بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اعتبار جهانی و توسعة ملی در هر جامعه‌ای ریشه در اصول آموزشی و اجتماعی آن دارد. همچنین پدیدة جهانی شدن تحولات فناوری نیز به ‌طور هم‌زمان منجر به دگرگونی و هوشمندی در آموزش شده و بحث توسعة سرمایة اجتماعی در سطح کلان و در سطح خرد در درون سازمان‌های آموزشی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند بر ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی، با بکارگیری روش تحقیق کیفی از نوع مرور نظام‌مند، در به روزترین ادبیات مرتبط می باشدوجامعة آماری آن شامل: تجارب و پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینة آموزش هوشمند و سرمایة اجتماعی است. تحلیل داده‌ها بااستفاده از روش فراترکیب و از طریق مرور سیستماتیک مبتنی بر  تجمیع کدهای احصاشده‌ـ شامل ۳۴ کد در بخش ویژگی‌ها، ۲۸ کد در بخش فناوری، ۵ کد در بخش عوامل توانمندساز و تسهیلگر‌ـ و ۱۱ خوشه در آموزش هوشمند می باشد. بر اساس نتایج حاصله ارتباط دوجانبه میان هر دو مؤلفه به توسعة آموزش هوشمند و سرمایة اجتماعی منتهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آروین، محمود؛ امیر فرجی؛ شهرام بذرافکن (1397). «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مدیریت ریسک زلزله با تأکید بر تاب‌آوری (مورد مطالعه: منطقۀ 9 شهر تهران)»، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 5(1)، ص 1 ـ24.
الماسی‌زاده، سارا؛ محمدباقر جعفری (1401). «بررسی نقش فناوری‌های تحول‌آفرین در افزایش سرمایة اجتماعی دانشجویان»، همایش بین‌المللی سرمایة اجتماعی، 3.دانشگاه تهران.
بابایی سارویی، مصطفی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر (1400). «واکاوی تأثیر عامل سرمایة اجتماعی در پذیرش فناوری‌های نوین رسانه‌ای (مورد مطالعه: فناوری واقعیت افزوده)»، مطالعات ملی، ش 3، ص 159 ـ 182.
حسنی، حسین (1394). «سرمایة اجتماعی در توسعة سیاسی ایران»، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روان‌شناسی، و علوم اجتماعی، تهران، ایران.
دانشمندی، مریم؛ حیدر پرماه؛ فاطمه آقاپور آرانی؛ علی معینی (1400). «طراحی یک سیستم یادگیری الکترونیکی با استفاده از هستی‌شناسی در وب معنایی»، اولین جشنوارة دانشگاه تهران دیجیتال، تهران.
رسول‌زاده، بهزاد؛ حسن رستگارپور؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج‌اللهی (1393). «بررسی نقش نظم آموزش از راه دور در ایجاد سرمایة اجتماعی و ارائة الگوی مناسب جهت ارتقای آن در آموزش عالی کشور»، مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، د 2، ش 3، ص 83 ـ 106.
رونقی، محمدحسین؛ کامران فیضی (1400). «ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری تحول‌آفرین»، مدیریت اجرایی، ش 27.
سلطانی‌نژاد، فریبا (1395). «بررسی رابطة کاربرد فناوری‌های آموزشی و انگیزة تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورة دوم متوسطة بندرعباس»، سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی، و سبک زندگی، مشهد، https://civilica.com/doc/593259.
سهرابی، بابک؛ امیر اعظمی؛ حمیدرضا یزدانی (1390). «آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینة مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیـب»، چشم‏انـداز مدیریت دولتی، 6، ص 9 ـ 24.
سیدنورانی، سید محمدرضا؛ معصومه‌سادات سجادی؛ فائزه فروزان؛ فاطمه جهانگرد (1393). «بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایة اجتماعی در ایران (1360 ـ 1390)»، پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، س 5، ش 20، ص 31 ـ 44.
طالب‌زاده، ز.؛ ف. حسن‌زاده (1394). «به سمت مدرسة هوشمند: مقایسه بین مدرسة هوشمند و مدرسة سنتی جهت فرایند یادگیری ریاضی»، علوم اجتماعی و رفتاری، ش 171، ص 90 ـ 95.
