بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعه‌ی سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت و برنامه ریزی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

4 دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

اعتبار جهانی و توسعه ملی در هر جامعه‌ای ریشه در اصول آموزشی و اجتماعی آن دارد. همچنین پدیده‌ی جهانی‌شدن تحولات فناوری نیز به‌طور هم‌زمان، منجر به دگرگونی و هوشمندی در آموزش گردیده و بحث توسعه‌ی سرمایه اجتماعی در سطح کلان و در سطح خرد در درون سازمان‌های آموزشی مطرح می‌گردد. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند بر ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی، با روش تحقیق کیفی از نوع مرور نظام‌مند در جدیدترین ادبیات پژوهش‌های صورت گرفته در جامعه آماری: تجارب و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی آموزش هوشمند و سرمایه‌ی اجتماعی با روش فراترکیب در تحلیل داده‌ها بررسی شده است و با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق مرور سیستماتیک بر اساس تجمیع کدهای احصاء شده، شامل ۳۴ کد در بخش ویژگی‌ها، ۲۸ کد در بخش فناوری و ۵ کد در بخش عوامل توانمند ساز و تسهیل گر و ۱۱ خوشه در آموزش هوشمند می‌باشد و بر اساس نتایج حاصله ارتباط دوجانبه میان هر دو مؤلفه منتهی به توسعه‌ی آموزش هوشمند و سرمایه اجتماعی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات