بررسی روابط ساختاری بین سرمایه اجتماعی، چابکی دانشگاه و اعتماد سازمانی با آمادگی کارمندان برای تغییر در دانشگاه: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز.بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

2 دانشجوی دکترا

3 دانش آموخته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

10.22059/jscm.2023.355027.2389

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش مدل‌یابی رابطه ساختاری سرمایه اجتماعی دانشگاه، چابکی دانشگاه، اعتماد سازمانی با آمادگی کارمندان برای تغییر با نقش واسطه‌ای سرمایه‌ی روان‌شناختی در دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری تمامی کارمندان دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 124 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پنج پرسشنامه سرمایه اجتماعی، چابکی دانشگاه، اعتماد سازمانی، سرمایه‌ی روان‌شناختی و آمادگی برای تغییر بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و گردآوری شد. داده‌ها با روش‌های آماری تی‌تست تک نمونه-ای و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد از نظر کارمندان، وضعیت سرمایه اجتماعی و آمادگی کارمندان برای تغییر بالاتر از معیار میانگین بود. چابکی دانشگاه و اعتماد سازمانی دانشگاه کمتر از حد مطلوب و معیار میانگین بود. سرمایه روان‌شناختی کارمندان بالاتر از حد مطلوب و معیار میانگین بود. مدل معادله ساختاری نیز نشان داد زمانی که متغیرهای سرمایه‌ی اجتماعی، چابکی دانشگاه و اعتماد سازمانی در تعامل با هم وارد معادله‌ی ساختاری می‌شوند، سرمایه‌ی اجتماعی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی مستقیم و غیرمستقیم خود را از دست می‌دهد. با وجود اینکه چابکی دانشگاه و اعتماد سازمانی در تعامل با سایر متغیرهای پژوهش، قدرت مستقیم پیش‌‌بینی‌کنندگی خود برای آمادگی کارمندان برای تغییر را از دست می‌دهند اما با نقش واسطه‌ای سرمایه‌ی روان‌شناختی از توان پیش‌بینی-کنندگی غیرمستقیم برای آمادگی کارمندان برای تغییر برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات