دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-113 
تربیت به منزله یک سرمایة اجتماعی در پسامدرن

صفحه 103-113

10.22059/jscm.2023.360186.2423

عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمی