شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی سبز در راستای توسعه سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ، نوشهر، ایران

3 دانش آموخته دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی سبز در راستای توسعه سرمایه اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب و گروه های کانونی انجام شده است. جامعه آماری اول پژوهش کلیه اسناد مکتوب مربوط به مدیریت منابع انسانی سبز و سرمایه اجتماعی شامل 45 مقاله و اثر بر مبنای معیارهای معتبر از بین 170مقاله و اثر انتخاب و تحلیل شد. جامعه ی آماری دوم شامل خبرگان حوزه ی منابع انسانی و سرمایه اجتماعی بودند که در نهایت 15نفر تعیین شدند و به دلیل شرایط و محدودیت های پاندمی کرونا، به صورت از راه دور نسبت به ارائه ی نظرات و پیشنهادات اقدام نمودند. با کاربرد مراحل هفت گانه فراترکیب، الگوی مفهومی در شش لایه ی مفهومی، مقوله ای و کدها به دست آمد. در هر یک از لایه ها مفاهیم و موضوعاتی گنجانده شد که در نهایت 28 مقوله شناسایی شد. جهت اعتباریابی کیفی الگوی به دست آمده بر اساس نظرات خبرگان در قالب گروه‌های کانونی اخذ شد و الگوی مفهومی مورد تأیید خبرگان پژوهش قرار گرفت. با توجه به یافته های حاصل از اجرای فرآیند فراترکیب در شناسایی ابعاد و مقوله های مدیریت منابع انسانی سبز که می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی در جهت نحوه ی پیاده سازی سیاست های توسعه سرمایه اجتماعی در هلدینگ های اقتصادی قرار گیرد در قالب الگویی مفهومی به تأیید و توافق بالای خبرگان رسید، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات