طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرورش (مورد پژوهش: ادارۀ کل آموزش و پرورش استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری - دانشکدۀ مدیریت و حسابداری - دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران- قم - ایران

2 استاد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری - دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران - قم - ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگویی برای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزش­­وپرورش بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و در آن از رویکرد کیفی استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش، همۀ صاحبنظران، استادان و مدیران ارشد حوزۀمدیریت­آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی استان لرستان بودندکه در آموزش­وپرورش تجربه و حضور داشتند. جهت نمونه­گیری از روش نمونه­گیری هدفمند تا اشباع نظری با تکنیک گلوله­برفی استفاده شد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای سؤالات پژوهش از ابزار مصاحبۀ ­نیمه­ساختاریافته استفاده شد و با استفاده از سه فرایند همپوش در فرایند تحلیل تئوری مفهوم­سازی بنیادی کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تحلیل یافته­ها پرداخته شد . نتایج نشان داد " توسعۀ ساختاری، مدیریتی، فردی ، سازمانی" مقولۀ محوری مطرح هستند. مقوله­های "تعامل، مدیریت دانش،امکانات و تدارکات" عللی تلقی می‌شوند که نقش فعال در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در آموزش­­وپرورش دارند. راهبردهای اتخاذ شده عبارت اند از: " فعالیت­های فرهنگی، تفریحی و علمی، شبکه­سازی، و چرخۀ دانش" مشکلات کارکنان، جو محیطی سازمان و گروه کارکنان" شرایط بسترهستند. "استراتژی­های مدیریت منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی" به منزلۀ شرایط مداخله‌گر الگوی پارادایمی مورد توجه قرار گرفتند و پیامدهای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی " پیامدهای فردی و سازمانی" هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، سیدعلی اکبر ،حوریه فیض آبادی (1390).« بررسی ارتقای سرمایۀ اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان .» مدیریت دولتی، 3 -(6) ،صص 12-33 .
باقری، امین،محمد یمنی­سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی (1396). «مطالعه تحلیلی شبکۀیادگیری فردی دانشجویان». آموزش عالی ایران،۹- (۳) ، صص 1-26 .
باقری، امین (1397). «مطالعه و ارائۀ الگوی شبکه­های یادگیری- نوآوری » ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت آموزشی ، دانشگاه شهید بهشتی.
بخشنده، امید؛  نیما بابانسب؛ حسین ذلیکانی (1393). «بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه­های آن. »دانش انتظامی مازندران، 17- (1) ،صص 22-43 .
خنیفر، حسین؛  ناهید نادری نبی؛ صلاح­الدین ابراهیمی،؛ مرجان فیاضی ؛ محمدحسین رحمتی (1398). «شناسایی شایستگی­های موردنیاز مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی. »، مدیریت مدرسه، 7 - (1) ، صص 1-20 .
سید نقوی، میرعلی(1381). «آسیب شناسی سرمایۀ اجتماعی در سازمان های آموزشی و فرهنگی ایران و ارائۀ مدلی بهینه. »، رسالۀ دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
عابدینی، مریم؛ ناصر میرسپاسی ؛فریده حق­شناس کاشانی (1398).« ارائۀ مدل توسعۀ منابع انسانی با رویکرد ارتقای سرمایۀ اجتماعی سازمان .»، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 7- (1)، صص 31-54.
فتاح، ناظم ؛ ام­البنین صادقی (1394). «ارائۀ الگوی ساختاری بهره­وری بر اساس سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀفکری در آموزش وپرورش.» ، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 - (2)، صص 147-164.
فیلد، جان (2000). سرمایۀ اجتماعی. مترجم غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران . کویر.
قزی، طیبه (1391).« نقش مدیران در ارتقای سرمایۀ اجتماعی در آستان قدس رضوی.» ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه­ طباطبایی.
مبصرآزاد، علی­محمد ؛خدابخش راهدار (1397). «تبیین وضعیت ابعاد سرمایۀ اجتماعی در معلمان آموزش­وپرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن » ، رهبری و مدیریت آموزشی، 12 -(2) ، صص 203-219.
مصطفی­زاده، معصومه ؛ محمدرضا صادقی (1393). «طراحی مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی.» ، مدیریت سرمایۀ اجتماعی، 1- (2)، صص 161-182.
References
Alem-Tabriz, A-Rajabifar-I &Hajibaba, A. (2010). Intellectual Capital, measurement, revelation, management, Industrial Research and Training Center, Tehran.pp. 17-77. (in Persian)
Bhandari, H.,&Yasunobu.,K. (2009). “What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept”.,Asian Journal of Social Science, 37- (3), pp.480–510. (in Persian)
Chamlee-Wright, E. (2008). “The Structure of Social Capital: An Austrian Perspective on its Nature and Development”., Review of Political Economy, 20- (1), pp.41–58.
Chuang, C-H; Chen, Sh-Jer; &Chuang, Ch-W. (2013). “Human Resource Management Practices and Organizational Social Capital: The Role of Industrial Characteristics”. Journal of Business Research, 66, pp.678–687.
Creswell, J. w. (2014). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research., (Fourth edition). ,Pearson, Boston.
De Laat, M., & Lally, V. (2003). “Complexity, theory and praxis: Researching collaborative learning and tutoring processes in a networked learning community. Instructional science, 31(1),pp. 7-39.
Dingaa, E. (2014). “Social capital and social justice”. Procedia Economics and Finance, 8, 246–253.
Fukuyama, F., (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York, Free Press.
Fukuyama, F., Social Capital and Civil society, conference on second Generation Reform, 1999, http:/www. Irnf.org/prbs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama,htm.    
Hamdan, H., Yusof, F; &Azziyati Marzukhi, M. (2014). “Social Capital and Quality of Life in Urban Neighborhoods High Density Housing”. Procedia - Social and Behavioral Sciences,PP. 153, 169-179
Hamdan, H., Yusof, F., &Azziyati Marzukhi, M. (2014). “Social Capital and Quality of Life in Urban Neighborhoods High Density Housing”. Procardia - Social and Behavioral Sciences, 153, pp.169-179.
Harper, R. (2018). “Social Capital: A review of the literature”. Social Analysis and Reporting Division Office for National Statistics,PP. 1-26.
Jofreh, M., Dehsorkhi, H.,& Yasini, A. (2013). “Organizational Social Capital with the Human Resource Management Approach”,. Asian Journal of Business Management, 5(1),PP. 124-129.
Khodabakhshi, F. &Abbasi, B. (2015). “The Relationship between HRM Practices and Social capital via the Moderating Role of Organizational Performance in Islamic Azad universities of Gilan province, Iran”. Research Journal of Recent Sciences, 3),.PP 52-62. Available online at: www.isca.in, www.isca.me.(in Persian)
linong, H(2009),. social capital and student achievement in Norwegian secondary school, learning and individual. Paper for presentation at the conference of the Research Committee on Social Stratification (RC28) in Hong Kong.
Lopes dos, (2010). “the Model of Intellectual Capital Apporoach on the Human Capital Vision”,[Dissertation Abstract Ed.D] ,Open university of Portugal.
Maurer, I., Bartsch, V., & Ebers, M. (2011). “The value of intra-organizational social capital: How it fosters knowledge transfer, innovation performance, and growth”. Organization Studies, 32(2),PP 157–185.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, P. (2008). Emotional intelligence: New ability or eclectic
Nahapiet, j. &Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital and the organizational advantage”. Academy of Management Review, 23- (2), pp .242-266.
Oxoby, R. (2009). “Understanding social inclusion, social cohesion, and social capital”., International Journal of Social Economics, 36-(12), pp. 1133-1152.
Sayyadi, Gh. A. (2010). “Study of Realationship between Social capital and organizational case study of Tehran university experts”., M.A thesis, Tehran university. (in Persian).
Stone, W. (2001). “Measuring Social Capital, Toward a Theoretically Informed Measuring Framework for Researching Social Capital in Family and Community Life”.,Australian Institute of Family Studies, Research Poper, No. 24.
Wisdom, T. N., Song, X., & Goldstone, R. L. (2013). “ Social learning strategies in networked groups”., Cognitive Science, 37-(8),pp.1383-1425.
Ahmadi, S. A. A. & Faizabadi, H. (2018) Investigating the promotion of social capital on improving the performance of the organization.  Journal of Public Management, 3- (6),pp. 12-33(in Persian).
 Bagheri ,A., Yemeni Sorkhabi, M., Faraskhah ,M., Khorasani, A. (2018).  “Analytical study of students' individual learning network”. , Higher education in Iran. , 9- (3) , 1-26. (in Persian)
 Bagheri, A. “ (2019).  Study and present the model of learning-innovation networks” , Master Thesis in Educational Management, Shahid Beheshti University.  Forgiving, hopeful. ,Bakhshandeh, O. ,   Babansab, N. & Zlikani, H. (2015). “ Investigating the status of social capital and its components”. ,Mazandaran Law Enforcement Quarterly, 17- (1) ,pp.22-43. (in Persian)
Khanifar, Hossein;  Naderi Bani, Nahid;  Ebrahimi, Salahuddin;  Fayyazi, Marjan and Rahmati, Mohammad Hossein (2020).  Identify the competencies required by school principals for use in the assessment center.  School Management, 7 (1): 20-1. (in Persian)  
Seyed -Naghavi, M. A (2003). “ Pathology of Social Capital in Iranian Educational and Cultural Organizations and Presenting an Optimal Model”., PhD Thesis, Allameh Tabatabai University. (in Persian)
 Abedini, M;  Mirsapasi, N .,&the right of Kashani, Farideh (2020).  Presenting a model of human resources development with the approach of promoting the social capital of the organization.  Journal of Resource Management in Law Enforcement, 7 (1): 54-31. (in Persian)  
 Fattah, N .& Sadeghi, A .al-Banin 2016). “ Provide a structural model of productivity based on social capital and intellectual capital in education”.  A New Approach in Educational Management, 6 (2), 147-164.(in Persian).
 Field, J. (2000).  Social capital. , Translated by Gholamreza Ghaffari and Hossein Ramezani.  Tehran , Kavir Publications.
 Qazi, T. (2013). “ The role of managers in promoting social capital in Astan Quds Razavi”.,  Thesis Master of Public Administration Allameh Tabatabai University. (in Persian)
 Mobsar -azad, A. Mohammad &Rahdar, Kh. (2019). “ Explain the situation of social capital dimensions in education teachers in Tehran and provide solutions to improve it”.  Journal of Educational Leadership and Management, 12- (2)PP. 203-219. (in Persian)
 Mostafa-zadeh, -M .& and Sadeghi, M . R 2015). “ Designing a model for social capital development in universities and higher education centers”.  Social Capital Management, 1- (2),PP. 161-182. (in Persian)