ارائۀ مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی‌ـ خط‏مشی‏گذاری و تصمیم‏گیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه، ارائۀ مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد بوده است. مطالعۀ کاربردی و از نوع آمیخته و اکتشافی بوده است. در بخش کیفی داده‏ها از طریق مصاحبه با کارشناسان ارشد ادارۀ تدارکات ملی و اساتید دانشگاه‏های افغانستان گردآوری شده و با تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در بخش کمّی، با یافته‏های بخش کیفی، پرسشنامه طراحی شد و پس از بررسی پایایی و روایی، برای جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد. جامعۀ آماری بخش کمّی، کارشناسان ادارۀ تدارکات ملی افغانستان بوده‏اند که طبق جدول کرجسی‌ـ مورگان 302 نفر مورد نظرسنجی قرار گرفتند. تحلیل داده‏های بخش کمی نیز از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم‏افزار PLS صورت پذیرفت. طبق یافته‏ها مدل جامع سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکات کشور افغانستان، شامل دو تم، 6 مقوله و 28 مفهوم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابراهیمی، سیدعلی. و عین‌علی، محسن.(1398). ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، مدیریت دولتی، 11(3)، صص 403-430.
 2. اسکندری ثانی، محمد.؛ اسمعیل نژاد، مرتضی. و خزاعی، عاطفه. (1396). ارزیابی نقش نهادگرایی در روند توسعه پایدار مناطق مرزی، پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی، سال 6، شماره 21،‌ صص 31-52.
 3. افشانی، سیدعلیرضا. و کبریایی، شیوا.(1399). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بدبینی اجتماعی بین شهروندان شهر یزد، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 7، شماره 4، صص 535-561.
 4. پورعلی، منیره.؛ رجائی، یداله. و دالمن‌پور، محمد.(1399). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 10، شماره 32 و 33، صص 79-96.
 5. دانایی‌فرد، حسن. و باباشاهی، جبار.(1400). چگونه سرمایه‌های انسانی بخش دولتی بر رفاه ملی تاثیر می‌گذارد؟، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، دوره 14، شماره 3، صص 469-486.
 6. رضوی، محمدرضا.؛ دانش‌کهن، حسین. و بوشهری، علیرضا. (1398). چارچوب شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی برای نوآوری و فناوری در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری،‌ سال 11، شماره 4، صص 63-75.
 7. زاهدی، علیرضا.؛ ملک‌اخلاق، اسماعیل.؛ محتشمی، علی. و دوستار، محمد.(1400). طراحی ودل مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش متناسب با سند تحول بنیادین، نشریه علمی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 13، شماره 2، صص 171-212.
 8. زحمت‌زاد خوری، صادق. (1398). رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و میزان جرایم و بزه‌کاری کودکان و نوجوانان، پژوهشنامه اورمزد، شماره 47، صص 8-26.
 9. عباسقلی‌زاده، سمانه. (1398). بررسی رابطه بین هوش سازمانی با سرمایه اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بندرعباس، فصلنامه آموزشی و پژوهشی اورمزد، سال دوم، شماره‌ی 46، صص 6-36.
 10. عباسی، ابراهیم. و محمودی، عظیم الله. (1398). جایگاه و نقش‌های دولت در برنامه سوم توسعه‌ی ج.ا. ایران از منظر نهادگرایی جدید، فصلنامه علمی رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، دوره 11، شماره 1، صص 107-131.
 11. علائی، سعید. و شیرسوار، هادی. (1398). تبیین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی مؤثر بر عملکرد کارکنان شهرداری،‌ مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره دوم، صص 51-64.
 12. علمی، زهرا (میلا). و قربانی، محبوبه.(1395). اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، سال چهارم، صص 71-82.
 13. کلمن، جیمز.(1990). بنیادهای نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: نشر نی.
