فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در زمینة رابطة سرمایة اجتماعی و رضایت زناشویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی، دانشکدة حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران

چکیده

پژوهش‌های متعددی در زمینة رابطة سرمایة اجتماعی و نقش آن بر رضایت زناشویی در ایران انجام شده است و نتایج متنوعی نیز در زمینة تأثیر سرمایة اجتماعی بر رضایت زناشویی داشته‌اند. انجام دادن دوبارة تحقیق با روش پیمایش در این حوزه شاید به پیچیدگی‌های مختلفی منجر شود. از این ‌رو، هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری روش فراتحلیل به منظور ترکیب و تحلیل نتایج مطالعات صورت‌گرفته در زمینة سرمایة اجتماعی و رضایت زناشویی بود و نیز تبیین این موضوع که مطالعات انجام‌شده تا چه حد در این راه موفق بوده‌اند. بدین منظور دَه پژوهش انجام‌شده بین سال‌های 1388 تا 1398 دربارة ارتباط میان سرمایة اجتماعی و سازگاری زناشویی، که در فصلنامه‌های معتبر علمی به چاپ رسیده‌اند، جهت بررسی انتخاب شدند. پژوهش‌های منتخب به روش پیمایش در جوامع آماری متفاوت و بر حسب سنجه‌های پایا به انجام رسیده‌اند و جامعة آماری شامل دَه مقالة مرتبط با رابطة سرمایة اجتماعی و میزان رضایت زناشویی بود و نمونه‌ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. در گام بعدی ضریب اندازة اثر و نقش تعدیل‌کنندگی ابعاد سرمایة اجتماعی با استفاده از نرم‌افزار CMA2 ارزیابی شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق حاضر نشان داد اندازة اثر یا ضریب تأثیر سرمایة اجتماعی بر رضایت زناشویی برابر با 0.478 است؛ که بنا بر نظام تفسیری کوهن در حد بالایی است. همچنین این ضریب برای مردان بالاتر از زنان ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آزادارمکی، تقی (1386). جامعه‌شناسی خانوادة ایرانی، تهران، سمت.
اولیا، نرگس؛ مریم فاتحی‌زاده؛ فاطمه بهرامی (1387). «تأثیر دانش‌آموزان برای غنی‌سازی بر افزایش رضایتمندی زناشویی زوج‌ها، اندیشه‌های نوین تربیتی»، فصلنامة دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، د 4، ش 1، ص 9 ـ 30.
ایمان، یادعلی؛ زهرا جمالویی (1391). «بررسی رابطة میان سرمایة اجتماعی و رضایتمندی زناشویی»، فصلنامة تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد شوشتر، س 6، ش 17، ص 9 ـ 12.
الوانی، سید مهدی؛ تهمینه ناطق؛ محمدمهدی فراحی (1386). «نقش سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش سازمانی»، علوم مدیریت ایران، ش 5، ص 35 ـ 70.
الوانی، سید مهدی؛ علی‌رضا شیروانی (1390). «سرمایة اجتماعی، اصل محوری توسعه»، تدبیر، ش 147، ص 27.
توسلی، غلام‌عباس؛ مرضیه موسوی (1384). «مفهوم سرمایة اجتماعی در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه‌های سرمایة اجتماعی»، علوم اجتماعی، ش 26 ـ 32.
دلاور، علی (1384 و 1380). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم اجتماعی و انسانی، تهران، دانش رشد.
روحانی، حسن (1390). «سرمایة خانواده، سنگ‌بنای سرمایة اجتماعی»، راهبرد، د 20، ش 59، ص 7 ـ 46.
شکربیگی، عالیه (1386). «مطالعة جامعه‌شناختی سرمایة اجتماعی خانوادة ایرانی»، سایت نشریة علمی و مستقل جامعه‌شناسی ایران.
شارع‌پور، محمود (1387). «فرسایش سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن»، مجلة انجمن جامعه‌شناسی ایران، ش 3، ص 92 ـ 152.
شعاع‌کاظمی، مهرانگیز (1389). «بررسی پیوند الگوهای ارتباطی با خشنودی زناشویی»، مطالعات زنان، س 8، ش 1، ص 57 ـ 70.
قلی‌زاده، آذر؛ زهره اسماعیلیان اردستانی (1393). «نقش مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، ش 15، ص 37 ـ 46.
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریة اجتماعی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران، نی.
گنجی، محمد؛ محمدجواد سامانی‌نژاد (1391). «فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین زنان»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، د 8، ش 26، ص 171 ـ 200.
مقصودی، سوده؛ سعید معیدفر؛ محمد توکل (1390). «بررسی جامعه‌شناختی رابطة سرمایة اجتماعی و رضایت زناشویی در بین زوجین شهر کرمان»، مطالعات اجتماعی ایران، د 5، ش 1.
محمدی، محمدعلی (1384). سرمایة اجتماعی و سنجش آن، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
Alvani, M. & Shirvani, A. (2011). “Social capital is the central principle of development”, Tadbir Monthly, 147, p. 27. (in Persion)
Alvani, M., Nategh, T., & Farahi, M. M. (2007). “The role of social capital in the development of organizational knowledge management”, Iranian Journal of Management Sciences, 5, pp. 35-70. (in Persion)
Azad-Armaki, T. (2007). Sociology, Family, Iran, Tehran, Position. (in Persion)
Bourdieu, P. (1986). “The forms of capital”, in J.G Richardson (ed), hand book of Theory and Research for the sociology of education, Newyork, London, Greenwood press.
Bourdieu, P. (1993). Sociology in Question, Sage, London.
Coleman, J. (1998). “Social capital in the creation of Human Capital”, American Journal of sociology, Vol. 94.
Coleman, J. (1998). Foundations of Social Theory, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran, Ney Publishing. (in Persion)
Delavar, A. (2005-2006). “Theoretical and Scientific Foundations, Research in Social Sciences and Humanities”, Tehran, Danesh Roshd Publications. (in Persion)
Ganji, M. & Samani-Nejad, M. J. (2012). “Culture of participation and marital satisfaction in, among women”, Journal of Cultural Studies and Communication, 8(26), pp. 171-200. (in Persion)
Gholizadeh, A. & Ismailian Ardestani, Z. (2014). “The Role of Capital and Social Components on Marital Satisfaction of Married Students”, Knowledge and Research, in Applied Psychology, 15, pp. 37-46. (in Persion)
Iman, Y. & Jamaloui, Z. (2012). “A Study of the Relationship between Social Capital and Marital Satisfaction”, Quarterly, Social Sciences, Islamic Azad University, Shushtar Branch, Year 6(17). (in Persion)
Kaplan, mand J.E. Maddux (2002). “Goals and marital satisfaction:perceived support for personal goals and Collective efficacy for collective gools”, psychol, No. 21, pp. 157-164.
Kelin, david M. & James, M, white (2002). Marital problems and marital satisfaction, an examination of a Brazilian sample.Marriage and family therapy programe.
Keyes, C.M. & shapiro, A. (2004). Social well-bing IN The U.S.: A Descriptive Epidemology, orvill Brim:CarolD Ryff & Ronald C. Kessler (Eds), Healthing Are you? A National staudy of well-be-ing of midlife, university of Chicago Press.
Lin, Nan Karen Cook & ronalds; But, editors (2001). Capital: Theory and Resarch, How thorne, NY:
Aldine de Grayter.
Maghsoudi, S., Moeidfar, S., & Tavakol, M. (2011). “Sociological study of the relationship between social capital and marital satisfaction in couples in Kerman”, Journal of Social Studies, 5(1). (in Persion)
Mohammadi, M. (2005). Capital, Social and its Measurement, Tehran University of Social Welfare, and Rehabilitation. (in Persion)
Olia, N., Fatehizadeh, M., & Bahrami, F. (2008). “The effect of students for enrichment on increasing marital satisfaction of couples New educational ideas”, Journal of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, 4(1 & 2), pp. 9-30. (in Persion)
Rouhani, H. (2011). “Family Capital, the cornerstone of social capital”, Rahbard Magazine, 20(59), pp.7-46. (in Persion)
Sharipour, M. (2008). “Erosion of social capital and its consequences”, Journal of the Iranian Sociological Association, 3, pp. 92-152. (in Persion)
Shekarbeigi, A. (2007). “Sociological study of the social capital of the Iranian family”, Website of the scientific and independent journal of Iranian sociology. (in Persion)
Shoaa Kazemi, M. (2010). “Study of the relationship between communication patterns and marital satisfaction”, Women Studies, eighth year, 1, pp. 57-70. (in Persion)
Tavassoli, G. & Mousavi, M. (2005). “The concept of social capital in classical and modern theories with emphasis on theories of social capital”, Social Sciences Quarterly, (26-32). (in Persion)
Tavassoli, G. & Mousavi, M. (2005). “The concept of social capital in classical and modern theories with emphasis on theories of social capital”, Social Sciences Quarterly, (26-32). (in Persion)
White. K., Brinkerhoof, D.B. & Both, A. (1985). “the effect of marital disruption on child’s attachment to parents”, Journal of mamily, lssues 6-1, pp. 5-22.