ارائه مدل سلامت نظام مالی به‌منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقا سطح اعتماد عمومی در بانک‌های ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مدیریت دولتی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نظام بانکی بی‌گمان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، انتخاب و تعیین شاخص‌های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل سلامت نظام مالی به‌منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقا سطح اعتماد عمومی در بانک-های ایران است. برای استخراج مؤلفه‌های اصلی سلامت نظام مالی جهت پیشگیری از اختلاس در بانک‌های ایران از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 16 نفر از خبرگان حوزه پولی و بانکی مصاحبه‌های عمیقی انجام شده است. افراد مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان حوزه پولی و بانکی تشکیل دادند که مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 16 مقوله و 35 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد‌گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله‌گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته‌های تحقیق معرفی و تشریح شد. حل مشکلات مربوط به نظام مالی نقش بسزایی در مشکلات اقتصادی دارد. یکی از موارد با اهمیت مرتبط با هر نظام مالی، ارائه صحیح و شفاف اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی آن است. نتایج نشان داد که شفاف سازی رویه‌های مالی منجر به بهبود مدیریت منابع سازمانی، افزایش بهره‌وری و افزایش اعتماد عمومی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات