تبیین رابطة سرمایة اجتماعی و عملکرد شغلی در ایران با رویکرد فراتحلیل: پژوهش‏‏‌‏های بازة زمانی 1389 ـ 1399

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی‌ـ توسعه، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: تأثیر سرمایة اجتماعی بر عملکرد شغلی بر کسی پوشیده نیست؛ به گونه‌ای که تاکنون به‌ویژه در دهة 1389 ـ 1399 مقالات متعددی در این زمینه منتشر شده و نتایج متفاوتی داشته است. به همین سبب، هدف اصلی تحقیق تبیین رابطة سرمایة اجتماعی و عملکرد شغلی در ایران (پژوهش‏‏‌‏های بازة زمانی 1389 تا 1399) با رویکرد فراتحلیل است.
روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمّی (cma3) و ابزار آن پرسشنامة معکوس است. جامعة آماری پژوهش 27 تحقیق پیمایشی (علمی‏‌‏ـ پژوهشی) است که 11 پژوهش با رعایت روایی، اعتبار و کیفیت پژوهش، وجود ضریب همبستگی، حجم نمونه، و سطح معناداری انتخاب شدند. روش نمونه‏‌‏گیری هدفمند است. روایی و پایایی پژوهش کنترل‏‌‏ و به روش فرمول کوهن و فیشر اندازة اثر آن‏‌‏ها برآورد شده است.
یافته‏‏‌‏های تحقیق: یافته‏‏‌‏ها نشان داد اندازة اثر کلی سرمایة اجتماعی بر عملکرد شغلی در حد متوسط رو به بالا یعنی به میزان 467/0 است و با توجه به ناهمگنی مطالعات متغیر کیفی «نوع جامعة آماری» به عنوان متغیرهای تعدیلگر در محاسبات لحاظ شد و نتایج نشان داد عملکرد شغلی جامعة دانشگاهی بیشتر از جامعة غیردانشگاهی متأثر از سرمایة ‏‌‏اجتماعی است.
نتیجه: جهت بهبود وضعیت عملکرد شغلی در سازمان‏‌‏های مختلف ‌‏باید برای ارتقای سرمایة اجتماعی تلاش مضاعف صورت بگیرد. این مهم با آموزش ارتباطات اثربخش، بهبود فرایند ارتباطات، افزایش تعاملات میان کارکنان و مدیران در داخل و خارج سازمان، ایجاد فرهنگ و جوّی آکنده از همکاری، اعتماد متقابل، کار تیمی، و مشارکت بین بخشی  محقق می‏‌‏شود و سازمان‌ها را به سمت تعالی و سرآمدی سوق می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آزادی، رسول و عیدی، حسین (۱۳۹۵). اثرات رضایت شغلی و ‏‌سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجیگری تعهد سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان وزارت ورزش و جوانان). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2 (4)، 11-24.
‏‫احمدی، ‏‌‏علی‏‌‏اکبر و فیض‏‌‏آبادی، ‏‌‏حوریه (۱۳۹۰). بررسی ارتقای ‏‌سرمایۀ اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونۀ موردی: سازمان‏‏‌‏های ستادی شهرداری تهران). مدیریت دولتی‏‌ (دانشگاه تهران)، 6 (3)، 35-54.
‏‫ارجمند‏‌‏راد، ‏‌‏ایمان و شکرکن، ‏‌‏حسین (۱۳۹۹). رابطۀ ‏‌سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری. مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، 14 (6)، 227-240.
‏‫اردلان، ‏‌‏محمدرضا و معجونی، ‏‌‏حسین (۱۳۹۹). نقش مدیریت استعداد در عملکرد شغلی با میانجیگری ‏‌سرمایۀ اجتماعی. پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، 61 (12)، 321-352.
‏‫حسینی، سید فرهاد؛ باتمانی، محمدامین؛ وکیلی، یوسف و ناقه‌چی، مهتاب (۱۳۹۹). تبیین نقش ابعاد استفاده از شبکه‏‏‌‏های اجتماعی بر عملکرد کارکنان با تأکید بر نقش میانجی ‏‌سرمایۀ اجتماعی. مدیریت منابع انسانی پایدار، 2 (3)، 7-26.
‏‫خضری، ‏‌‏زهرا؛ مظلوم‏‌‏خراسانی، ‏‌‏محمد و نوغانی‏‌‏دخت‏‌‏بهمنی، ‏‌‏محسن (۱۳۹۸). فراتحلیل مطالعات ‏‌سرمایۀ اجتماعی و علمکرد شغلی. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 16 (2)، 39-52.
‏‫رضائی، روح‌الله؛ شعبان‌علی فمی، حسین و صلاحی‌مقدم، نفیسه (۱۳۹۵). بررسی تأثیر ‏‌سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11 (2)، 121-133.
‏‫زرین‏‌‏پور، ‏‌‏امید و علی‏‌‏شیری، ‏‌‏بهرام (۱۳۹۷). دانشگاه، ‏‌سرمایۀ اجتماعی، احساس امنیت. امنیت‌پژوهی، 63 (17)، 141-155.
‏‫صفایی‏‌‏پور، ‏‌‏زهرا و توکلان، ‏‌‏علی (۱۳۹۹). بررسی نقش و اثرات ‏‌سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام). شباک، 74 (6)، 157-168.
‏‫قنبری، سیروس و عبدالملکی، جمال (۱۳۹۹). نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا). پژوهش‏‏‌‏های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 9 (1)، 1-22.
‏‫قنبری، ‏‌‏سیروس و همتی، ‏‌‏مدینه (۱۳۹۵). بررسی رابطۀ بین ‏‌سرمایۀ اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا. نامۀ آموزش عالی، 35 (9)، 117-135.
‏‫کریمی، سعید و شاهدوستی، مریم (۱۳۹۷). بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‏‌‏گیری یادگیری. مطالعات کارآفرینی و توسعة پایدار کشاورزی، 5 (3)، 67-80.
‏‫گراوند، ‏‌‏ایوب؛ موسی‌وند، ‏‌‏مریم و ویسه، ‏‌‏سید مهدی (۱۳۹۵). بررسی رابطۀ ‏‌سرمایۀ ‏‌‏اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان. اسلام و مطالعات اجتماعی، 13 (4)، 38-63.
‏‫مرادی‌سروش، محمد (۱۳۸۹). بررسی ارتباط صفات انگیزشی، ‏‌سرمایۀ اجتماعی سازمانی و جهت‌گیری مذهبی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی. پایان‏‌‏نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی.
‏‫معمارزاده تهران، غلام‌رضا؛ دانش‌فرد، کرم ا. و حسامی، زهرا (۱۳۹۳). بررسی رابطۀ بین ‏‌سرمایۀ اجتماعی با عملکردکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین. مدیریت توسعه و تحول، 6 (17)، 1-5.
‏‫منطقی، منوچهر؛ اسکندرپور، بهروز؛ دستیاری، اکرم و نظری، یونس (۱۳۹۵). نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآورانة کارکنان، با تأکید بر نقش تاب‏‌‏آوری و توانمندسازی. مدیریت ‏‌سرمایۀ اجتماعی، 3 (2)، 189-207.
‏‫نعمتی، ‏‌‏محمدعلی؛ اکبرزاده‏‌ صفوئی، ‏‌‏مرتضی؛ زنگیان، ‏‌‏سمیه و باقرصاد‏‌‏رنانی، ‏‌‏منصور (۱۳۹۵). نقش ‏‌سرمایۀ اجتماعی، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی (شهرداری شهرستان خوی). اقتصاد و مدیریت شهری، 17 (5)، 115-132.
‏هومن، حیدرعلی. (1398). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت).
Ahmadi, A.A. & Feyzabadi, H. (2011). Investigating Social capital and effect of that on the organization improvement (Case study: Staff Organizations of Tehran municipality. Public Administration (Tehran University), 6 (3), 35-54. (in Persian)
Ardalan, M.R. & Majooni, H. (2020). The Role of Talent Management in Job Performance Mediated by Social Capital. Journal of Executive Management, 12 (24), 321-352. (in Persian)
Arjmandrad, I. & Shokrkon, H. (2020). The Relationship of Social Capital and Quality of Work Life with Job Performance and Work Engagement. Industrial and Organizational Psychology Studies, 7 (2), 225-240. (in Persian)
Azadi, R. & Eydi, H. (2016). The effects of social capital and job satisfaction on employee performance with organizational commitment mediation role) Case Study, Youth and Sports Ministry). Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(4), 11-24. (in Persian)
Barron, A., Pereda, A., & Stacey, S. (2017). Exploring the performance of government affairs subsidiaries: A study of organisation design and the social capital of European government affairs managers at Toyota Motor Europe and Hyundai Motor Company in Brussels. Journal of World Business, 52 (2), 184-196.
Crane, B. & Hartwell, Ch. J. (2019). Global talent management: A life cycle view of the interaction between human and social capital. Journal of World Business, 54 (2), 82-92.
Dai, W. D., Mao, Zh. E., Zhao, X. R., & Mattila, A. S. (2015). How does social capital influence the hospitality firm’s financial performance? The moderating role of entrepreneurial activities. International Journal of Hospitality Management, 51, 42-55.
Ellinger, A. E., Musgrove, C. C. F., Ellinger, A. D., Bachrach, D. G., Baş, A. B. E., & Wang, Y-L. (2013). Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of business research, 66 (8), 1124-1133.
Garavand, A., Moosivand, M., & Viseh, S. M. (2016). Examination of the Relationship between Social Capital and Job Performanceamong Professors of Lorestan Payame Noor University. Journal of Islam and Social Studies, 4, 13, 38-63. (in Persian)
Ghanbari, S. & Abdolmaleki, J. (2020). The Role of Social Capital in the Job Performance Mediated by Teamwork (Case Study: Bu Ali Sina University Staffs). Strategic Research on Social Problems in Iran, 9 (1), 1-22. (in Persian)
Ghanbari, S., & Hemati, M. (2016). Investigating the relationship between social capital and job performance of Bo Ali Sina University employees. Higher Education Letter, 35 (9), 117-135. (in Persian)
Homan, H. (2019). A Practical Guide to Meta-Analysis in Scientific Research. Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samat).
Hosseini, F., Batmani, M.A., Vakili, Y., & Naghechi, M. (2020). Explaining the Role of Dimensions of Using Social Media on Employee Performance with Emphasis on the Role of Social Capital (Case Study: Kermanshah Private Banks). Journal of Sustainable Human Resource Management, 2 (3), 7-26. (in Persian)
Karimi, S. & Shahdousti, M. (2018). Studying The Mediating Role of Organizational Commitment in The Relationships Among Social Capital, Job Motivation and Job Performance in Agriculture Jihad Organization of Hamedan Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49 (4), 703-717. (in Persian)
Khezri, Z., Mazloumkhorasani, M., & Noghanidokhtbahmani, M. (2019). Meta-analysis of studies of social capital and job performance. New achievements in humanities studies, 16 (2), 39-52. (in Persian)
Manteghi, M., Skandarpour, B., Dastyari, A., & Nazari, Y. (2016). The Role of Social Capital in Innovative Performance with Emphasis on the Role of Resiliency and Empowerment. Social Capital Management, 3 (2), 189-207. (in Persian)
Memarzadeh Tehran, G.R., Danesh Fard, K.A., & Hesami, Z. (2014). Investigating the Relationship between Social Capital and Staff’s per Romance at Qazvin Islamic Azad University. Journal of Development & Evolution Mnagement, 6 (17), 1-5. (in Persian)
Moradisoroush, M. (2010). Investigating the relationship between motivational traits, organizational social capital and religious orientation with the job performance of production center employees, Master Thesis, Mohaghegh Ardabili University. (in Persian)
Nemati, M.A., Akbarzadeh Safooei, M., Zangiyan, S., & Baqersad Ranani, M. (2017). The Role of Social Capital, Commitment, and Organizational Citizenship Behavior in Improving Job Performance(Case Study: Khoy Municipality). Journal of Urban Economics and Management, 5 (17), 115-132 . (in Persian)
Ofori, D. & Sackey, J. (2010). Assessing social capital for organisational performance: Initial exploratory insights from Ghana. Organizations and markets in emerging economies, 1 (2), 71-91.
Ohme, M. & Zacher, H. (2015). Job performance ratings: The relative importance of mental ability, conscientiousness, and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 87, 161-170.
Perreault, Ch., Brenner, G. A., Menzies, T. V., Filion, L. J., & Ramangalahy, Ch. (2007). Social capital and business performance: Ethnic enterprises in Canada. International Journal of Business and Globalisation, 1 (2), 145-160.
Rezaei, R., Shabanalighomi, H., & Selahimoghadam, N. (2016). Investigating the effect of social capital on organizational performance in the agricultural jihad organization of Alborz province. Extension sciences and agricultural education of Iran, 11 (2), 121-133. (in Persian)
Safaeipour, Z. & Tavakolan, A. (2020). Examining the role and effects of social capital in the development of urban tourism (case study: Ilam city). Tourism research and sustainable development, 10 (3), 39-50. (in Persian)
Santos, A. S., Reis Neto, M. T. & Verwaal, E. (2018). Does cultural capital matter for individual job performance? A large-scale survey of the impact of cultural, social and psychological capital on individual performance in Brazil. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(8), 1352-1370.
Schenkel, M. T. & Garrison, G. (2009). Exploring the roles of social capital and team‐efficacy in virtual entrepreneurial team performance. Management Research News, 32 (6), 525-538.
Wambugu, S. N., Okello, J. J., & Nyikal, R. A. (2010). Effect of social capital on performance of smallholder farmer organizations in Western Kenya.
Yan, J., Leidner, D. E., Benbya, H., & Zou, W. (2019). Social capital and knowledge contribution in online user communities: One-way or two-way relationship?. Decision Support Systems, 127, 113-131.
Zarinpour, O. & Alishiri, B. (2018). University, social capital, sense of security. Security Research, 63 (17), 141-155. (in Persian)