مدل‌یابی عوامل ساخت سرمایة اجتماعی قبل و بعد ازفراگیری بیماری کووید-19 با تأکید بر عامل قومیت در استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مدل‌یابی عوامل ساخت سرمایة اجتماعی قبل و بعد از فراگیری بیماری کووید-19 با تأکید بر عامل قومیت در استان خوزستان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامة ساختارمند بود. جهت سنجش روایی پرسشنامه از شاخص روایی ملاک به منظور تحلیل عاملی مدل تحقیق استفاده شد. جامعة آماری شهروندان استان خوزستان بودند که در یک نمونة آماری 1536 نفری شهرستان‌های بالای 150000 نفر با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌هایی نظیر تحلیل تشخیصی، رگرسیون لجستیک، واریانس و کواریانس چندمتغیره، و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افرارهای SPSS-24 و PLS-SAMART-3 استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از این بود که عوامل چهارگانة سرمایة اجتماعی‌ـ نظیر عوامل نهادی، عوامل طبیعی، عوامل خودجوش، عوامل بیرونی‌ـ بر حسب متغیر وابستة «قومیت» در «دوران قبل و بعد از شیوع کرونا» کاملاً متفاوت و متغیر بوده‌اند؛ به گونه‌ای که کل عوامل سرمایه اجتماعی«قبل و بعد از شیوع کرونا» نسبت به متغیر وابسته قومیت، بیشترین همبستگی و در حالت« قبل از شیوع کرونا»کمترین همبستگی را در مدل تابع تشخیصی داشته اند همچنین عوامل نهادی سرمایة اجتماعی از طریق تحلیل معادلات ساختاری به صورت میانگین بیشترین تفاوت را با عامل «قومیت» داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. امیدیان؛ پوراشکفتگی (1399). «پیش‌بینی حمایت اجتماعی دانشجویان بر اساس مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی و سرمایة روان‌شناختی در بحران همه‌گیری کرونا»، پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، ش 39، صص 163 ـ 179.
 2. تاج‌بخش، غلام‌رضا (1399). «واکاوی زندگی پساکرونا»، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، د 10، ش 35، صص 341 ـ 360.
 3. جادریان، فاطمه؛ حمیدرضا یزدانی ‌(1399). «شناسایی مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی کلان برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا»، علوم مدیریت ایران، س 15، ش 59، صص 63 ـ 94.
 4. 4- حق شناس، معصومه(1384)، «مفهوم سرمایه اجتماعی و ابعاد آن»، حدیث زندگی، ش27،صص13-6.
 5. دامغانیان، حسین؛ محمد کشاورز (1399). «تأثیر بیماری کووید‌ـ 19 بر اعتماد سیاسی با توجه به نقش میانجی سرمایة اجتماعی و اثر تعدیلگر رسانه‌های اجتماعی»، دولت‌پژوهی (مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی)، س 6، ش 22، صص 177 ـ
 6. سعادت‌طلب، آیت؛ مصطفی جعفری (1399). «تحلیل نقش نشاط معنوی در رابطة میان سرمایه‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری کارکنان در برابر همه‌گیری بیماری کووید‌ـ 19 در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی»، پژوهش در سلامت روان‌شناختی، د 14، ش 1، صص 116 ـ 129.
 7. علی‌زاده‌فرد، سوسن؛ مجید صفاری‌نیا (1398). «پیش‌بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا»، پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، د 3، ش 36، صص 129 ـ 141.
 8. کاظمی، علی (1399). «نگاهی جامعه‌شناختی به کرونایی شدن جامعه ایران»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، صص 63 ـ 79.
 9. مرادزاده، عبدالباسط؛ کورش زارعی؛ حامد حیدریان (1399). «تأثیر سرمایة اجتماعی بر ارتقای تاب‌آوری سازمانی، تبیین نقش میانجی تسهیم دانشِ مرتبط با بحران کووید‌ـ 19»، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، س 3، ش 10، صص 87 ـ 112.
 10. وب‌سایت خبرگزاری صداوسیما، سرویس پژوهش .http://www.iribnews.ir

References

 1. Adolph, C., Amano, K., Bang-Jensen, B., Fullman, N., & Wilkerson, J (2020). Pandemic politicsPolitics: Timing Sstate-level social Social distancing Distancing responses Responses to COVID-19, medRxiv.
 2. Aldrich, D. (2020). Cultivating social ties in the age of physical distancing, Retrievedfromhttps://www.preventionwebnet/experts/oped/view/71227.
 3. Alizadeh-Fard, S. & Saffarinia, M. (2019). “Predicting mental health based on anxiety and social correlation due to coronary heart disease”, Social Psychology Research, Vol. 3, No. 36, pp. 129-141. (in Persian)
 4. Barrios, J. M. & Hochberg, Y. (2020). Risk perception Perception through Through the lens Lens of politics Politics in the time Time of the covidCovid-19 pandemic Pandemic (No. w27008), National Bureau of Economic Research.
 5. Berchin, I. I. & de Andrade, J. B. S. O. (2020). GAIA 3.0: Effects of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak on sustainable development and future perspectives, Research in Globalization, 2, 100014.
 6. Chotiner, I. & Neyshaboori, H. (2020). How pandemics change history Retrieved from https://www. aasoo.org/fa/articles/2696.
 7. Coleman, J. (1990). “foundation of social theory”, cambridge: harvard university press.
 8. Damghanian, H. & Keshavarz, M. (2020). “The effect of Covid-19 disease on political trust with respect to the mediating role of social capital and the moderating effect of social media”, Journal of Government Studies (Journal of the Faculty of Law and Political Science), Vol. 6, No. 22, pp. 177-213. (in Persian)
 9. De Vries, C. E., Bakker, B. N., Hobolt, S., & Arceneaux, K. (2020). Crisis Signaling: How Italy's Coronavirus Lockdown Affected Incumbent Support in Other European Countries. Available at SSRN 3606149.
 10. Epidemiology Committee of Covid-19, Epidemiology of Iran in Coronavirus Epidemic, Iranian Journal of Emergency Medicine, 2020, 7(1), pp. 2-3.
 11. Ghazi-Rahbar, Mahmoud Imam Juma Zadeh, Seyed Javad, Harsij, Hossein, & Hatami, Abbas (2014). Analysis of the relationship between social capital and political participation (Case study: Students of Isfahan University of Technology, Isfahan University of Arts, Isfahan University of Arts and Isfahan University of Medical Sciences in the academic year (2013-2014)), PhD Thesis in Political Science. University of Isfahan, Faculty of Administrative Sciences, Department of Political Science.
 12. Giavrimis, P. & Nikolaou, S-M. (2020). “The greek university student social capital the covid-19 pandemic”, European Journal of Education Studies, 7(8, pp.11-32.
 13. Guidance, A. (2019). “Critical review of concepts, definitions, and their implications”, JCCM, 27(1), pp. 2-13.
 14. Haghshenas, M. (2005). “The concept of social capital and its dimensions”, Journal of Hadith of Life, No. 27, pp. 112-140. (in Persian)
 15. Hua, J. & Shaw, R. (2020). “Corona virus (Covid-19) “infodemic” and emergingissues through a data lens: The case of china”, International journal of environmental research and public health, 17(7), pp23-39..
 16. Jadrian, F. & Yazdani, H.R (2020). “Identifying the components of macro-social capital to deal with the consequences of the corona virus”, Iranian Journal of Management Sciences, Vol. 15, No. 59, pp. 94-63. (in Persian)
 17. Karabag, S. F. (2020). “An unprecedented global crisis! the global, regional, national, political, economic and commercial impact of the coronavirus pandemic”, Journal of Applied Economics and Business Research, 10(1), pp. 1-6.
 18. Kazemi, A. (2020). “A sociological view of the coronation of society.: Solgi, d. Content and gholampour. Corona and Iranian Society, Tehran”, Institute of Culture, Art and Communication, pp. 63-79. (in Persian)
 19. Mohan, D. (2020). Coronavirus, The great leveller.
 20. Moradzadeh, A., Zarei, K., & Heydarian, H. (2020). “The effect of social capital on the promotion of organizational resilience, explaining the mediating role of knowledge sharing related to the Covid crisisStrategic management of organizational knowledge”, 87-112. (in Persian)
 21. Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. (2020). “The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review”, International journal of surgery (London, England), 78, 185.
 22. Omidian & Pourashkeftaghi (2020). “Predicting social support of students based on the components of social capital and psychological capital in the crisis of the Corona epidemic”, Social Psychology Research, No. 39, pp. 163-179. (in Persian)
 23. Saadattalab, A, verse & Jafari, M. (2020). “Analysis of the role of spiritual vitality in the relationship between social capital and social support with employees' resilience to Covid 19 disease epidemic during social distance”, Quarterly Journal of Research in Psychological Health, Vol. 14, Issue 1, pp. 116-129. (in Persian)
 24. Putnam, R.D. (1993). “Making Democracy Work –Civic Traditions In Modern Italy”, princeton nj: princeton university pres.
 25. Ramezanpour, S., Amiriyan, S., & Shirazy, A.N.M. (2014). Investigation of the Relationship between Entrepreneurial.
 26. Rupasingha, A. & Goetz, S. (2008). “US County-Level Social Capital Data. In, University”, Journal of Behavioral and Experimental Economics.
 27. Tajbakhsh, Gh.R. (2020). “Analysis of post-corona life”, Scientific Quarterly of Strategic Studies of Public Policy, Vol. 10, No. 35, pp. 341-360. (in Persian)
 28. Viens, A. M. & Eyawo, O. (2020). COVID-19: the rude awakening for the political elite in low-and middle-income countries, BMJ Global Health, 5(5), e002807.
 29. Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). Social Capital andSleep Quality in Individuals Who Self-Isolated for 14 Days During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in January 2020 in China, clinical research, 26.
 30. Website of Sada-e Sima News Agency, research service. http://www.iribnews.ir. (in Persian)