تربیت به منزله یک سرمایة اجتماعی در پسامدرن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه مدیریت منطقه‌ای و امور عمومی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تربیت به مثابة یک سرمایة اجتماعی در پسامدرن است. این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای و مبتنی بر مقالات و رفرنس‌های داخلی و خارجی است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که پسامدرنیسم از آنجا که دیدگاهی منتقدانه در برابر معضلات و بن‌بست‌های مدرنیته دارد معتقد است مدرنیته قادر به پاسخگویی به بسیاری از نیازهای بشری نمی باشد و از دیدگاه تربیتی ایده‌های جدیدی را مطرح کرده که باعث تشخیص ضعف‌ها و بحران‌های نظام آموزشی مدرنیسم شده است؛ از جمله بهره‌گیری از روش ساختارزدایی متون آموزشی، حمایت از محلی‌گرایی و منطقه‌ای شدن در نظام آموزشی، توجه به عنصر دیگری در تعلیم و تربیت، توجه خاص به نقد و انتقاد، توصیه به آموزش و پرورش گفت‌وگومحور، تأکید بر روش‌های کیفی تحقیق در زمینة علوم انسانی و علوم تربیتی محل نقد و انتقاد و بازنگری می باشد.در نهایت می‌توان گفت شناسایی آموزه‌های تربیتی پست‌مدرن و پی بردن به نقاط قوت و ضعف آن می‌تواند به افزایش آگاهی و ارتقای سطح دانش مربیان و متربیان برای مواجهه با این نحلة فکری کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیم‌خانی، معصومه و عجم، مهدی (1401). نقد و تحلیل مؤلفه‌های معرفت‌شناسی مکتب پست‌مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن در آموزش و پرورش. پیشرفت‌های نوین در روان‌شناسی،علوم تربیتی و آموزش و پرورش، سال 5، شمارة 51،شهریور1401
ابراهیمی، جواد و طرقی، مجید (1397). تربیت اجتماعی از منظر فقهی مبتنی بر نظام قواعد فقهی. مطالعات فقه تربیتی، سال 5، شمارة 9.
آرین، هادی و پورشافعی، ناهید (1388). پست‌مدرنیسم و دلالت‌های آن در تربیت دینی. اسلام و پژوهش‌های تربیتی، شمارة 2، 5-60.
اوزمن، هوآرد آ. و کراور، سموئل ام. (1386). فلسفة تعلیم و تربیت و چالش پست‌مدرنیسم، زمینه‌ای برای بازشناسی و نقادی فلسفة تعلیم و تربیت در جهان غرب. مترجم: سعید بهشتی. تهران: اطلاعات.
بانکی‏زاده،زهرا ؛ حسامی کرمانی،منصور و زاده محمدی،علی(1400).پست مدرنیست و تاثیر های
آن در هنر درمانی،نشریه هنرهای زیبا، هنر های تجسمی ،دورة 26، شمارة 2، تابستان 1400، 105-114)
بهشتی، سعید (1389). کاوش‌هایی در باب فلسفة تربیت دینی از دیدگاه اسلام. روان‌شناسی تربیتی، دورة 6، شمارة 18.
پاک‌سرشت، محمدجعفر؛ صفائی‌مقدم، مسعود و نجاریان، پروانه (1381). مضامین پست‌مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن. علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دورة 3، سال 9، شماره‌های 1 و 2.
رهنما، اکبر و ذوالفقاری، زهرا (1395). تربیت اجتماعی دانش‌آموزان از منظر فلسفة تربیتی دموکراتیک و ایدئولوژیک (شباهت‌ها و تفاوت‌ها). هفتمین همایش ملی انجمن فلسفة تعلیم و تربیت ایران، 149-157.
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1388). فلسفة جدید تربیت. تهران: اطلاعات.
فرمهینی فراهانی، محسن (1389). پست‌مدرنیسم و تعلیم و تربیت. تهران: آبیژ. چ 2.
کشاورز، یوسف (1391). جهانی شدن و ضرورت آموزش‏های شهروندی جهانی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 6(3)، 179-194.
گوتک، جرالد ال. (1396). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی. مترجم: محمدجعفر پاک‌سرشت. تهران: سمت. چ 17.
لوسی، نایل (1399). فرهنگ واژگان دریدا. مترجم: مهدی پارسا. تهران: شوند.