 14. گلکاران مقدم، سمیرا. (1393). بررسی موارد تناقض میان قوانین ناظر بر تدارکات دولتی و موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 66، صص 1-8.
 15. موذن جمشیدی، میرهادی. و روحی، روشنک. (1400). سرمایه اجتماعی و جهش تولید در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان: یک مطالعه با رویکد آمیخته (کمی-کیفی)، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 8، شماره 2، صص 285-321.
 16. هادوی‌نیا، علی‌اصغر. و خدیویرفوگر، سعید. (1395). مفهوم سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال 17، شماره 66، صص 47-75.

References

 1. Abbas Gholizadeh, S. (2018). “Investigating the relationship between organizational intelligence and social capital of education employees in region 1 of Bandar Abbas”, Ormazd Educational and Research Quarterly, 2, No. 46, pp. 6-36. (in Persian)
 2. Abbasi, I. & Mahmoudi, A. (2018). “The position and plans of the government in the third development plan of the Islamic Republic of Iran”, Iran from the Perspective of New Institutionalism, Scientific Quarterly of Political and International Approaches, Vol. 11, No. 1, pp. 107-131. (in Persian)
 3. Afshani, S. A. & Kobriaei, S. (2019). “Investigating the relationship between social capital and social pessimism among the citizens of Yazd”, Social Capital Management, Vol. 7, No. 4, pp. 535-561. (in Persian)
 4. Alaei, S. & Shirsavar, H. (2018). “Explaining the components of social capital affecting the performance of municipal employees”, Iranian Journal of Social Development Studies, 11, No. 2, pp. 51-64. (in Persian)
 5. Al-Azzam, M., Parmeter, Ch. F., & Sarangi, S. (2020). “On the complex relationship between different aspects of social capital and group loan repayment”, Economic Modelling, 90, pp. 92-107.
 6. Alam, G. M., Alam, KH., & Mushtaq, SH. (2016). “Influence of institutional access and social capital on adaptation decision: empirical evidence from Hazard-Prone Rural Households in Bangladesh”, Ecological Economics, 130, pp. 243-251.
 7. Alofi, A., Kashiwagi, J., & Kashiwagi, D. (2016). “The Perception of the government and private sectors on the procurement system delivery method in Saudi Arabia”, Procedia Engineering, 145, pp. 1394-1401.
 8. Areekul, C., Ratana-Ubol, A., & Kimpee, P. (2015). “Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, pp. 1613-1617.
 9. Bae, S. M. (2020). “The relationship between social capital, acculturative stress and depressive symptoms in multicultural adolescents: verification using multivariate latent growth modeling”, International Journal of Intercultural Relations, 74, pp. 127-135.
 10. Bakker, Y. W., Koning, J. D., & Tatenhove, J. V. (2019). “Resilience and social capital: the engagement of fisheries communities in marine spatial planning”, Marine Policy, 99, pp. 132-139.
 11. Baliamoune-Lutz, M. (2011). “Trust-based social capital, institutions, and development”, The Journal of Socio-Economics, 40, pp. 335-346.
 12. Buor, J. K. (2019). “Appraising the interactions between public-sector procurement policy and disaster preparedness”, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 36, pp. 1-30.
 13. Coleman, J. (1990). Foundations of social theory, Translate: Manouchehr Sabouri, First Edition, Tehran, Ney Publishing. (in Persian)
 14. Danaeifard, H. & Babashahi, J. (2020). “How public sector human capital affects national welfare?”, Iranian Journal of Management Studies, Vol. 14, No. 3, pp. 469-486. (in Persian)
 15. Ebrahimi, S. A. & Ain Ali, M. (1398). “Providing a framework for explaining the conquest of public policies by applying the method of content analysis and structural-interpretive modeling”, Government Management, 11(3), pp. 403-430. (in Persian)
 16. Elmi, Z. & Ghorbani, M. (2015). “The effect of social capital on economic growth in the Middle East and North Africa”, Iranian Journal of Social Development Studies, 8, 4, pp. 71-82.
