دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 211-326