کرونیسم سازمانی و اهمال ‏کاری: تحلیل اثر بازدارندگی سرمایة اجتماعی در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر کرونیسم سازمانی بر اهمال‌کاری کارکنان با نقش میانجی سرمایة اجتماعی در سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که در زمرة پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی قرار می‌گیرد. جامعة آماری پژوهش تعداد 1331 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم‌آباد بودند که نمونه‌ای به تعداد 297 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از میان آن‌ها انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های اهمال‌کاری کارکنان صفاری‌نیا و امیرخانی رازلیقی (1391)، سرمایة اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، و کرونیسم سازمانی آراسلی و تامر (2008) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به تأیید رسید. در این پژوهش از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و برای تحلیل داده‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد کرونیسم سازمانی از طریق سرمایة اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر اهمال‌کاری کارکنان در سازمان‌های دولتی استان لرستان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسین‌زاده، مهدی؛ علی اکبرامین‌بیدختی؛ حسین بلوچی؛ مجید نعمت‌الهی؛ رسول علی‌جانی (1395). «پیش‌بینی اهمال‌کاری کارکنان فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای سرمایة اجتماعی با نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی»، توسعة سازمانی پلیس، 13(59)، ص 119 ـ 137.
خاکپور، عباس؛ میترا قلی‌پور (1396). «نقش اهمال‌کاری شغلی در عدالت سازمانی ادراک‌شده (مطالعة موردی: کارکنان دانشگاه پیام نور همدان»، جامعه‌شناسی کاربردی، 28(4)، ص 113 ـ 122.
خدابخش‌زاده، سعید؛ سمیرا امیرزادة مرادآبادی؛ صادق خدابخش‌زاده؛ محمد بنی‌اسد (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی؛ موانع و راهکارها (مطالعة موردی: حوزة معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم)»، توسعة آموزش جندی‌شاپور اهواز، 6(4)، ص 323 ـ 331.
دیهیم‌پور، مهدی (1400). «تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت جریان‌های شکافندة سازمانی با میانجیگری شفافیت سازمانی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 8(3)، ص 399 ـ 424.
دیهیم‌پور، مهدی؛ حسن دولتی (1399). «تأثیر شفافیت سازمانی بر پارانویید سازمانی با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 7(3)، ص 373 ـ 398.
زارعی‌متین، حسن؛ بهزاد محمدیان؛ سعید مدرسی (1395). مدیریت سرمایة اجتماعی، تهران، مؤسسة کتاب مهربان.
صفاری‌نیا، مجید؛ زهرا امیرخانی رازلیقی (1391). «تحلیل مسیر ارتباط اهمال‌کاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی استان تهران»، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 2(4)، ص 111 ـ 131.
عیوضی، محمدرحیم؛ زهره همتی؛ محمد باوندپوری (1398). «سرمایة اجتماعی، پیشران قدرت اجتماعی»، هفدهمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری.
غفاری جعفری، داود؛ بهشته نیوشا (1396). «رابطة دنیاگرایی و تکبر با اهمال‌کاری سازمانی»، روان‌شناسی و دین، 10(3)، ص 85 ـ 100.
قریشی، سید مهدی؛ سید محمود هاشمی؛ زین‌العابدین امینی‌سابق؛ احسان ساده (1400). «فهم سرمایة اجتماعی بین‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد داده‌بنیاد»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 8(3)، ص 451 ـ 476.
کریمی، زهرا؛ رضا اندام (1395). «بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهمال‌کاری (مطالعة موردی: هیئت‌های ورزشی شهر همدان)»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(4)، ص 99 ـ 110.
نظری‌زاده، امیرعباس؛ علی‌رضا موغلی؛ نرگس عباسی (1397). «طراحی مدل اهمال‌کاری سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مطالعه: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران)»، مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(3)، ص 11 ـ 30.
نعمت‌الهی، زهرا؛ امیرحمزه فرج‌اللهی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ حسین مؤمنی‌فرد (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی (اعتماد، انسجام، و مشارکت اجتماعی) دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)»، مدیریت نظامی، 50(13)، ص 175 ـ 202.
Adams, J. S. & Freedman, S. (1976). “Equity theory revisited: Comments and annotated bibliography”, Advances in Experimental Social Psychology, 9(1976), pp. 43–90.
ÁlvarezJordi, E. C. & Romaní, J. R. (2017). “Measuring social capital: further insights La medición del capital social: nuevas perspectivas”, Gaceta Sanitaria, 31(1), pp. 57–61.
Arasli, H. & Tumer, M. (2008). “Nepotism, favoritism and cronyism: A study of their effects on job stress and job satisfaction in the banking industry of North Cyprus”, Social Behavior and Personality, 36(9), pp. 1237-1250.
