دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 347-500 
5. فهم سرمایة اجتماعی بین‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 451-476

10.22059/jscm.2021.324226.2161

سیدمهدی قریشی؛ سیدمحمود هاشمی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1400، صفحه 501-663 پاییز 1400، صفحه 347-500 تابستان 1400، صفحه 181-346 بهار 1400، صفحه 1-179