دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 347-500