طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی درآموزش و پرورش( مورد پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پردیس فارابی قم

2 هیات علمی گروه مدیریت ، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش طراحی الگویی برای توسعه سرمایه اجتماعی در آموزش وپرورش بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی استان لرستان است که در آموزش‌وپرورش تجربه و حضور دارند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری با تکنیک گلوله برفی استفاده شد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای سؤالات پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با استفاده از سه فرایند همپوش در فرایند تحلیل تئوری مفهوم سازی بنیادی کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تحلیل یافته ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد: " توسعه ساختاری، مدیریتی، فردی و سازمانی" به عنوان مقوله محوری مطرح شده اند. مقوله‌های "تعامل، مدیریت دانش و امکانات و تدارکات" به عنوان عللی تلقی می‌شوند که نقش فعال در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در آموزش وپرورش داشته و راهبردهای اتخاذ شده عبارتند از: " فعالیت های فرهنگی، تفریحی و علمی، شبکه سازی، و چرخه دانش". شرایط بستر "مشکلات کارکنان، جو محیطی سازمان و گروه کارکنان" هستند. "استراتژی های مدیریت منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی" به عنوان شرایط مداخله‌گر الگوی پارادایمی مورد توجه قرار گرفته‌اند. پیامدهای توسعه سرمایه اجتماعی " پیامدهای فردی و سازمانی" هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات