شناسایی عناصر پیشایندی و پسایندی سرمایه اجتماعی در ورزش با رویکرد متاآنالیز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات عوامل پیشایندی و پسایندی سرمایة اجتماعی در ورزش بود. در این پژوهش، با استفاده از روش فراتحلیل، به تلخیص سیستماتیک و استخراج و احصای پژوهش‏های قبلی مرتبط با موضوع با تمرکز بر یافته‏ها پرداخته شد. جامعة آماری پژوهش مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی‌ـ ترویجی‌ـ پژوهشی داخلی با موضوع سرمایة اجتماعی بود. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمّی بود. از بین پژوهش‏های معتبر، بر حسب کیفیت و اعتبار و معیارهای فراتحلیلی، 34 سند به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش‏های منتخب با استفاده از نرم‌افزار MED CALC ‌تحلیل شد. ابزار پژوهش چک‌لیست فراتحلیل بود و از روش اندازۀ اثر کوهن برای دستیابی به مقدار ارتباط کلی، از آماره‏های آزمون کوکران (Q) و ناسازگاری (I2) به منظور همگنی و شدت همگنی مطالعات، و از آزمون اِگر برای سوگیری انتشار استفاده شد. طبق یافته‏های تحقیق، در این تحلیل 24 متغیر پیشایندی و 20 متغیر پسایندی در ارتباط با سرمایۀ اجتماعی در ورزش شناسایی شد. تنوع سازه‏های مستقل و وابسته بیانگر آن بود که سرمایة اجتماعی سازه‏ای پرکاربرد و بااهمیت در مطالعات ورزشی است. بنابراین، توجه سیاست‌گذاران و مسئولان و مدیران ورزشی برای ایجاد و حفظ و ارتقای این مهم، در قالب قابلیتی راهبردی، ضروری به نظر می‏رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدپور، رعنا؛ مظفر یکتا‌یار؛ رسول نظری (1392). «ارتباط رفتار شهروندی با سرمایة اجتماعی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان»، مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 3، صص 21 ـ 28.
 2. ایرجی نقندر، رامین؛ مرتضی رضایی صوفی (1394). «مدل‌یابی سرمایۀ اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان استخرهای مشهد»، مطالعات مدیریت ورزشی، 39، صص 189 ـ 204.
 3. بی‌غرض، محمد؛ ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ قدرت‌الله باقری؛ محسن غفرانی؛ علی صابری (1394). «بررسی رابطة رهبری معنوی و سرمایة اجتماعی با سرمایة روان‌شناختی در تیم‏های لیگ برتر فوتبال استان فارس»، مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 9، صص 47 ـ 58‌.
 4. پارسامهر، مهربان؛ مستانه بلگوریان؛ محسن سعیدی مدنی (1392). «بررسی رابطة بین مؤلفه‏های سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان جوانان»، مدیریت ورزشی، 17، صص 109 ـ 127.
 5. زردشتیان، شیرین؛ علی کریمی (1397). «ارائۀ مدل اثر سرمایۀ اجتماعی و سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعة موردی: ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه)»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 17، صص 1 ـ 13.
 6. قنبری، سیروس؛ فرزانه سلطان‌قلی (1399). «نقش رهبری معنوی مدیران در مشارکت در کار معلمان با وساطت سرمایۀ اجتماعی»، مدیریت مدرسه، 8 (3)، صص 215 ـ 238.
 7. کشاورز، لقمان؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری (1397). «نقش میانجی هوش سازمانی در ارتباط با خودکارآمدی شغلی و سرمایة اجتماعی وزارت ورزش و جوانان»، مدیریت ورزشی، 2، صص 205 ـ 219.
 8. کوهی، کمال (1399). «تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی، سرمایة روان‌شناختی، جوّ سازمانی، و سابقة شغلی بر فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز)»، جامعه‌شناسی کاربردی، 31 (2)، صص 77 ـ 94.
 9. مهنام، حمیدرضا (1392). «تعیین رابطه سرمایۀ اجتماعی با سرمایۀ فکری در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
 10. نظری، رسول؛ فرزاد موسی‌زاده (1397). «ارائۀ مدل مهارت‏های روانی بر مهارت‏های ارتباطی و سرمایة اجتماعی مدیران ورزشی»، مدیریت ارتباطات در رسانه‏های ورزشی، (20)، 15 ـ 28.
 11. نظری، رسول؛ فریبا رضایی حمید؛ حمیدهادی تیپ (1397). «رابطة بین مهارت‏های ارتباطی با سرمایه‏های اجتماعی در سازمان‏های ورزشی همدان و ارائۀ مدل»، مدیریت ورزشی،‏ 10 (1)، صص 33 ـ 48.

References

 1. Adams, A., Harris, K., & Lindsey, I. (2018). “Examining the capacity of a sport for development programme to create social capital”, Sport in Society, 21(3), pp. 558-573.‏
 2. Ahn, C. H. & Kim, S. G. (2017). “The Effects of Entrepreneurship on Innovation Performance-Focusing on the Mediating Effect of Social Capital and Intellectual Capital”, Management & Information Systems Review, 36(2), pp. 261-276
 3. Borgonovi, F., Andrieu, E., & Subramanian, S. V. (2021). “The evolution of the association between community level social capital and COVID-19 deaths and hospitalizations in the United States”, Social Science & Medicine, 278, 113948.‏
 4. Chen, X., Huang, Q., & Davison, R. M. (2017). “The role of website quality and social capital in building buyers’ loyalty”, International Journal of Information Management, 37(1), pp. 1563-1574.‏
 5. Fenton, A., Gillooly, L., & Vasilica, C. M. (2021). “Female fans and social media: micro-communities and the formation of social capital”, European Sport Management Quarterly, pp. 1-21.‏
 6. Forsell, T., Tower, J., & Polman, R. (2020). “Development of a scale to measure social Capital in Recreation and Sport Clubs”, Leisure Sciences, 42(1), pp. 106-122.‏
 7. Gemar, A. (2021). “Social capital networks in sports spectatorship and participation”, International Review for the Sociology of Sport, 56(4), pp. 514-536.‏
 8. Ghanbari, S. & Soltangholi, F. (2020). “The Role of Managers’ Spiritual leadership in Teachers’ Work Engagement with Mediation of Social Capital”, Jsa, 8(3), pp. 238-215.‏ (in persian)
 9. Hsu, CP., Chang, CW., Huang, HC., Chiang, CY. (2011). “The relationships among social capital, organisational commitment and customeroriented prosocial behaviour of hospital nurses”, Journal of Clinical Nursing, 20(9-10), pp. 1383-1392.
 10. Hrytsaienko, M., Hrytsaienko, H., Andrieieva, L., & Boltianska, L. (2019). “The Role of Social Capital in Development of Agricultural Entrepreneurship”, In Modern Development Paths of Agricultural Production (pp. 427-440). Springer, Cham.‏
 11. Iraji Noghondar, R. & Rezaei Soufi, M. (2016). “Modeling Pools Managers’ Social Capital with Customer Loyalty in Mashhad”, Sport Management Studies, 8(39), pp. 189-204. (in Persian)
 12. Kamberidou, I. & Patsantaras, N. (2021). Social Capital and Gender Equity in Sports, Presentation at the International Conference on Social Capital and Sport Governance in Europe.
 13. Kawachi, I., Subramanian, S.V., & Kim, D. (2008). “Social capital and health: a decade of progress and beyond”, In Social Capital and Health, Springer, New York, pp. 1–26.
 14. Keshavarz, L. (2018). “The Role of the Moderator of organizational intelligence at the Relationship between Career Self Efficacy and Social Capital at the Ministry of y/outh and Sports”, Journal of Sport Management, 10(2), pp. 219-205.‏ (in persian)
 15. Ko, S. H., Choi, Y., Rhee, S. Y., & Moon, T. W. (2018). “Social capital and organizational citizenship behavior: Double-mediation of emotional regulation and job engagement”, Sustainability, 10(10), 3600.‏
 16. Koohi, K. (2020). “Explaining the impact of social capital, psychological capital, and organizational climate, and job experience on job burnout (case study: Faculty Members of Tabriz University)”, Journal of applied sociology, 31(2), pp. 77-94.‏ (in persian)
 17. Lane, A. P., Wong, C. H., Močnik, Š., Song, S., & Yuen, B. (2020). “Association of neighborhood social capital with quality of life among older people in Singapore”, Journal of aging and health, 32(7-8), pp. 841-850.‏
 18. Lewandowski, J. D. (2018). “Sport, trust, and social capital”, Comparative Sociology, 17(3-4), pp. 386-405.‏
 19. Long, R. (2020). “Protect Students' Educational Futures through Social Capital Opportunities in Sport and Non-Sport Extracurricular Activities”, Administrative Issues Journal, Connecting Education, Practice, and Research, 10(1), pp. 1-15.‏
 20. Luo, C. Y., Tsai, C. H. K., Chen, M. H., & Gao, J. L. (2021). “The Effects of Psychological Capital and Internal Social Capital on Frontline Hotel Employees’ Adaptive Performance”, Sustainability, 13(10), 5430.‏
 21. Lodder, P. et al. (2019). “A comprehensive meta-analysis of money priming”, Journal of Experimental Psychology: General, 148(4), p. 688.
 22. Mastromartino, B., Wang, J. J., Suggs, D. W., Hollenbeck, C. R., & Zhang, J. J. (2020). “Dimensions of Sense of Membership in a Sport Fan Community: Factors, Outcomes, and Social Capital Implications”, Communication & Sport, 2167479520956370.‏
 23. Mehnam, H. (2013). “The role of spcial capital on the creation of intellectual capital in sport and youth of isdfahan”, A Thesis submitted to degree of Master of Science in Sport Management, University of Tehran. [Article in Persian]
 24. Miković, R., Petrović, D., Mihić, M., Obradović, V., & Todorović, M. (2020). “The integration of social capital and knowledge management–The key challenge for international development and cooperation projects of nonprofit organizations”, International Journal of Project Management, 38(8), pp. 515-533.‏
 25. Minhaj, R., Tasneem, A. R., Farrukh, M., Ziarab, M., & Raza, M. A. (2021). Examining the Impact of Social Capital Scales on Brand Commitment In An Online Brand Community.‏ (in persian)
 26. Najeeb, S. & Siddiqui, D. A. (2020). Effect of Self-Sacrificial Leadership on Organizational Creativity, Efficiency, Counter productivity, and Citizenship Behavior in Pakistan: The Role of Organizational Social Capital. Efficiency, Counter productivity, and Citizenship Behavior in Pakistan: The Role of Organizational Social Capital (December 25, 2020).‏ (in persian)
 27. Nakano, S. & Washizu, A. (2021). Will smart cities enhance the social capital of residents? The importance of smart neighborhood management, Cities, 115, 103244.‏
 28. Nicholson, N., Brown, K., & Hoye, R. (2013). “Sport’s social provisions”, Sport Management Review, 16, pp. 148–160.
 29. Nazari, R., Rezaei Hamid, F., & Tip, H. (2018). “The Relationship between Communication Skills and Social Capital in Sport Organizations of Hamadan Province and to Provide a Model”, Journal of Sport Management, 10(1), pp. 33-48.‏ (in persian)
 30. Nikpour, A. (2018). The Effect of Perceived Organizational Justice on Employee’s Productivity with Mediating Role of Social Capital.‏ (in persian)
 31. Shinn, M. & Toohey, S.M. (2003). “Communitycontextsofhumanwelfare”, Annual Reviewof Psychology, 54(1), pp. 427–459.
 32. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community, Simon and schuster.‏
 33. Sözbilir, F. (2018). “The interaction between social capital, creativity and efficiency in Organizations”, Thinking Skills and Creativity, 27, pp. 92–100.
 34. Spaaij, R. (2012). “Beyond the playing field: Experiences of sport, social capital, and integration among Somalis in Australia”, Ethnic and Racial Studies, 35(9), pp. 1519-1538.‏
 35. Tavakol, M., Fahim Devin, H., Esmaeilzadeh Ghandehari, M. R., & Peymanizad, H. (2020). “Identify and Explain the Effective Indicators on the Development of Social Capital Through Sport in Urban Society and Presenting Model”, Contemporary Studies On Sport Management, 10(20). (in persian)
 36. Tipu, S. A. A. & Fantazy, K. (2018). “Exploring the relationships of strategic entrepreneurship and social capital to sustainable supply chain management and organizational performance”, International Journal of Productivity and Performance Management.‏
 37. Weil, F. & Lee, M. (2012). “The Burdens of Social Capital: How Socially-Involved People Dealt with Stress after Hurricane Katrina”, Social Science Research, 41(1), pp. 110-119. d Social Change, 120412.‏
 38. Wiltshire, G. & Stevinson, C. (2018). “Exploring the role of social capital in community-based physical activity: qualitative insights from parkrun”, Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 10(1), pp. 47-62.
 39. Zhou, R. & Kaplanidou, K. (2018). “Building social capital from sport event participation: An exploration of the social impacts of participatory sport events on the community”, Sport Management Review, 21(5), pp. 491-503.
 40. Zhou, R., Kaplanidou, K., & Wegner, C. (2021). “Social capital from sport event participation: scale development and validation”, Leisure Studies, pp. 1-16.