Bankston, C. L. (2014). “Punishing immigrants: policy, politics, and injustice”, Contemporary Sociology, 43(4), pp. 547–548.
Baris Erdem, A. K. (2015). “The effects of cronyism on job satisfaction and intention to quit the job in hotel enterprises: the case of three, four and five star hotels in Mugla, Turkey”, Manas Journal of Social Studies, 4(1), pp. 55–74.
Bilal, A., Fatima, T., & Akoorie, M. (2017). “Cronyism as a Constraint in Social Capital Development: Investigating Dark Side of Social Relation”, Academy of Management, 2017(1), pp. 14-26.
Blau, P. M. (2017). “Exchange and power in social life”, Exchange and Power in Social Life (1st edn.), Routledge.
Cai, D., Cai, Y., Sun, Y., & Ma, J. (2018). “Linking empowering leadership and employee work engagement: the effects of person-job fit, person-group fit, and proactive personality”, Frontiers in Psychology, 9:1304, pp. 1-12.
Choi, S. (2011). “Organizational justice and employee work attitudes: The federal case”, The American Review of Public Administration, 41(2), pp. 185-204.
De Clercq, D., Fatima, T., & Jahanzeb, S. (2021). “Cronies, procrastinators, and leaders: A conservation of resources perspective on employees’ responses to organizational cronyism”, European Journal of Work and Organizational Psychology, Advance online publication.
Deyhimpour, M. (2021). “The Effect of Social Capital on Organizational Rip Currents Mediated by Organizational Transparency”, Social Capital Management, 8(3), pp. 399-424. (in Persian)
Deyhimpour, M. & Dolati, H. (2020). “The Effect of Organizational Transparency on Organizational Paranoia Mediated by Social Capital”, Social Capital Management, 7(3), pp. 373-398. (in Persian)
Eivazi, M. R., Hemmati, Z., & Bavandpuri, M. (2019). “Social capital is the driver of social power”, 17th National Conference on New Research in Science and Technology. (in Persian)
Ferrari, J. & Pychyl, T. (2000). “The Scintific Study of Procrastination: Where Have We Been and Where Are We Going”, Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), pp. 3-13.
Ghaffari Jafari, D. & Newsha, B. (2017). “The relationship between secularism and arrogance with organizational procrastination”, Psychology and Religion, 10(3), pp. 85-100. (in Persian)
Ghoreishi, S., Hashemi, S., Amini Sabegh, Z., & Sadeh, E. (2021). “The Explication of the Effective Factors and Barriers of the Formation of Inter-Organizational Social Capital Using the Grounded Theory Approach”, Social Capital Management, 8(3), pp. 451-476. (in Persian)
Gouldner, A. W. (1960). “The norm of reciprocity: A preliminary statement”, American Sociological Review, 25(2), pp. 161-178.
Hoseinzadeh, M., Akbar aminbeidokhti, A., Balochi, H., Nematolahi, M., & Alijani, R. (2017). “Predicting personnel procrastination at east Tehran police command based on social capital and mediating role of occupational burnout”, Police Organizational Development, 13(59), pp. 119-137. (in Persian)
Ignatowski, G., Stopczynski, B., & Trebska, J. (2019). “Paradox of Nepotism in Enterprises in Poland and Ukraine: Social Capital Perspective”, Marketing and Management of Innovations, 2019(2), pp. 295-313.
Jawahar, I.M., Bilal, A.R., Fatima, T. & Mohammed, Z.J. (2021). “Does organizational cronyism undermine social capital? Testing the mediating role of workplace ostracism and the moderating role of workplace incivility”, Career Development International, 26(5), PP. 657-677.
Karimi, Z. & Andam, R. (2016). “The Relationship between Job Satisfaction and organizational justice with Procrastination (Case Study: Sport Boards of Hamedan city)”, Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 3(4), pp. 99-110. (in Persian)
Khakpour, A. & Gholipour, M. (2017). “The Role of Perceived Organizational Justice in Job Procrastination”, Journal of Applied Sociology, 28(4), pp. 113-122. (in Persian)
Khatri, N. (2016). “Definitions of cronyism, corruption, and crony capitalism,” in Crony Capitalism in India, Palgrave Studies in Indian Management, eds N. Khatri and A. K. Ojha (London: Palgrave Macmillan).
khodabakhshzadeh, S., Amirzadeh Moradabadi, S., khodabakhshzadeh, S., & Baniasadi, M. (2016). “The Study of Factors Affecting Productivity of Human Resources; Barriers and Solutions: (Case study: Education Deputy University of Medical Sciences Bam)”, Educational Development of Judishapur, 6(4), pp. 323-331. (in Persian)
Klingsieck, K. B. (2013). “Procrastination in different life-domains: Is procrastination domain specific?”, Current Psychology, 32(2), pp. 175–185.
