بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه و تحلیل هم‌واژگانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

4 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

مطالبه‌گری از سازمان‌ها برای رفتار مسئولانه در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل‌دهنده توسعه پایدار یعنی "اقتصاد"، "جامعه" و "محیط زیست"، در دهه‌های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و سبب شده مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی شرکتی ظهور پیدا کند. این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود و مجموعه وظایفی را شامل می‌شود که در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ ضروری هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی از سال 1975 تا سال 2020 بوده و از تجزیه‌وتحلیل هم واژگانی و شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری تعداد 20.168 سند نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس است. نتایج نشان می‌دهد که از بین 9.442 کلیدواژه به‌کاررفته در اسناد، پنج کلیدواژه پرتکرار عبارت‌اند از: "مسئولیت اجتماعی شرکتی"، "عملکرد"، "مدیریت"، "مسئولیت اجتماعی شرکتی (به‌شکل مخفف)" و "اثر". مقاله "استراتژی و جامعه" با مجموع 3527 استناد، پر‌استنادترین مقاله بوده و "گارسیا سانچز" با 73 سند برترین نویسنده از نظر تعداد اسناد است. کشور آمریکا با تعداد 4.049 سند از کل 20.168 سند، برترین کشور از نظر تعداد اسناد است. به‌علاوه، یافته‌ها نشان می‌دهد که "مجله اخلاق تجارت" با انتشار 1.496 عنوان مقاله برترین مجله از نظر تعداد مقالات بوده و "دانشگاه تجارت کپنهاگن" با انتشار 144 سند برترین دانشگاه جهان از نظر تعداد اسناد است. یافته‌های حاصل از این پژوهش می‌تواند به پژوهشگران افق دید جامعی را در رسیدن به درکی عمیق از نقشه مفهومی پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی بدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات