بررسی تأثیر پدیده مصرف تظاهری بر سرمایه اجتماعی؛ تبیین نقش میانجی بی عدالتی ادراک شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، خرم آباد، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، خرم آباد، ایران

10.22059/jscm.2023.367037.2452

چکیده

یکی از آسیب های اجتماعی که به عنوان عنصر کاهنده سرمایه اجتماعی تلقی می شود، بی عدالتی ادراک شده است. بی عدالتی ادراک شده از طریق محرک های تقلیل بخش عدالت اجتماعی، هم چون آفلوانزا و مصرف تظاهری موجب کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر پدیده آفلوانزا (مصرف تظاهری) بر سرمایه اجتماعی با تبیین نقش میانجی بی عدالتی ادراک شده انجام پذیرفته است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر خرم آباد می‌باشند، که در سطح اطمینان 95% حجم نمونه برابر 384 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده‌ شده است که روایی و پایایی آن‌ها با روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تأیید شد. برای آزمون فرضیات و تحلیل داده‌ها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارPLS استفاده‌شده است. نتایج حاصل از داده ها نشان می دهد که آفلوانزا (مصرف تظاهری) هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی بی-عدالتی ادراک شده بر سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. براین اساس به صورت یک نتیجه کلی باید بیان داشت که پدیده آفلوانزا و مصرف تظاهری، باعث ایجاد بی عدالتی ادراک شده می گردد و از این طریق موجب تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات