طراحی الگوی سازمان هولوگرافیک با هدف شکل‏ گیری سرمایة اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

10.22059/jscm.2023.360405.2424

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی سازمان هولوگرافیک با هدف شکل‏گیری سرمایة اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی‌ـ توسعه‏ای و از لحاظ نوع داده‏ها آمیخته است. گردآوری داده‏ها در بخش کیفی از طریق مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با 22 نفر از خبرگان علمی و اجرایی مبتنی بر نمونه‏گیری هدفمند و در بخش کمّی به کمک ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعة آماری شامل 820 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود که نمونة آماری از بین آن‌ها مبتنی بر روش تعیین حجم نمونة منطقی و با رویکرد نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای به تعداد 360 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در بخش کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی مبتنی بر تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‏ها: پس از مکتوب کردن مصاحبه، 112 عبارت کلیدی و 82 مضمون‌ پایه استخراج شد که در 21 مضمون سازمان‌دهنده دسته‌بندی شدند و در نهایت با طبقه‌بندی محتوایی این مضامین 5 مضمون فراگیر حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، الگوی سازمان هولوگرافیک با هدف شکل‏گیری سرمایة اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان دارای پنج بُعد ساختار هولوگرافیک، فرهنگ هولوگرافیک، اخلاق هولوگرافیک، منابع انسانی هولوگرافیک، و دانش هولوگرافیک است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان داد دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان یکی از کانون‏های علمی کشور در حوزة سلامت و بهداشت و درمان، جهت رسیدن به سازمان هولوگرافیک با هدف شکل‏گیری سرمایة اجتماعی، باید در پنج حوزة ساختاری، فرهنگی، اخلاقی، منابع انسانی، و دانشی ویژگی‏های خود را تقویت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پُرمهر، تورج؛ بهرامی، شهاب و جلیلوند، محمد (1400). اثر هولوگرافی سازمانی بر تصویر سازمانی با میانجی تجربیات سازمانی و شبکة اجتماعی سازمان (مطالعة سازمان ورزش شهرداری تهران). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 8(2)، 41 ـ 55.
تیموری، امیر؛ کدیور، پروین و رضازادة بهادران، حمیدرضا (1399). شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک‌شده (پرسش‌نامة جوّ یادگیری). پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، ۸(۱)، 45 ـ 54.
چابک، فخرعلی؛ کیهان، جواد؛ حسنی، محمد؛ سامری، مریم و فیضی، آرام (1400). بررسی وضعیت دانشکده‏های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شاخص‏های درون‌داد، فرایند، و برون‌داد آموزشی و ارائة مدل ارتقا. پرستاری و مامایی، 19(3)، 251 ـ 264.
خادملو، مهرانگیز؛ تقوایی یزدی، مریم و فلاح، وحید (1398). ارائة مدل هولوگرافیک آموزش عالی با رویکرد جهانی شدن در دانشگاه‏های آزاد اسلامی استان مازندران: پارادایم کیفی. سبک زندگی با محوریت سلامت، 3(2)، 152 ـ 164.
دلیرخانلق، مرضیه و اسماعیلی‌شاد، بهرنگ (1397). مطالعة ابعاد و مؤلفه‏های سازمان هولوگرافیک جهت طراحی چهارچوب مفهومی در ادارة آموزش و پرورش شهرستان شیروان، مجلة مهندسی فرایندها، 4(10)، 16 ـ 35.
طاهری گودرزی، حجت و ساری، مرضیه (1401). طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی. مدیریت سرمایة اجتماعی، 9(3)، 407 ـ 433.
محترم، معصومه؛ ترک‌زاده، جعفر و صالحی، نغمه (1401). مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز. مدیریت سرمایة اجتماعی، 9(1)، 101 ـ 125.
نوری سنگدهی، سمانه؛ صفاریان همدانی، سعید و تقوایی یزدی، مریم (1401). بررسی ابعاد سرمایة اجتماعی در دانشگاه‏های علوم پزشکی (مطالعة موردی: مازندران). مجلة علوم پزشکی رازی، 29(5)، 53 ـ 63.
Al Jamal, A. (2020). The impact of the holographic principle build the whole into the parts on organizational performance. Management Studies and Economic Systems, 5(3/4), 127-136.
Barile, S., Simone, C., Iandolo, F., & Laudando, A. (2022). Platform-based innovation systems: Entering new markets through holographic strategies. Industrial Marketing Management, 105, 467-477.
Bolognesi, C. M., Balin, S., & Conca, A. L. (2022). Management of H-BIM model in holographic visualization. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLVI-5/W1, 41-47.
Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke’s approach to reflexive thematic analysis. Quallity & Quantity, 56(3), 1391–1412.
Chabok, F. A., Keyhan, J., Hassani, M., Sameri, M., & Feizi, A. (2021). Investigating the Status of URMIA University of Medical Sciences Faculties in Input, Process and Output Educational Indices and Presenting an Upgrade Model. Nursing and Midwifery Journal, 19(3), 251-264. (in Persian)
Dalir-Khanlogh, M. & Ismaili-Shad, B. (2018). The investigation of holographic organization components to provide a conceptual framework in Shirvans Department of Education. JPE, 4(10), 16-33. (in Persian)
Dong, J., Lee, S., Wang, C. H., & Shannon, D. M. (2022). Impact on social capital and learning engagement due to social media usage among the international students in the U.S. Education and Information Technologies, 27(9), 1-24.
Hidalgo, G., Monticelli, J. M., & Bortolaso, I. V. (2021), Social capital as a driver of social entrepreneurship. Journal of Social Entrepreneurship, 10, 1-37.
Khademloo, M., Taghvaei Yazdi, M., & Fallah, V. (2019). Presenting a Holographic Model of Higher Education with a Globalization Approach in Islamic Azad Universities of Mazandaran Province: a Qualitative Paradigm. Islamic Life Style, 3(2), 151-161. (in Persian)
Mella, P. & Gazzola, P. (2017). The holonic view of organizations and firms. Systems research and behavioral science, 34(3), 354-374.
Mikiewicz, P. (2021). Social capital and education: An attempt to synthesize conceptualization arising from various theoretical origins. Cogent Education, 8(1), 1-15.
Mohtaram, M., Torkzadeh, J., & Salehi, N. (2022). The Structural Equation Modeling of University Social Capital and the Employee Tendency to Participate Through the Mediating Role of Their Readiness for Change in Shiraz University. Social Capital Management, 9(1), 101-125. (in Persian)
Morgan, G. (1998). Images of organization: The executive edition. Thousand Oaks, CA.
Muringani, J., Fitjar, R. D., & Rodríguez-Pose, A. (2021). Social capital and economic growth in the regions of Europe. Environment and Planning A: Economy and Space, 53(6), 1412-1434.
Noori Sangdehi, S., Saffarian Hamedani, S., & Taghvaeeyazdi, M. (2022). Investigating the Dimensions of Social Capital in Medical Universities (Case Study: Mazandaran). RJMS, 29(5), 53-63. (in Persian)
Pormehr, T., Bahrami, S., & Jalilvand, M. (2021). Analyzing the effect of Organizational holography on the Organizational image with the mediating role of Organizational experiences and Organization Social Networking) study of Tehran Municipality Sports Organization). Organizational Behavior Management in Sport Studies, 8(2), 41-55. (in Persian)
Sargolzaei, N., Razavi, S. M. H., Amirnejad, S., & Mohammadi, N. (2022). Designing a model for establishing holographic concept in sport startups. Sport Sciences for Health, 19(1), 369-396.
Schell, S. & Bischof, N. (2022). Change the way of working. Ways into self‐organization with the use of Holacracy: An empirical investigation. European Management Review, 19(1), 123-137.
Stavrou, L. A. & Galanou, A. (2022). Holistic leader: discussing the emerging challenges. International Journal of Applied Research in Management and Economics, 5(1), 51-60.
Taheri Goodarzi, H. & Saari, M. (2022). Designing a Social Capital Model Based on the School of Martyr Haj Qasem Soleimani. Social Capital Management, 9(3), 407-433. (in Persian)
Teimouri, A., Kadivar, P., & Rezazadeh Bahadoran, H. (2020). Psychometric Properties of the Perceived Autonomy Support Questionnaire - Learning Climate Questionnaire. Research in School and Virtual Learning, 8(1), 45-54. (in Persian)
Yazici, A. M. (2022). Holographic organizations: Thinking organizastions like a brain. International Journal of Business and Economic Studies, 4(2), 102-111.