Kose, A.G. & Metin, U. B. (2018). “Linking leadership style and workplace procrastination: The role of organizational citizenship behavior and turnover intention”, Journal of Prevention & Intervention in the Community, 46(3), pp. 245–262.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). “Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage”, Academy of Management Review, 23(2), pp. 242-266.
Nazarizadeh, A., Mooghali, A., & Abbasi, N. (2018). “Designing of procrastination model in Iran’s public sector organizations (Case Study: Iranian Airport Company)”, Quarterly Journal of Public Organzations Management, 6(3), pp. 11-30. (in Persian)
Nemat Elahi, Z., Faraj Elahi, A. H., Mirjalili, M. H., & Momeni Fard, H. (2013). “Investigating the factors affecting social capital (trust, cohesion and social participation) of students of Imam Ali (AS) Military University”, Military Management, 50(13), pp. 175-202. (in Persian)
Riccucci, N. M. (2009). “The pursuit of social equity in the federal government: A road less traveled?”, Public Administration Review, 69(3), pp. 373-382.
Rodrigo-Alarcón, J., García-Villaverde, P. M., Ruiz-Ortega, M. J., & Parra-Requena, G. (2018). “From social capital to entrepreneurialorientation: Themediating role of dynamic capabilities”, European Management Journal, 36(2), pp. 195-209.
Rosario, P., Costa, M., Nunez, J. C., Gonzalez-Pienda, J., Solano, P., & Valle, A. (2009). “Academic procrastination: associations with personal, school, and family variables”, The Spanish Journal of Psychology, 12 1), pp. 118-127.
Saffarinia, M. & Amirkhani Razlighi, Z. (2013). “Path Analysis relationship Organizational Procrastination With Cognetive arousal and Burn-out Tehran governmental employees”, Organizational Resource Management Research, 2(4), pp. 111-131. (in Persian)
Seunghwan, M. & Hyungjun, S. (2016). “Which type of social capital matters for building trust in government? Looking for a new type of social capital in the governance era”, Journal of Sustainability, 8(322), pp. 1-15.
Shaheen, S., Zulfiqar, S., Saleem, S., & Shehazadi, G .(2020). “Does Organizational Cronyism Lead to Lower Employee Performance? Examining the Mediating Role of Employee Engagement and Moderating Role of Islamic Work Ethics”, Frontiers in Psychology, 11:579560, pp. 1-14.
Shaheen, S., Abrar, M., Saleem, S., Shabbir, R., & Zulfiqar, S. (2021). “Linking organizational cronyism to deviant workplace behavior: Testing the mediating role of employee negligence in Pakistani higher education institutions”, International Journal of Leadership in Education, 2021(2), pp. 1-23.
Shaheen, S., Bari, M.W., Hameed, F., & Anwar, M. M. (2019). “Organizational Cronyism as an Antecedent of Ingratiation: Mediating Role of Relational Psychological Contract”, Frontiers in Psychology, 10:1609, pp. 1-29.
Shaheen, S., Bashir, S., & Khan, A. K. (2017). “Examining Organizational Cronyism as an Antecedent of Workplace Deviance in Public Sector Organizations”, Public Personnel Management, 46(3), pp. 1-16.
Silkoset, R. (2013). “Negative and positive effects of social capital on co-located firms' withholding efforts”, European Journal of Marketing, 47(1/2), pp. 174-197.
Stead, R., Shanahan, M.J., & Neufeld, R.W. (2010). “I’ll go to therapy, eventually: Procrastination, stress and mental health”, Personality and Individual Differences, 49(3), pp. 175-80.
Steel, P. (2010). “Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist?”, Personality and Individual Differences, 48(8), pp. 926-934.
Steel, P. (2007). “The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure”, Psychological Bulletin, 133(1), pp. 65-94.
Turan, A. (2015). “Does the perception of organizational cronyism leads to career satisfaction? Or frustration with work? The mitigating role of organizational commitment”, Research in Applied Economics, 7(3), pp. 14–30.
Turhan, M. (2014). “Organizational cronyism: A scale development and validation from the perspective of teachers”, Journal of Business Ethics, 123(2), pp. 295–308.
Van Eerde, W. & Klingsieck, K.B. (2018). “Overcoming procrastination? A meta-analysis of intervention studies”, Educational Research Review, 25(2), pp. 73-85.
Weaver, T. L. (2015). “Intent to exit: Why do US Federal employees leave?”, International Journal of Public Administration, 38(6), pp. 442–452.
Wetzels, M. G., Schroder, C., & Van Oppen (2009). “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration”, Management Information Systems Quarterly, 33(1), pp. 177-195
Zarei Matin, H., Mohammadian, B., & Modarressi, S. (2016). Social Capital Management, Tehran, Mehraban Book Institute. (in Persian)