طیب‌نیا، ع.؛ ع. سوری؛ م. میرزابابایی (1398). «تأثیر آموزش بر سرمایة اجتماعی»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 27(91)، ص 261 ـ 288.
کیامرثی، آزاد؛ سویل مؤمنی (1392). «بررسی ارتباط سـرمایة اجتماعی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آمـوزان دختر دبیرسـتانی»، روان‌شناسی مدرسـه،شماره 5. 119‌ ـ 130.
محی، طیب (1399). «سرمایة اجتماعی و آموزش عالی»، نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت، شیراز، https://civilica.com/doc/1142787.
یخچالی، مهدی؛ رضا طهماسبی؛ میثم لطفی؛ امین فرجی ملازی (1399). «واکاوی ویژگی‌ها دولت به مثابة پلتفرم با استفاده از مرور نظام‌مند و فراترکیب»، مدیریت دولتی، د 12، ش 2.
Adler, P. S. & Kwon, S. W. (2002). “Social capital: Prospects for a new concept”, Academy of management review, 27(1), pp. 17-40.
Almasizadeh, S. & Jafari, M-B. (1401). “Examining the role of transformative technologies in increasing students' social capital”, International Social Capital Conference, third session .)in Persian).
Arvin, M., Faraji, A., & Bazarafken, Sh. (2017). “Investigating the impact of social capital on earthquake risk management with an emphasis on resilience (case study: District 9 of Tehran)”, Urban and Regional Studies and Research, 5(1), pp. 1-24. (in Persian)
Ayse, H., Ozgun, A., Mehves Tarim, A., Dursun Delen, Selim Zaim, C. (2022). “Social capital and organizational performance: The mediating role of innovation activities and intellectual capital”, Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/health:1-12.
Babaei Saroyi, M., Danaei, A., & Zargar, S. M. (1400). “Analyzing the effect of social capital on the adoption of new media technologies (study: augmented reality technology)”, National Studies Quarterly, No. 3, pp. 159-182. )in Persian)
Balog, M. M., Demidova, S. E., & Troyan, V. V. (2020). The influence of digital transformation on the shadow economy ETAP: Economic Theory, Analysis, and Practice 4 58-72 DOI: http://doi.org/10.24411/2071-6435-2020-10034.
Bourdieu, P. (1974). “Avenir de classe et causalité du probable”, Revue Française de Sociologie, 15(3), pp. 3-42.
Daneshmandi, M., Parmah, H., Aghapour Arani, F., & Moini, A. (1400). “designing an electronic learning system using ontology in the semantic web”, The First Festival Of Tehran Digital University, Tehran. (in Persian)
Gabriela, K., Nadezhda, A., & Lina, Y. (2018). “The Potential of Augmented Reality to Transform Education into Smart Education”, TEM Journal, Vol. 7, Issue 3, pp. 556-565, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM73-11, August 2018.
Hill, Ch., Rosehart, P., Janice, St.H, & Sadhra, S. (2020). “What kind of educator does the world need today? Reimagining teacher education in post-pandemic Canada”, Journal of Education for Teaching International research and pedagog.
Hosni, H. (2014). “Social Capital in Iran's Political Development, International Conference on Humanities”, Psychology and Social Sciences, Tehran, Iran. (in Persian)
Huang, R., Tlili, A., Chang, T., Zhang, X., Nascimbeni, F., & Burgos, D. (2020). “Disrupted classes, undisrupted learning during COVID-19 outbreak in China: application of open educational practices and resources”, Smart Learning Environments (2020) 7:19 https://doi.org/10.1186/s40561-020-00125-8
Kenova, A. V. & Lisenkova, A. A. (2019). Identity matrix in the digital age: social challenges to overcome the anonymity Tomsk state university journal of cultural studies and art history 35 14–28 DOI: http://doi.org/10.17223/22220836/35/2
Kiyamarthi, A. & Momeni, S. (2012). “Studying the relationship between social capital and happiness with academic progress in female high school students”, Journal of School Psychology, 5, No. 119-130. (in Persian)
Lucato, W.C., Pacchini, A.P., Facchini, F., & Mummolo, G. (2019). Model to evaluate the industry 4.0 readiness in industrial companies, IFAC Papers OnLine 52-13: 1808–1813. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.20 19.11.464.
