ارائۀ مدل سلامت نظام مالی به ‏منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقای سطح اعتماد عمومی در بانک‌های ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، پردیس بین ‏المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نظام بانکی بی‏گمان یکی از بخش‏های مهم اقتصاد محسوب می‏شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده‌گذاران، و حفظ اعتماد عمومی اهمیت زیادی دارد. به این منظور، انتخاب و تعیین شاخص‏های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از این پژوهش ارائۀ مدل سلامت نظام مالی به منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقای سطح اعتماد عمومی در بانک‏های ایران بود. برای استخراج مؤلفه‏های اصلی سلامت نظام مالی به منظور پیشگیری از اختلاس در بانک‏های ایران از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و با 16 نفر از خبرگان حوزۀ پولی و بانکی مصاحبه‏های عمیق صورت گرفت. افراد مطالعه‌شدة این تحقیق را خبرگان حوزۀ پولی و بانکی تشکیل دادند. مشارکت‏کنندگان با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند از نوع نمونه‏گیری نظری انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از روش داده‌بنیاد کوربین و استراوس در مرحلۀ کدگذاری باز 16 مقوله و 35 مفهوم استخراج شد. در مرحلۀ کد‏گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقولة محوری شرایط علّی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله‏گر، و پیامدها مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحلۀ کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته‏های تحقیق معرفی و تشریح شد. حل مشکلات مربوط به نظام مالی نقش بسزایی در مشکلات اقتصادی دارد. یکی از موضوعات مهم مرتبط با هر نظام مالی ارائۀ صحیح و شفاف اطلاعات مربوط به فعالیت‏های مالی آن است. نتایج نشان داد شفاف‌سازی رویه‏های مالی منجر به بهبود مدیریت منابع سازمانی و افزایش بهره‏وری و افزایش اعتماد عمومی می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Abaenewe, Z. C., Ogbulu, O. M., & Ndugbu, M. O. (2013). “Electronic banking and bank performance in Nigeria”, West African Journal of Industrial and Academic Research, 6(1), pp. 171-187.
 2. Asadi, H, & Mirjoud, S. M. (2015). “Study on the prevention of the crime of embezzlement in the Iranian banking system, International Conference on Religious Studies”, Islamic Sciences, Jurisprudence and Law in Iran and the Islamic World, Karaj. (In Persian)
 3. Alwani, S. M. (2010). “Good governance A network of civil society activists”, Development and Transformation Management Quarterly, 2009 (first issue), 1-6. (in Persian)
 4. Brown, M. T. (2005). Corporate integrity: Rethinking organizational ethics and leadership, Cambridge University Press.
 5. Chen, R. & Wong, K. A. (2004).” The determinants of financial health of Asian insurance companies”, Journal of Risk and Insurance, 71(3), pp. 469-499.
 6. Christiansen, T. & Laegreid, P. (2004). Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction- Political Factors and Demography, PublicPerformance and Management Review, 28, 4.
 7. De Graaf, G. (2007). Causes of corruption: Towards a contextual theory of corruption, Public Administration Quarterly.
 8. Danaeifard, H. (2003). “Public Trust in Governmental Organizations: Designing a Model for Strengthening Public Trust in Public Management”, PhD Thesis, Faculty of Management, Allameh Tabatabai University. (in Persian)
 9. Diagostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2016). “Government spending, corruption and economic growth”, World Development, 84, pp. 190-205.
 10. Gottschalk, P., Dean, G., & Glomseth, R. (2011). “Police misconduct and crime: bad apples or systems failure?”, Journal of money laundering control, 15(1), pp. 6-24.
 11. Fallah, R. (2015). “Measuring and evaluating the financial health of companies based on the components of corporate governance and intellectual capital”, International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting, Istanbul, Ilia Capital Institute of Managers. (in Persian)
 12. Fattahi, Sh., Rezaei, M., & Jahed, T. (2018). “The Impact of Banking Health on the Profitability of Commercial Banks: Threshold Panel Regression Approach”, Financial Management Strategy, 5(1), pp. 29-50. (in Persian)
 13. Ghasempour, Sh. & Salimi, M.J. (2017). “Analysis of Banking System Health and Stability Assessment Criteria Using Demetel Technique”, 2nd International Conference on Management and Accounting, Tehran. (in Persian)
 14. Glaser, B. G. & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies forqualitative research, Chicago, Aldine Publishing.
 15. Kritsonis, A. (2005). “Assessing a firm’s future financial health”, International Journal of Scholarey Academic Interlectual Diversity, 9(1), pp. 2004-2005.
 16. Koen, R. (2017). Confronting Corruption: Past Concern, Present Challenges and Future Strategies.
 17. Kamalvand, K. & Nazanini, K. (2018). “Identifying the effects of interest rate changes on economic stability and banking health”, Third International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting, Tehran. (in Persian)
 18. Khodashenas, M. A. (2014). “Pathology and analysis of the causes of the crime of embezzlement in the banks of Shiraz (Fars)”, Master Thesis, Payame Noor University of Karaj. (in Persian)
 19. Mintrop, H. (2012). “Bridging accountability obligations, professional values and (perceived) student needs with integrity”, Journal of Educational Administration, 50(5), pp. 695-726.
 20. Mirbagheri Hir, M. N., Nahidi, A, M. R., & Shokohifard, S. (2017). “Assessing financial stability and explaining the factors affecting the financial stability of the country's banks”, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, Fourth Year, No. 15, pp. 42-23. (in Persian)
 21. Mansouri, F., Hosseini Qomi, M., & Maslehati, H. (2019). “Social contexts of economic and administrative corruption (study on regional municipalities and banks in Tehran)”, Bi-Quarterly Journal of Social Issues of Iran, 9 (1), pp. 101-123. (in Persian)
 22. Naderi, M. & Khalil Arjomandi, Z. (2015). “Islamic Banking and the Establishment of Corporate Governance in the Banking Network”, Third International Conference on Accounting, Management and Business Innovation, Karaj. (in Persian)
 23. Neitlich, A. A Revolutionary marketing strategy, Trust me; http://www.itprosuccess. com, Nov, 2003.
 24. Naidoo, S. R. & Du Toit, G. S. (2007). “A predictive model of the states of financial health in south african businesses”, Southern African Business Review, 11(3), pp. 33-55.
 25. Novickyte, L. & Petraityte, I. (2014). “Assessment of banks asset and liability management: problems and perspectives (case of Lithuania)”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, pp. 1082–1093.
 26. Rajaei, Z., Daneshfard, K., & Faghihi, A. (2018). “Formation of a policy in the field of administrative system health in Iran”, Public Management Research,10 (38), pp. 5-34. (in Persian)
 27. Rahnavard, F., Taherpour, H., & Rashidi, A. (2011). “Factors Affecting Corruption among Executive Staff”, Journal of Executive Management, Tenth Year, No. 1 (38 consecutive), pp. 35-52. (in Persian)
 28. Robbins, S. P. & Judge, T. (2012). Essentials of organizational behavior.
 29. Singleton, G. L. (2013). “Exploring early academic responses to Functions of the Executive”, Journal of Management History, 19(4), pp. 492-511.
 30. Stein, J. C. (2012). “Monetary policy as financial stability regulation”, The Quarterly Journal of Economics, 127(1), pp. 57-95.
 31. Sesen, H. (2013). “Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students”, Education+ Training, 55(7), pp. 624-640.
 32. Sims, R. L., Gong, B., & Ruppel, C. P. (2014). “A contingency theory of corruption: The effect of human development and national culture”, The Social Science Journal, 49(1), pp. 90-97.
 33. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nded, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
 34. Seyedi, S. A., Abdoli, M. R., & Jabbari Noghabi, M. (2020). “Presenting a model of banking health indicators with emphasis on Islamic banking”, Islamic Economics,19 (74), pp. 115-147. (in Persian)
 35. Sarmad, Z., Abbas, B., & Hejazi, E. (2021). Research Methods in Behavioral Sciences, Agha. (in Persian)
 36. Sheikh-Ali, V. (2020). “Investigating the Impact of Liquidity Risk and Credit Risk on Bank Stability Index and Banking Performance in Bank Mellat”, 2nd International Conference on Management, Industrial Engineering, Economics and Accounting. (in Persian)
 37. Saghafi, A., & Seif, W. (2006). “Identify and measure financial ratios and fundamental economic variables affecting the health and stability of the banking system in Iran”, Vol. 5, No. 17 (Consecutive 2), pp. 111-65. (in Persian)
 38. Saffarzadeh, Gh. (2020). “Econometrics of facility allocation using data envelopment analysis in the Iranian monetary system and its effectiveness with logistic regression and neural network for economic planning”, 5th International Conference on Management and Accounting, Tehran. (in Persian)
 39. Taripour, M. & Nazem Bakaei, M. (2015), “Investigating the Impact of Intellectual Capital on Banking Health (Case Study: Banks Listed in Tehran Stock Exchange)”, National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies, Orumieh. (in Persian)
 40. Yousefinejad, A. (2007). “Rent-seeking and financial corruption in the Iranian economy due to the role and position of brokers and the treasury in Islam”, Mesbah Magazine, No. 24. (in Persian)
 41. Uddin, M. M., Masud, M., & Kaium, A. (2015). “Financial Health Soundness Measurement of Private Commercial Banks in Bangladesh: An Observation of Selected Banks”, The Journal of Nepalese Business Studies, 9(1).
 42. Zaman-R., M., & Shaban, R. (2020). “Iranian Interbank Market and Challenges”, Monthly Achievements in Humanities Studies, Vol. 2, Issue 12. (in Persian)