 17. Eskandari sani, M., Ismail Nejad, M., & Khazaei, A. (1396). “Assessing the role of institutionalism in the process of sustainable development of border areas”, Journal of Disciplinary Geography, Vol. 6, No. 21, pp. 31-52. (in Persian)
 18. Etxabe, I. (2018). Social Capital in Eibar, 1886–1985: Dimensions, Institutionsand Outcomes, Investigaciones de Historia Económica - Economic History Research, https://doi.org/10.1016/j.ihe.2018.02.014, pp. 1-14.
 19. Golkaran Moghadam, S. (2013). “Investigating contradictions between government procurement regulations and the WTO procurement agreement”, Journal of Business Review, No. 66, pp. 1-8. (in Persian)
 20. Hadavinia, A. A. & Khadivi Rufogar, S. (2015). “Conceptualization and measurement of economic corruption from the perspective of islam with an institutionalist approach”, Islamic Economics Quarterly, Vol. 17, No. 66, pp. 47-75
 21. Holma, A. M., Vesalaninen, J., Soderman, A., & Sammalmaa, J. (2020). “Service specification in pre-tender phase of public procurement - a triadic model of meaningful involvement”, Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 26, I. 1, pp. 1-18.
 22. Jia, X., Chowdhury, M., Prayag, G., & Chowdhury, M. H. (2020). “The role of social capital on proactive and reactive resilience of organizations post-disaster”, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 48, pp. 1-42.
 23. Moazen Jamshidi, M. & Rouhi, R. (2020). “Social capital and the leap of production in knowledge-based businesses: a study with a mixed (quantitative-qualitative) approach”, Social Capital Management, Vol. 8, No. 2, pp. 285-321. (in Persian)
 24. Pour-Ali, M., Raja'i, Y., & Dalmanpour, M. (2020). “The effects of macroeconomic and institutional variables on economic growth in selected developing countries”, Quarterly Journal of Applied Economics, Vol. 10, No. 32 & 33, pp. 79-96. (in Persian)
 25. Razavi, M. R., Daneshokhan, H., & Bushehri, A. (1398). “Framework for identifying and analyzing effective factors in policy formulation Public Procurement for Innovation and Technology in Iran”, Quarterly Journal of Science and Technology Policy, Vol. 11, No. 4, pp. 63-75.
 26. Sabatino, M. (2019). “Economic resilience and social capital of the Italian region”, International Review of Economics & Finance, Vol. 61, pp. 355-367.
 27. Song, L. & Pettis, PH. J. (2018). Does whom you know in the status hierarchy prevent or trigger health limitation? institutional embeddedness of social capital and social cost theories in three societies, Social Science & Medicine, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.09.035, pp. 1-45.
 28. Tang, Z. W., Ng, S. T., & Skimore, M. (2019). “Influence of procurement systems to the success of sustainable buildings”, Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.213, pp. 1-43.
 29. Tommi, T., Saastamoinen, J., & Reijonen, H. (2020). “Public procurement as a vehicle of innovation – what does the inverted-u relationship between competition and innovativeness tell us?”, Technological Forecasting & Social Change, 153, pp. 1-11.
 30. Uyarra, E., Zabala-Iturriagagoitia, J. M., Flanangan, K., & Magro, E. (2020). “Public procurement, innovation and industrial policy: rationales, roles, capabilities and implementation”, Research Policy, 49, pp. 1-11.
 31. Zahedi, A.R., Malek-Akhlaq, I., Mohtashami, A., & Dostar, M. (2020). “Design and model of human resource management in education in accordance with the document of fundamental change”, Scientific Journal of Human Resource Management Research, Vol. 13, No. 2, pp. 171-212.
 32. Zahmatzad khori, S. (2018). “The relationship between family social capital and the rate of crime and delinquency in children and adolescents”, Ormazd Research Journal, No. 47, pp. 8-26.