دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1403، صفحه 115-235