بررسی ارتباط بین سرمایة اجتماعی مدیرعامل با ریسک‌پذیری شرکت و سیاست‌های مالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

با توجه به رویکرد اطلاعاتی، سرمایة اجتماعی مدیرعامل مدیریت منابع شرکت و کارایی اقتصادی را بهبود می‌بخشد و هماهنگی سیاست‌های مالی شرکت را افزایش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایة اجتماعی مدیرعامل با ریسک‌پذیری شرکت و سیاست‌های مالی است. جامعة آماری این پژوهش همة شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 140 شرکت در دورة زمانی 1395 تا 1400 به روش حذف سامانمند انتخاب‌ شده‌اند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین سرمایة اجتماعی مدیرعامل و ریسک‌پذیری شرکت رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نشان‌دهندة این است که بین سرمایة اجتماعی مدیرعامل و سیاست‌های مالی شرکت رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد. سرمایة اجتماعی مدیرعامل راه را برای گردش اطلاعات باز می‌کند، برآیند تلاش‌های مدیران در سیاست‌های مالی شرکت توسط نیروهای بازار مشاهده می‌شود، هزینة تأمین مالی خارجی را کاهش می‌دهد، مشارکت بازار سهام را گسترش می‌دهد، و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های انتخاب پرتفوی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پاک‌مرام، عسگر و لطفی، بهرام (1395). ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکت‌های بیمة پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامة بیمه (صنعت بیمه)، 31 (4)، 25 ـ 48.
حسن‌زادة ثمرین، تورج؛ همتی‌ نوع‌دوست، مهناز و نیکرواحمدگورابی، حسن (1393). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی (بررسی موردی: شهرداری رشت). مدیریت دولتی، 6 (1)، 67 ـ 84.
حیدری، الهام؛ سیدکلالی، نادر و شریعتی، نیما (1401). فضیلت سازمانی و سرمایة اجتماعی: نقش میانجی تعهد سازمانی و نقش تعدیلگر هوش معنوی. مدیریت سرمایة اجتماعی، 9 )4(، 617 ـ 637.
دهقانی اشکذری، منصور و صادقیان، محمد (1398). بررسی بین ویژگی‌های مدیریت ریسک شرکت با سیاست‌های شرکت. علوم اسلامی انسانی، 18 (4)، 130 ـ 143.
صالح‌نژاد، سید حسن و کامران‌راد، صدیقه (1392). بررسی رابطة بین سرمایة فکری و ریسک سیستماتیک (مطالعة موردی: شرکت‌های داروسازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران). پژوهشهای نوین در حسابداری، 1، 26 ـ 36.
صفری گرایلی، مهدی و رضایی پیته‌نوئ، یاسر (1399). ارائة الگویی برای تبیین رابطة بین سرمایة اجتماعی و هزینة سرمایه. حسابداری سلامت، سال 9، (1)، 61 ـ 77.
گرد، عزیز؛ سیدجراحی، حمید و کامران‌راد، صدیقه (1391). رابطة میزان سهام شناور آزاد و ریسک سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 13، 169 ـ 191.
محمدی، سید موسی؛ غلامی جمکرانی، رضا؛ فلاح شمس، میرفیض و افلاطونی، عباس (1398). سرمایة اجتماعی مدیران و عملکرد مالی بانک‌ها. حسابداری ارزشی و رفتاری، 4 (7)، 381 ـ 401.
محمودآبادی، حمید و زمانی، زینب (1395). بررسی رابطة بین ریسک‌پذیری شرکت و عملکرد مالی با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(49)، 141 ـ 170.
مرانی، فاطمه؛ صالحی، الله‌کرم؛ جرجرزاده، علی‌رضا و کعب‌عمیر، احمد (1400). بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل، ارتباطات سیاسی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 15 (4 (پیاپی 57))، 285 ـ 307.
ملکیان، اسفندیار و شایسته‌مند، حمیدرضا (1394). تبیین تأثیر سازوکارهای مدیریتی راهبری شرکتی بر ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 7 (28)، 105 ـ 126.
مؤذن‌جمشیدی، میرهادی و روحی، روشنک (1400). سرمایة اجتماعی و جهش تولید در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان: یک مطالعه با رویکرد آمیخته (کیفی‌‌ـ کمّی). مدیریت سرمایة اجتماعی، 8 (2)، 285 ـ 321.
مهربان‌پور، محمدرضا و جندقی قمی، محمد (1398). جایگاه مالی و سرمایۀ اجتماعی. مدیریت سرمایة اجتماعی، 6(3)، 327 ـ 349.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ کاظم‌پور، مرتضی و اسماعیل‌بیگی، فروغ (1395). تبیین رابطة متقابل بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی با استفاده از معادلات هم‌زمان. حسابداری سلامت، 5 (2)، (پیاپی 16)، 112 ـ 129.
Acquaah, M. (2007). Managerial social capital, strategic orientation, and organizationalperformance in an emerging economy, Strategic Management Journal, 28, 1235-1255.
Bianchi, T., Viana, R.C., Castelo, B.M. (2013). Corporate Political Connections. In: Idowu, S.O., Capaldi, N., Zu, L., Gupta, A.D. (eds) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg.
Bramoullé, Y, & Rachel, K. (2007). Risk Sharing Networks, Journal of Economic Behavior and Organization, 64(3-4), 275-294.
Chiu, C. M., Hsu, M. H., & Wang, E. T. (2006). Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories, Decision Support Systems, 42(3), 1872–1888.
Dehghan Ashkzari, M. & Sadeghian, M. (2019). Examination the Characteristics of Company Risk Management with Company Policies, Research in Humanities Islamic, 18 (4), 130-143. (in Persian)
DeMarzo, P. M., Vayanos, D., & Zwiebel, J. (2003), Persuasion Bias, Social Influence, and Unidimensional Opinions, Quarterly Journal of Economics, 118(909).
Ding, H., Hu, Y, A., Kim, K., & Xie, M. (2023). Relationship-based debt financing of Chinese private sector firms: The role of social connections to banks versus political connections, Journal of Corporate Finance, 78.
Ferris, S. P., Javakhadze, D., & Rajkovic, T. (2017). The International Effect of Managerial Social Capital on the Cost of Equity, Journal of Banking and Finance, 74, 69-84.
Fracassi, C. (2016). Corporate Finance Policies and Social Networks, Management Science, 63, 2420-2438.
Gord, A., Sayeed Jarahi, H., & Kamran Rad, S. (2012). The Relationship Between Amount of Free Floating Stock and Equity Risk, Financial Accounting and Auditing Research, 4(13), 169-192. (in Persian)
Grossman, S. & Hart, O. (1986). The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration, Journal of Political Economy, 94, 691-719.
Gupta, A., Raman, K., & Chenguan, Sh. (2018).  Social Capital and the Cost of Equity, Journal of Banking and Finance, 87, 102-117.
Hasan, M. & Habib, A. (2019). Social Capital and Idiosyncratic Return Volatility, Australian Journal of Management, 44 (1), 3-13.
----------------------------. (2020). Social Capital and Payout Policies, Journal of Contemporary Accounting and Economics, 16 (1)1, 100-133.
Hassanzadeh, T., Hemmati, M., & Nikroo, H. (2014). Investigating the Relationship between Social Capital and Organizational Virtuousness (A Case Study: Rasht Municipality), Journal of Public Administration, 6(1), 67-84. (in Persian)
Heydari, E., Seyed Kalali, N., & Shariati, N. (2022). Organizational virtuousness and social capital: The mediating role of organizational commitment and the moderating role of spiritual intelligence, Social Capital Management, 9(4), 617-637. (in Persian)
Jha, A. & Chen, Y. (2015). Audit fees and social capital, The Accounting Review, 90(2), 611-639.
La Rocca, M., Fasano, F., Cappa, F., & Neha Neha. (2022). The relationship between political connections and firm performance: An empirical analysis in Europe, Finance Research Letters, 49.
Li, L. & Yang, S. (2022). The Internet-Based Business Model and Corporate Risk-Taking: An Empirical Study from the Information Empowerment Perspective, Discrete Dynamics in Nature and Society.
Lins, K. V., Servaes, H., & Tamayo, A. (2017). Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis, the Journal of Finance, 72(4), 1785-1824.‏
Luo, X. & Bhattacharya, C. (2009). The Debate Over Doing Good: Corporate Social Performance, Strategic Marketing Levers, and Firm-idiosyncratic Risk, Journal of Marketing, 73, 198-213.
Mahmoodabadi, H. & Zamani, Z. (2016). Investigating the Relationship between Corporate Risk Taking and Financial Performance with Emphasis on Corporate Governance, Empirical Studies in Financial Accounting, 13(49), 141-170. (in Persian)
Malekian, S. & Shayestemand, H.R. (2015). The Effect of Managerial Mechanisms of Corporate Governance on Risk Taking, Financial Accounting, 7(28), 105-126. (in Persian)
Marani, F., Salehi, A., Jorjorzadeh, A., & Kaab, A. (2021). Investigating the Impact of CEO Power, Political Communication and Social Responsibility on Cash Investment Sensitivity in Companies Listed on Tehran Stock Exchange, Financial Economics, 15(57), 285-308. (in Persian)
Mehrabanpour, M. & Jandaghi Ghomi, M. (2019). Financial Status and Social Capital, Social Capital Management, 6(3), 327-349. (in Persian)
Mehrabanpour, M., Kazempour, M., & Esmaeil Beigi, F. (2017). Explaining the Mutual Relationship between Social Responsibility and Corporate Governance by Using Simultaneous Equations System, Journal of Health Accounting, 2(16), 112-129. (in Persian)
Moazen Jamshidi, M. H. & Roohi, R. (2021). Social Capital and Production Leap in Knowledge Enterprises: A Mixed-Methods Approach (Qualitative-Quantitative), Social Capital Management, 8(2), 285-321. (in Persian)
Mohammadi, S. M., Gholami J.R., Fallah SH.M., & Aflatooni, A. (2019). Managers' Social Capital and Financial Performance of Banks, Iranian journal of Behavioral and Valued Accounting, 4(7) 381-401. (in Persian)
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, Academy of Management Review, 23 (2), 242-260.
Nguyen, P. (2011). Corporate governance and risk-taking: Evidence from Japanese firms, Pacific-Basin Finance Journal, 19, 278-297.
Onyx, J. & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in five communities, Journal of Applied Behavioral Science, 36(1), 23-42.
Pakmaram, A. & Lotfi, B. (2016). The impact of corporate governance on financial performance and risk of listed insurance companies in Tehran stock exchange, Iranian Journal of Insurance Research, 5(4), 25-48. (in Persian)
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
Safari Gerayeli M. & Rezaei Pitenoei, Y. (2020). A Model for Social Capital and the Capital Cost, Journal of Health Accounting, 9(1), 61-77. (in Persian)
Salehnejad, S. H. & Kamran Rad, S. (2015). The Investigation of Relationship between Intellectual Capital and Systematic Risk (β) (Empirical Evidence: Pharmaceutical Listed in Stock Exchange Organization of Tehran), New Researches on Accounting, 1(1), 26-36. (in Persian)
Shue, K. (2013). Executive Networks and Firm Policies: Evidence from the Random Assignment of MBA Peers, Review of Financial Studies, 26, 1401-1442.
Singh, S. K., Mazzucchelli, A., Vessal, S. R., & Solidoro, A. (2021). Knowledge-based HRM practices and innovation performance: Role of social capital and knowledge sharing, Journal of International Management, 27(1).
Wenfeng, Wu., Chongfeng, Wu., Chunyang, Zhou., & Jun, Wu. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China, J. Account, Public Policy, 31, 277–300.
Xing, J., Zhang, Y., & Xiong, X. (2023). Social capital, independent director connectedness, and stock price crash risk, International Review of Economics & Finance, 83, 786-804.‏
Zhang, L., Peng, F., Shan, Y. G., & Chen, Y. (2023). CEO social capital and litigation risk, Finance Research Letters, 51, 103405.