بررسی رابطة سرمایة اجتماعی، کارایی سرمایه‌گذاری، و پرداخت سود سهام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، مؤسسة آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران

چکیده

سرمایة اجتماعی به ‌عنوان موضوعی جدید مورد توجه پژوهشگران بوده و ارتباط آن با سایر متغیرها مورد علاقة پژوهشگران قرار گرفته است. سرمایة اجتماعی گونة نوظهوری از سرمایة اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری‏های سودمند در فضای کسب‌وکار می‌شود و بدین ترتیب رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می‏دهد. زمانی که سرمایة اجتماعی یک شرکت در سطح بالایی قرار داشته باشد مدیران رفتارهای فرصت‌طلبانة کمتری از خود نشان می‌دهند و برای همکاری و تعامل بیشتر در شرکت می‌کوشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‏ها از نوع پژوهش‏های نیمه‏تجربی پس‏رویدادی است. در این پژوهش، رابطة بین سرمایة اجتماعی، کارایی سرمایه‌گذاری، و پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 104 شرکت نمونه در دورة زمانی 1396 تا 1400 بررسی شده است. در زمینة بررسی این موضوع پنج فرضیه تدوین شد و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که رابطة بین سرمایة اجتماعی (رابطه با سایر شرکت‌ها و رابطه با دولت) با سیاست پرداخت سود سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است. به طور کلی، نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی نقش مهمی در تأثیرگذاری خط‌مشی توزیع سود سهام ایفا می‌کند. همچنین سرمایة اجتماعی باعث افزایش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، اسماعیل؛ رضایی، فرزین و قادری، صلاح‌الدین (1401). سرمایة اجتماعی، چسبندگی سود سهام، و کارایی سرمایه‌گذاری. دانش سرمایه‌گذاری، 11(44)، 297 ـ 314.
استیری، زهره (1380). بررسی محتوای اطلاعاتی مخارج سرمایه‌ای در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‏نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تهران.
تقی‌زاده خانقاه، وحید و بادآور نهندی، یونس (1394). بررسی رابطة بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی، و سیاست تقسیم سود شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان. حسابداری سلامت، (2)4، 60 ـ 86.
تقی‌زاده خانقاه، وحید؛ بادآور نهندی، یونس؛ متقی، علی‌اصغر و تقی‌زاده، هوشنگ (1398). ارائة مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، (2)21، 237 ـ 264.
خامه‌چی، حامد و رنگ‌ریز، حسن (1398). فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 6، شمارة 4، 603 ـ 624.
حجازی، رضوان؛ فصیحی، صغری و کرم‌شاهی، بهنام (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، (54)14، 73 ـ 94.
ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی (1391). بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت‌مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، (1)1، 29 ـ 51.
سلطانی، اصغر و مؤمنی، زهرا (1390). مروری بر عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود و احتمال پرداخت سود سهام. حسابداری و مدیریت مالی، 7، 56 ـ 68.
صادقی‌شریف، سید جلال و بهادری، حجت (1388). بررسی تأثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دورة 11، شمارة 27، 61 ـ 80.
فروغی، داریوش و علی‌دادی شمس‏آبادی، جمال (1396). تأثیر هیئت‌مدیرة مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات و کیفیت سود. پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 9، شمارة 34، 16 ـ 84.
فلاح‏شمس، میرفیض؛ اسکندری، بهمن؛ عزیزی، فرهاد و نوروزی، محمد (1399). سرمایة اجتماعی و رفتار نامتقارن هزینه‏ها. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 7، شمارة 3، 297 ـ 317.
مهرانی، کاوه و حصارزاده، رضا (1388). کیفیت حسابدای و سطح انباشت وجوه ‌نقد. فصلنامة بورس اوراق بهادار تهران، سال 2، شمارة 5، 105 ـ 127.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ جندقی‌قمی، محمد و محمدی، منصور (1396). بررسی اثر روابط سیاسی شرکت‌ها بر به‏‏کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. حسابداری ارزشی و رفتاری، دورة 2، شمارة 3، 147 ـ 168.