محمدپور،احمد(1387)ژان فرانسوا لیوتار و پیدایش علوم اجتماعی پست مدرن:خاستگاه نظری . مبانی پارادایمیک،مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، 29-82)
محسنی، محمدآصف (1392). بررسی و نقد نگاه پست‌مدرنیسم به تعلیم و تربیت ارزش‌ها. اسلام و پژوهش‌های تربیتی، سال 5، شمارة 1، 25-52.
مصطفی‏زاده و همکاران (1398). ضرورت‏های آموزش چندفرهنگی. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، سال 16، دورة 2، شمارة 33، 20-35.
مرادی، عباس (1394). بررسی امکان پذیرش مفهوم شهروند جهانی در نظام حقوقی ایران. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه قم. دانشکدة حقوق.
ملاسلمانی، فرشته (1390). مفهوم تربیت اجتماعی و مبانی آن از دیدگاه امام سجاد. بصیرت و تربیت اسلامی، 189، 119-134.
میرلوحی، حسین (1376). دیدگاه‌های تربیتی مبتنی بر نظریة انتقادی. تعلیم و تربیت، شمارة 49.
نادری، فاطمه (1398). بررسی مقایسه‏ای مفهوم کمال انسانی از منظر پست‌مدرنیسم و اسلام و دلالت‏های تربیتی آن. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه الزهرا. دانشکدة علوم تربیتی و
روان‏شناسی.
نجاتی موسوی،سیدحسین؛چراغیان،جعفر؛عبدالخانی،علی و حمادی،حمید(1394). نقش فلسفة آموزش و پرورش در تربیت انسان فرهیخته از منظر پست‌مدرنیسم. دومین کنفرانس ملی روان‌شناسی و علوم تربیتی، 281-290.
نوذری، حسین‌علی (1396). پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم. تهران: نقش جهان.
Ahanchian, M. (2006-7). Academic decline and its relationship with the philosophical foundations of modern education. Journal of Psychology & Education, 36 (3 & 4). (in Persian)
Ahmad Khani, S. (2019). The role of the teacher in the development of learners. journal of Afagh, (28), 8. (in Persian)
Beheshti, S. (2010). Investigations on the philosophy of religious education from Islam's viewpoint. Quarterly Educational psychology, 6(28). (in Persian)
Ebrahami, J. & Toroghi, J. (2018). Social education from a jurisprudential perspective based on the system of jurisprudential rules. 5(9). (in Persian)
Farmahini Farahani, M. (2010). Post modernism and education, (2). (in Persian)
Gutek, G. M. (2017). Philosophical and ideological perspectives on education. Translated by M.J. Pak-Seresht. Tehran: Samt.
Hirst, H.,White, P. (1998). Philosophy of Education: Major Themes In The Analytic tradition. Vol. 4. london: Routledge. pp. 199-210. (in Persian)
Rivelli, S. (2010). Citizensnip education at hight school: A comparative study bet ween Bolzano and padava (Italy). Journal of social and Benavioral sciences, (z): 4200-4207.
Mirlohi, H.(1997). Educational perspectives based on critical theory. The quarterly Journal of Education, 49. (in Persian)
Najarian. P., Pak-Seresht, M.J., & Safaei Moghadam, M. (2002). Postmodernism Themes and their Educational Implications. Psychological Achievements, 9(1), 89-106. (in Persian)
Nejaty Mousavi, H., Cheraghian, G., Abdulkhani,A.,Hemadi,H.,(2015). The role of the philosophy of education in the education of an educated person from the point of view of postmodernism. Second National Conference on Psychology and Educational Sciences, 281-290. )in Persian)
Noddings, N. (1995). Philosophy of Education, Stanford University, Westview Press, A Member of Perseus Books, L.L.C. Published in United States of America.
Nozari, H. (2017). Post modernity and Post Modernism. Tehran: Naghshe Jahan. (in Persian)
Ontas, T., Eguz, S., & Qildirl, M.E. (2020). Reflections of potieical Education on primary Educatlon classes. International online Journal of Educational sciences, 12(2).
Ozman, H. A. & Craver, S. M. (1995). Philosophy, Education and the Challenge of Postmodernism. In philosophical Foundations of Education. New Jersey: Simon Schoxter. 361-386.
Rahnama, A. & Zolfaghari, Z. (2016). Social education of students from the perspective of democratic and ideological educational philosophy (similarities and differences). presented at the 7th National Conference of the Philosophy of Education Association of Iran. 49. (in Persian)
Shoari Nejad, A. (2009). The new philosophy of education. Tehran: Etelaat. (in Persian)