واکاوی تأثیر رویکرد مدیریت منابع انسانی پایدار بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی: ارزیابی نقش میانجی سرمایۀ ‌‏‌اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت‏ های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش رویکرد مدیریت منابع انسانی پایدار بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت با نقش میانجی سرمایۀ‌‏ اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف توسعه‏ای‌ـ کاربردی است. همچنین به لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی‌ـ پیمایشی و در دستة تحقیقات همبستگی قرار می‏گیرد. جامعة آماری پژوهش حاضر را کارشناسان و مدیران فعال در بخش مدیریت منابع انسانی شرکت‏های کوچک و متوسط استان آذربایجان ‏غربی تشکیل دادند. حجم نمونه شامل 190 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل فرضیه‌ها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار‌های SPSS24 و Smart PLS4 استفاده شد. داده‏ها نشان دادند مدیریت منابع انسانی پایدار به صورت مستقیم بر مسئولیت اجتماعی سازمان و سرمایۀ‌‏ اجتماعی تأثیر دارد. همچنین سرمایۀ‌‏ اجتماعی نیز به صورت مثبت و مستقیم بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی سازمان اثر دارد. در نهایت، نقش میانجی سرمایۀ‌‏ اجتماعی در بین مدیریت منابع انسانی پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها تأیید شد. با توجه به یافته‏های تحقیق، می‏توان گفت رویکرد مدیریت منابع انسانی پایدار یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر توسعة مسئولیت‏پذیری اجتماعی در شرکت‏هاست. همچنین می‏توان اشاره کرد که به‏رغم نقاط اشتراک موجود بین سرمایۀ‌‏ اجتماعی و مسئولیت‏پذیری اجتماعی، با هدف ارتقای مسئولیت‏پذیری اجتماعی، لازم است شرکت‏ها استراتژی‏های مناسبی برای توسعۀ‌‏ سرمایۀ‌‏ اجتماعی درون‌سازمانی انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدزاده، سلیمان و شکوه، زهرا (1399). نقش سرمایۀ‌‏ اجتماعی در تحقق نوآوری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با تبیین نقش میانجی مدیریت منابع انسانی پایدار. مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، 3(3)، 151-178.

  آرمان، مانی؛ حسینی، سید یعقوب و تنگستانی، الهام (1395). تأثیر سرمایۀ اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی). مدیریت سرمایۀ‌‏ اجتماعی، 0193، 113-138.

  پوررستمی، حامد (1399). نظریۀ سرمایۀ اجتماعی «امامت‌محور» با تکیه بر آموزه‌های شیعه. مدیریت سرمایۀ‌‏ اجتماعی، 7 (3)، 273-296.

  جندقی، غلام‌رضا؛ قریشی، سید مهدی و احدی‌شعار، سید مجید (1396). بررسی ابعاد سرمایۀ اجتماعی و رابطۀ آن با بازاریابی اخلاقی (مورد مطالعه: شعب بانک سپه استان قم). مدیریت سرمایۀ‌‏ اجتماعی، 4 (3)، 309-332.

  سیف‌اللهی، ناصر و ابراهیمی خراجو، وحیده (1400). واکاوی نقش تعدیلگری مدیریت دانش در رابطة سرمایه‌های فکری و مزیت رقابتی برند: با تمرکز بر نقش میانجی ارزش برند (نمونۀ پژوهش: هتل‌های اردبیل). مدیریت دانش سازمانی، 4 (4)، 151-182.

  میجانی، محدثه؛ زارع، حمید و خنیفر، حسین (1401). طراحی مدل مدیریت منابع انسانی برای کارکنان نسل Z با استفاده از رویکرد داده‌بنیاد. مدیریت منابع انسانی پایدار، 4 (7)، 191-213.

  Adler, P. S. & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27(1), 17-40.

  Ahmadzadeh, S. & Shokouh, Z. (2020). The Role of Social Capital in the Realization of Organizational Innovation and Organizational Citizenship Behavior by Explaining the Mediating Role of Sustainable Human Resource Management. Innovation Management in Defensive Organizations, 3(3), 151-178. doi: 10.22034/qjimdo.2020. 209116. 1226. (in Persian)

  Ahn, SY. & Park, DJ. (2018). Corporate Social Responsibility and Corporate Longevity: The Mediating Role of Social Capital and Moral Legitimacy in Korea. J Bus Ethics,150, 117–134. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3161-3.

  Alfred, A. M. & Adam, R. F. (2009). Green management matters regardless. Academy of Management Perspectives, 23(3), 17-26.

  Almarzooqi, A. H., Khan, M., & Khalid, K. (2019). The role of sustainable HRM in sustaining positive organizational outcomes: An interactional framework. International Journal of Productivity and Performance Management, 68(7), 1272-1292.

  Anand, Jha. & James, Cox (2015). Corporate social responsibility and social capital. Journal of Banking & Finance, V(60), 252-27. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.08.003.

  App, S., Merk, J., & Büttgen, M. (2012). Employer branding: Sustainable HRM as a competitive advantage in the market for high-quality employees. Management revue, 23(3), 262-278.

  Arman, M., Hosseini, S. Y., & Tangestani, E. (2016). Influence of Human Resource Maturity and Social Capital on Sustainable Human Resource Management (A Study of the Petrochemical Industry). Social Capital Management, 3(1), 113-138. doi: 10.22059/jscm.2016.58850. (in Persian)

  Bahmanyari, H., Amiri, A., Shokoh, Z., Nikpour, A., & Mohamad Bagheri, M. (2020). Designing a Green Human Resource Management Model with an Emphasis on Social Responsibility at Shiraz University of Medical Sciences. Health Management & Information Science Journal (HMIS), 7(2), 117-127.

  Bang, S.R., Choi, M.C., & Ahn, J.Y. (2022). Human Resource Practices for Corporate Social Responsibility: Evidence from Korean Firms. Frontiers in Psychology, V(13), 893243. doi: 10.3389/fpsyg.2022.893243.

  Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, V(17), 99–120.

  Battaglia, M., & Bianchi, L. (2013). The influence of social capital in the use and promotion of corporate social responsibility. In C. D. Johnson (Ed.), Social capital: theory, measurement and outcomes. Nova Science Publishers, Inc. 

  Boxall, P. (2012). High‐performance work systems: what, why, how and for whom? Asia Pacific Journal of Human Resources, 50(2), 169-186.

  Cachón-Rodríguez, G., Blanco-González, A., Prado-Román, C., & Del-Castillo-Feito, C. (2022). How sustainable human resources management helps in the evaluation and planning of employee loyalty and retention: Can social capital make a difference? Evaluation and Program Planning, V(95), 102171.

  Chams, N. & García-Blandón, J. (2019). On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals. Resources, Conservation and Recycling, 141, 109-122.

  Chersan, I.-C., Chirila, V., Taran, A., & Danilet, M. (2019). Determinant factors of sustainable report-ing in the uk - an analysis based on the reports from GRI'S sustainability disclosure database. Transformations in Business & Economics, 18(47), 568-586.

  EbrahimPour, H., Babaei, Y., & Sokhandan, E. (2017). Examining the Role of Social Capital on the Participation of Host Communities in the Sustainable Tourism Development with the Mediator Role of Tourism Effects (Case Study: Sareyn). Journal of Tourism Planning and Development, 6(22), 118-143. doi: 10.22080/jtpd.2017.1712. (in Persian)

  Ehnert, I., Harry, W., & Zink, K.J. (2014). Sustainability and Human Resource Management: Developing Sustainable Business Organizations. (Eds.). Springer Berlin Heidelberg. Berlin: Heidelberg.

  Ehnert, I., Parsa, S., Roper, I., Wagner, M., & Muller-Camen, M. (2016). Reporting on sustainability and HRM: A comparative study of sustainability reporting practices by the world's largest companies. The International Journal of Human Resource Management, 27(1), 88-108.

  Fang, E., Jongkuk, L., Robert, P., & Zhaoyang Guo. (2016). Understanding the Effects of Plural Marketing Structures on Alliance Performance. Journal of Marketing Research, 53(4), 628–45.

  Forsdike, K., Marjoribanks, T., & Sawyer, A. M. (2019). Hockey becomes like a family in itself’: Re-examining social capital through women’s experiences of a sport club undergoing quasi professionalisation. International Review for the Sociology of sport, 54 (4), 479-494.

  Franzoni, S., Sarwar, H., & Ishaq, M.I. (2021). The Mediating Role of HRM in the Relationship between CSR and Performance in the Hospitality Industry. Sustainability, 13,13699. https://doi.org/10.3390/su132413699

  1. Degli Antoni & E. Portale. (2010). The effect of corporate social responsibility on social capital creation in social cooperatives, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40, SAGE Publications Inc, 566-582.
  2. Pedro, C. Arnaldo, R. Neuza. (2017). The role of trust in corporate social responsibility and worker relationships. Journal of Management Development, 36, Emerald Publishing Limited, 478-492.

  Gabriel, C., Rodríguez, Alicia, B. G., Camilo, P.R., & Cristina, D.C. (2022). How sustainable human resources management helps in the evaluation and planning of employee loyalty and retention: Can social capital make a difference? Journal of Evaluation and Program Planning, V(95), 102171. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102171.

  Ghiasi Nodoushan, S. & Aminalroaya, E. (2016). Investigating the Effects of Social and Intellectual Capital on Productivity of Human Resources. Management Studies in Development and Evolution, 25(80), 183-209. doi: 10.22054/jmsd.2016.4035.

  Goel, M. & Ramanathan, P. E. (2014). Business ethics and Corporate Social Responsibility - Is there a dividing line? Procedia Economics and Finance, 11, 49-59. https://doi.org/ 10.1016/S2212-5671(14)00175-0.

  Guerrero, M. & Urbano, D. (2017). The impact of Triple Helix agents on entrepreneurial innovations' performance: An inside look at enterprises located in an emerging economy. Technological forecasting and social change, 119, 294-309.

  Habisch, A. & Moon, J. (2006). Social Capital and Corporate Social Responsibility. In: Jonker, J., de Witte, M. (eds) The Challenge of Organizing and Implementing Corporate Social Responsibility. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230626355_5

  Habisch, A. (2004). ‘Social Capital, Corporate Citizenship and SMEs’, in L. Spence, A. Habisch and R. Schmidpeter (eds). Corporate Citizenship in Small and Medium Companies (London: Palgrave).

  Hernández‐Carrión, C., Camarero‐Izquierdo, C., & Gutiérrez‐Cillán, J. (2017). Entrepreneurs' social capital and the economic performance of small businesses: The moderating role of competitive intensity and entrepreneurs' experience. Strategic Entrepreneurship Journal, 11(1), 61-89.

  Herrera, J. & de las Heras-Rosas, C. (2020). Corporate social responsibility and human resource management: Towards sustainable business organizations. Sustainability, 12(3), 841.

  Hirsig, N., Rogovsky, N., & Elkin, M. (2014). Enterprise Sustainability and HRM in Small and Medium-Sized Enterprises: A Decent Work Perspective. Sustainability and Human Resource Management: Developing Sustainable Business Organizations, 127, 127-152.

  Hoi, C. K. S., Wu, Q., & Zhang, H. (2019). Does social capital mitigate agency problems? Evidence from Chief Executive Officer (CEO) compensation. Journal of Financial Economics, 133(2), 498-519.

  Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2018). Community Social Capital and Corporate Social Responsibility. J Bus Ethics, 152, 647–665. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3335-z

  Husnurofik, Z., Nurmahmudah, F., & Usman, H. (2019). A Systematic Review on Sustainable Human Resource Management: A Framework for Managing Training in The Indonesian Police Force. In First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019). Atlantis Press.

  Ina, Aust. Ehnert., Brian, Matthews., & Michael Muller-Camen. (2020). Common Good HRM: A paradigm shift in Sustainable HRM? Human Resource Management Review, 30(3), 100705. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100705.

  1. Kim. (2018). Social dimension of sustainability: From community to social capital. Journal of Global Scholars of Marketing Science, V(28), 175-181.

  Jandaghi, G.R., Ghoreishi, S. M., & Ahadi-Shoar, S. M. (2017). Investigating The Dimensions Of Social Capital And Its Relation To Moral Marketing (Case: Sepah Bank Branches Of Qom Province). Social Capital Management, 4(3), 309-332. SID. https://sid.ir/paper/266951/en. (in Persian)

  Järlström, M., Saru, E., & Vanhala, S. (2018). Sustainable human resource management with salience of stakeholders: A top management perspective. Journal of Business Ethics, 152, 703-724.

  Jerome, N. (2013). Impact of sustainable human resource management and organizational performance. International Journal of Asian Social Science, 3(6), 1287-1292.

  Jha, A. & Cox, J. (2015). Corporate social responsibility and social capital. Journal of Banking & Finance, 60, 252-270.

  Kucerova, R., Formankova, S., & Prisazna, M. (2016). Social Responsibility in high education institu-tions: evidence from public Universities in Czech Republic. Journal on Efficiency and Respon-sibility in Education and Science, 9(4), 88-96.

  Kuo Y-K, Khan TI, Islam SU, Abdullah FZ, Pradana M and Kaewsaeng-on R (2022). Impact of Green HRM Practices on Environmental Performance: The Mediating Role of Green Innovation. Front. Psychol, 13, 916723. doi:10.3389/fpsyg. 2022.916723.

  Leana III, C. R. & Van Buren, H. J. (1999). Organizational social capital and employment practices. Academy of management review, 24(3), 538-555.

  Longoni, A., Golini, R., & Cagliano, R. (2014). The role of new forms of work organization in developing sustainability strategies in operations. International Journal of Production Economics, 147, 147-160.

  Macke, J. & Genari, D. (2019). Systematic literature review on sustainable human resource management. Journal of cleaner production, 208, 806-815.

  Maley, J. (2014). Sustainability: the missing element in performance management. Asia-Pacific Journal of Business Administration, Management Review, 27, 17–40.

  Manzoor, F., Wei, L., Bányai, T., Nurunnabi, M., & Subhan, Q. A. (2019). An examination of sustainable HRM practices on job performance: An application of training as a moderator. Sustainability, 11(8), 2263.

  Mariappanadar, S. & Kramar, R. (2014). Sustainable HRM: The synthesis effect of high performance work systems on organisational performance and employee harm. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 6(3), 206-224.

  McWilliams, A. & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. Academy of management review, 26(1), 117-127.

  Mehdi Sabokro, Muhammad Mehedi Masud, Azin Kayedia. (202). The effect of green human resources management on corporate social responsibility, green psychological climate and employees’ green behavior. Journal of Cleaner Production, 313, 127963.

  Meng, V., Borg, T., & Clausen (2019). Enhancing the social capital in industrial workplaces: Developing workplace interventions using intervention mapping. Evaluation and Program Planning, V (72), 227-236.

  Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.

  Orlitzky, M., Swanson, D., & Quartermaine, L. (2006). Normative myopia, executives’ personality, and preference for pay dispersion: Toward implications for corporate social performance. Business & Society, 45(2), 149–177.

  Osranek, R. & Zink, K.J. (2014). Corporate Human Capital and Social Sustainability of Human Resources. In: Ehnert, I., Harry, W., Zink, K. (eds) Sustainability and Human Resource Management. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Berlin: Heidelberg.

        https://doi.org/10.1007/978-3-642-37524-8_5.

  Prouska, Rea, Argyro Avgoustaki, Alexandros Psychogios, and Adrian Wilkinson. (2019). Employee Participation and Representation in Central and Eastern Europe. Economic and Industrial Democracy, 43(1). https://doi.org/10.1177/0143831X19887805.

