دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-90 
بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی

صفحه 47-61

10.22059/jscm.2022.345809.2316

حسین خنیفر؛ سارا الماسی زاده؛ امین فرجی؛ احسان محمدی ترکمانی