نقش سرمایه اجتماعی در بیگانگی بوروکرات‌ها از خط‌مشی‌های مالیاتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

یکی از دلایل شکست خط‌مشی‌های عمومی، بیگانگی بوروکرات‌ها از خط‌مشی‌های عمومی است. بیگانگی از خط‌مشی، حالتی روان‌شناختی است که منجر به گسست روان‌شناختی مجریان خط‌مشی‌های عمومی از خط‌مشی‌ها می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بیگانگی بوروکرات‌ها از خط‌مشی‌های مالیاتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم با رشته شغلی مأمور تشخیص شامل می‌شدند. اطلاعات مورد نیاز، از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1399 و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (174 نمونه) جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداکثر درست‌نمایی تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری، ارتباطی و شناختی)، رابطه مثبت و معناداری با بیگانگی بوروکرات‌ها از خط‌مشی‌های مالیاتی دارد. این بدین معناست که تحقق هریک از ابعاد ساختاری، ارتباطی و شناختیِ سرمایه اجتماعی موجب می‌شود بوروکرات‌ها احساس بیگانگی از خط‌مشی کم‌تری را تجربه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات