

40. Richmond, B., Laurie, M., & Quarter, J. (2008). “Social Accounting for Nonprofits-Two Models”, Nonprofit Management & Leadership, 13(4), pp. 308-324.

41. Sanghi, S. (2016). The Handbook of Competency Mapping, New delhi, Sage.

42. Schnackenberg, A. (2016). “Symbolic Management: Developing and Deploying Symbolic Capital For Strategic Advantage”, Academy of Management Proceedings, No. 1, 17648.

43. Sun, P. Y. & Anderson, M. H. (2011). “Civic capacity: building on transformational leadership to explain successful integrative public leadership”, The Leadership Quarterly, 23(3), pp. 309-323.

44. Tomlinson, M. & O’Reilly, D. (2013). “Developing leaders as symbolic violence: Reproducing public service leadership through the (misrecognized) development of leaders’ capitals”, Management Learning, 44(1), pp. 81-97.

45. Vahidnia, H. & Noghani, F. (2018). “Symbolic Capital: A Promising Construct for Organizational Research”, Academy of Management Proceedings, 2018. 15154, 2018. Bonnewitz, P. (2002). Pierre Bourdieu: vie, oeuvres, concepts, Paris, Ellipses.