Lytras, M.D., Visvizi, A., Sariret, A., Daniela, L., & De Pablos, P.O. (2018). “Social networks research for sustainable smart education”, Sustainability (Switzerland), 10.
Manakhova, I., Bystrov, A., Ignatyeva, G. (2019). “Personnel security in the conditions of digitalization of the economy” In: E. Tikhonovich & V. Batmanova (eds.), Proceedings of the Volgograd state university international scientific conference: competitive, sustainable and safe development of the regional economy, Vol. 83, pp. 391-395, AEBMR-Advances in Economics Business and Management Research (Volgograd) DOI: https://doi.org/10.2991/cssdre19.2019.76.
Markoe Hayes, S., Chapple, S., & Ramirez, C. (2014). “Strong, Smart and Bold Strategies for Improving Attendance and Retention in an After-School Intervention”, Journal of Adolescent Health, 54(3), pp. 64-69, https://doi.org/10.1016/j.jadoheal th.2013.12.030.
Mittal, S., Khan, M.A., Romero, D., & Wuest, T. (2017). “Smart manufacturing: characteristics, technologies and enabling factors”, Journal of Engineering Manufacture, 223(5), pp. 1342–1362, https://doi.org/10.1177/09544054 17736547.
Mohi, T. (2019). “Social Capital and Higher Education”, First National Conference of Cognitive Sciences and Education, Shiraz, https://civilica.com/doc/1142787. (in Persian)
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage”, The Academy of Management Review, Vol. 23, No. 2, pp. 242-266.
Rasulzadeh, B., Rostgarpour, H., Sarmadi, M.R., & Faraj-Ellahi, M. (2013). “Investigating the role of distance education system in creating social capital and providing a suitable model for its promotion in the country's higher education”, Educational Planning Studies Quarterly, Vol. 2, No. 3, pp. 83-106. (in Persian)
Raunghi, M.H. & Faizi, K. (1400). “Evaluating the readiness of a smart university under transformative technology”, Executive Management Research Journal, No. 27. (in Persian)
Rymarczyk, J. (2020). Technologies, opportunities and challenges of the industrial revolution 4.0: theoretical considerations Entrepreneurial business and economics review, 8(1), pp. 185-198, DOI: http://doi.org/10.15678/EBER.2020.080110.
Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution (Geneva: World Economic Forum).
Seyed-Noorani, S. M.R., Sojadi, M.S., Forozan, F., & Jahangerd, F. (2014). “Examining the role of education in creating social capital in Iran (1360-1390)”, Scientific Research Quarterly Of Economic Growth And Development Research, 5th year, 20th issue, pp. 31-44. (in persian)
Sohrabi, B., Azami, A., & Yazdani, H.R. (1390). “Pathology of the researches done in the field of Islamic management with a meta-composite approach”, Chashmandaz Quarterly Journal of Government Management, 6, pp. 9-24. (in Persian)
Soltani-Nejad, F. (2015). “Investigating the relationship between the use of educational technologies and the academic motivation of female students in the second year of high school in Bandar Abbas”, The third international conference on psychology, educational sciences and lifestyle, Mashhad https://civilica.com/doc/593259. (in Persian)
Song, J. H. (2016). The effect of social capital on organizational performance in different cultures: A cross-national comparison of the United States and South Korea.
Taleb Z. & Hassan-Zadeh F. (2015). “Toward Smart School: A Comparison between Smart School and Traditional School for Mathematics Learning”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, pp. 90–95. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2 015.01.093.(in Persian)
Tayebnia, A., Suri, A., & Mirzababaei, M. (2018). “The effect of education on social capital”, Economic research and policies, 27(91), pp. 261-288. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=532787. (in Persian)
Tracking Trust (2009). Available from: understandingsociety. blogspot.com /2010/04/trust-networks.html.
Yakhchali, M., Tahmasabi, R., Lotfi, M., & Faraji Melai, A. (2019). “Examining the features of the government as a platform using a systematic and meta-composite review”, Public Administration, Vol. 12, No. 2. (in Persian)