  Purrostami, H. (2020). "Imamate-Based" Social Capital Theory Based on Shiite Teachings. Social Capital Management, 7(3), 273-296. SID. https://sid.ir/paper/390791/en. (in Persian)‎

  Ragmoun, W. & Alwehabie, A. (2020). Sustainable human resource management (SHRM) and corporate social responsibility (CSR): An Integrated Mediated Moderation Model of dynamic capabilities (DC) on family business industry. Management Science Letters, 10(10), 2259-2268.

  Reguera-Alvarado, N. & Bravo-Urquiza, F. (2022). The influence of board social capital on corporate social responsibility reporting. Journal of Intellectual Capital, 23(4), 913-935.

  Robertson, R., Dehejia, R., Brown, D., & Ang, D. (2011). Labour law compliance and human resource management innovation: Better Factories Cambodia. Better Work, V (1).

  Rudito, B., Famiola, M., & Anggahegari, P. (2023). Corporate Social Responsibility and Social Capital. Journey of Community Engagement toward Community Empowerment Program in Developing Country. Sustainability, 15(1), 466. https://doi.org/10.3390/su15010466

  Russo, F. Perrini (2010). Investigating stakeholder theory and social capital: CSR in large firms and SMEs, Journal of Business Ethics, V (91), 207-221.

  Asta Savaneviciene & Zivile Stankeviciute, 2012. "Human Resource Management and Performance: From Practices Towards Sustainable Competitive Advantage," Chapters, in: Hector Cuadra-Montiel ( ed.), Globalization-Education and Management Agendas, IntechOpen. RePEc:ito:pchaps:79687, DOI: 10.5772/47800.

  Seifollahi, N. & Ebrahimi Kharajoo, V. (2022). Analyzing the Moderating Role of Knowledge Management in Relation to Intellectual Capital and Brand Competitive Advantage: Focusing on the Mediating Role of Brand Value (Case Study: Ardebil Hotels). Journal Of Organizational Knowledge Management, 4(15), 151-182. https://sid.ir/paper/958256/en.

  Sotome, R. & Takahashi, M. (2014). Does the Japanese employment system harm productivity performance? A perspective from DEA-based productivity and sustainable HRM. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 6(3), 225-246.

  Stankevičiūtė, Ž. & Savanevičienė, A. (2018). Designing sustainable HRM: The core characteristics of emerging field. Sustainability, 10(12), 4798.

  Story, J., Castanheira, F., & Hartig, S. (2016). Corporate social responsibility and organizational attractiveness: implications for talent management. Social Responsibility Journal, 12(3), 484-505. https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2015-0095.

  1. Dyllick & K. Muff (2016). Clarifying the meaning of sustainable business: Introducing a typology from business-as-usual to true business sustainability. Organization & Environment, 29(2), 156-174. https://doi.org/10.1177/1086026615575176.

  Teik-Aun Wong, Bustami Mohammad Reevany. (2019). Understanding Corporate Social Responsibility (CSR) Among Micro Business Using Social Capital Theory. International Journal of Business and Society, 20(2), 675-690.

  Van der Byl, C. & Slawinski, N. (2015). Embracing tensions in corporate sustainability: A review of research from win-wins and trade-offs to paradoxes and beyond. Organization & Environment, 28(1), 54-79.

  Wikhamn, W. (2019). Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 76, 102-110.

  Wu, W. P. (2008). Dimensions of social capital and firm competitiveness improvement: The mediating role of information sharing. Journal of Management Studies, 45(1), 122–146.

  Xuemei Xie, Thu Thao Hoang, Qiwei Zhu. (2022). Green process innovation and financial performance: The role of green social capital and customers’ tacit green needs. Journal of Innovation & Knowledge, 7(1),100165. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100165.

  Youndt, M. A. & Snell, S. A. (2004). Human Resource Configurations, Intellectual Capital, and Organizational Performance. Journal of Managerial Issues, 16(3), 337–360.

  Yuen, K. F. & Lim, J. M. (2016). Barriers to the implementation of strategic corporate social responsibility in shipping. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 32(1), 49-57.

  Zaugg, R. J., Blum, A., & Thom, N. (2001). Sustainability in human resource management. Evaluation Report. Survey in European Companies and Institutions. University of Berne European Association of Personnel Management, IOP-Press, Berne.