Arsyad, M., Haeruddin, S. H., Muslim, M., & Pelu, M. F. A. (2021). The effect of activity ratios, liquidity, and profitability on the dividend payout ratio, Indonesia Accounting Journal, 3(1), 36-44.
Ajide, F.M. & Aderemi, A.A. (2014). The Effects of Earnings Management on Dividend policy in Nigeria: An Empirical Note, The SIJ Transactions on Industrial, Financial & Business Management (IFBM), Vol. 2, No. 3, 145-152.
Barros, V., Guedes, M. J., Santos, P., & Sarmento, J. M. (2022). Does CEO turnover influence dividend policy?, Finance Research Letters, 44, 102085.
Davaadorj, Z. (2019). Does social capital affect dividend policy?. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 22, 116-128.
DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Skinner, D. J. (2009). Corporate payout policy. Foundations and Trends® in Finance, 3(2–3), 95-287.
Ebrahimi, E., Rezaei, F., & Ghaderi, S. (2022). Social capital, Sticky Dividend and investment efficiency, Journal of Investment Knowledge, 11(44), 297-314. (in Persian)
Foroughi, D. & Alidadi Shamsabadi, J. (2017). The effect of joint board of directors on voluntary disclosure of information and profit quality, Financial and Auditing Accounting Research, Vol. 9, No. 34, 61-84. (in Persian)
Hasan, M. & Habib, A. (2020). Social capital and payout policies, Journal of Contemporary Accounting and Economics, 16, 100183.
Hejazi, R., Fasihi, S., & karamshahi, B. (2017). Investigating the Effect of Management Ability on Dividend Policy Companies listed in Tehran Stock, Empirical Studies in Financial Accounting, 14(54), 73-94. (in Persian)
Kim, J., Yang, I., Yang, T., & Koveos, P. (2021). The impact of R&D intensity, financial constraints, and dividend payout policy on firm value, Finance Research Letters, 40, 101802.
Sadeghi-Sharif, S-J. & Bahadori, H. (2009). Ownership Structure and Payout Ratio: Empirical Evidence of Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Research, Vol. 11, No. 27, 16-84. (in Persian)
Setayesh, M. H. & Kazemnejad, M. (2012). The Effects of Ownership Structure and Board Composition on the Dividend Policy of the Listed Firms in Tehran Stock Exchange (TSE), Journal of Accounting Knowledge, 1(1), 29-51. (in Persian)
Sinnadurai, P., Subramaniam, R., & Devi, S. (2021). The Influence of Government Shareholding on Dividend Policy in Malaysia, International Journal o f Financial Studies, 9, 49, 2-28.
Shehata, N. (2022). Board national diversity and dividend policy: Evidence from Egyptian listed companies, Finance Research Letters, 45, 102132.
Soltani, A. & Mo'meni, Z. (2011). An overview of the factors affecting dividend policy and the likelihood of dividend payment, Journal of Accounting and Financial Management, No. 7, 56-68. (in Persian)
Taghizadeh Khanqah, V. & Badavar Nahandi, Y. (2015). Investigating the Relationship between Managerial Ownership, Financial Leverage and Dividend Policy of the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange via Simultaneous Equations, Journal of Health Accounting, 4(2), 60-86. (in Persian)
Taghizadeh Khanqah, V., Badavar Nahandi, Y., Mottagi, A., & Taghizadeh, H. (2019). Presentation of Firm's Investment Efficiency Measurement Model inTehran Stock Exchange, Financial Research Journal, 21(2), 237-264. (in Persian)
Yufan, Z. & Sin Huei, NG. (2021). Dividend payout policies in the pre and post split share structure reform in China, Cogent Economics & Finance, Published online: 19 May 2021, 6-21.