خویشاوندسالاری و بی تفاوتی سازمانی کارکنان: تحلیل نقش میانجی سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خویشاوندسالاری بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی استان لرستان بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش تعداد 1331 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم آباد بودند، از این میان نمونه ای به تعداد 297 نفر به روش تصادفی طبقه ای از میان آنها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1389)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و خویشاوندسالاری آراسلی و تامر (2008) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به تایید رسید. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که خویشاوندسالاری از طریق سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنی داری بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی استان لرستان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات